Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαχητικό «όχι» στη συγκάλυψη του κυκλώματος σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 12χρονης

Φοι­τη­τές, μαθη­τές και πλή­θος κόσμου δια­τρά­νω­σαν την αλλη­λεγ­γύη τους στα θύμα­τα και απαί­τη­σαν την κατα­δί­κη των εγκληματιών.

«Όχι στη συγκά­λυ­ψη και την ανο­χή, τα τέρα­τα να μπού­νε μες στη φυλα­κή», «Φρί­κη δίχως τέλος με θύμα­τα παι­διά, η σήψη του συστή­μα­τος τέρα­τα γεν­νά», «Σύστη­μα απάν­θρω­πο που προ­κα­λεί οργή, στα σάπια ιδα­νι­κά του καμία ανο­χή»: Αυτά ήταν μερι­κά από τα συν­θή­μα­τα που βρο­ντο­φώ­να­ξαν χτες το από­γευ­μα στα Σεπό­λια και τον Κολω­νό εκα­το­ντά­δες νέοι άνθρω­ποι και κάτοι­κοι της περιο­χής, εκφρά­ζο­ντας την οργή τους για την εξορ­γι­στι­κή πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέα στη δίκη για την απο­κρου­στι­κή υπό­θε­ση της σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης και μαστρο­πεί­ας του 12χρονου κορι­τσιού στον Κολω­νό, που ρίχνει στα «μαλα­κά» τον βασι­κό κατη­γο­ρού­με­νο, επι­χει­ρη­μα­τία της περιο­χής και πρώ­ην παρά­γο­ντα της ΝΔ Ηλία Μίχο και επιρ­ρί­πτει τις ευθύ­νες στα θύματα.

 

Το κάλε­σμα για τη δια­δή­λω­ση απηύ­θυ­ναν με απο­φά­σεις τους οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι Φιλο­σο­φι­κής, Δασκά­λων, Νηπια­γω­γών, Μαθη­μα­τι­κού, Γεω­λο­γι­κού, Χημι­κού, Οδο­ντια­τρι­κής, Νοση­λευ­τι­κής, Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας από το ΕΚΠΑ, Τοπο­γρά­φων, Χημι­κών Μηχα­νι­κών, Μεταλ­λειο­λό­γων από το ΕΜΠ, Μηχα­νι­κών, Επι­στη­μών Υγεί­ας και Πρό­νοιας, Εφαρ­μο­σμέ­νων Τεχνών και Πολι­τι­σμού, Επι­στη­μών Τρο­φί­μων από το ΠαΔΑ, Παντεί­ου, Γεω­πο­νι­κού, ΑΣΟΕΕ, Πανε­πι­στη­μί­ου Πει­ραιά και οι Σύλ­λο­γοι Οικο­τρό­φων ΦΕΑ, ΦΕΠΑ, ΝΦΕΕΜΠ, ενώ συμ­με­τεί­χαν και μαθη­τές μετά και από κάλε­σμα της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Αγώ­να Μαθη­τών Αθή­νας καθώς και παι­διά από το Γυμνά­σιο που φοι­τού­σε η 12χρονη κοπέλα.

Από τη χτεσινή διαδήλωση στα Σεπόλια

Από τη χτε­σι­νή δια­δή­λω­ση στα Σεπόλια

Οι δια­δη­λω­τές ξεκί­νη­σαν από τον σταθ­μό του μετρό στα Σεπό­λια και έκα­ναν στά­ση έξω από το μαγα­ζί του παι­δο­βια­στή Μίχου. Κατήγ­γει­λαν επί­σης την παρου­σία των ΜΑΤ, ενώ δια­βά­στη­κε και το κοι­νό ψήφι­σμα που συνυ­πο­γρά­φουν οι φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι, όπου ανα­φέ­ρε­ται ανά­με­σα σε άλλα:

«Θα μας βρουν απέ­να­ντί τους όσοι κι όσες προ­σπα­θούν να συγκα­λύ­ψουν το φρι­κια­στι­κό έγκλη­μα σε βάρος της 12χρονης, όπως και τα κυκλώ­μα­τα σεξουα­λι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης και κακοποίησης.

Δεν θα δεχτού­με να περά­σει η προ­σπά­θεια νομι­μο­ποί­η­σης της σήψης της κοι­νω­νί­ας της εκμε­τάλ­λευ­σης και βίας, που έχει στο DNA της την απάν­θρω­πη και αρρω­στη­μέ­νη λογι­κή “όλα που­λιού­νται και όλα αγο­ρά­ζο­νται”, ακό­μα και το ανθρώ­πι­νο σώμα. Αυτός ο βούρ­κος τρέ­φει τους δρά­στες — “τέρα­τα” κι αφή­νει τα θύμα­τα, μέχρι και ανή­λι­κα παι­διά, απρο­στά­τευ­τα κι ευά­λω­τα σε κυκλώ­μα­τα εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης του σώμα­τος, πορ­νεί­ας, που δρουν ανενόχλητα.

Μέσα από τους φοι­τη­τι­κούς μας συλ­λό­γους χτί­ζου­με ασπί­δα προ­στα­σί­ας, για να μπο­ρεί κάθε παι­δί να ζει μια ζωή απαλ­λαγ­μέ­νη από κάθε μορ­φής βία, εκμε­τάλ­λευ­ση και καταπίεση.

Απαι­τού­με την παρα­δειγ­μα­τι­κή τιμω­ρία του βια­στή και μαστρο­πού Μίχου και όλων των υπό­λοι­πων δρα­στών από τη Δικαιοσύνη!».

Νέα συγκέ­ντρω­ση σήμε­ρα στα Σεπόλια

Σε νέα συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας καλεί σήμε­ρα, Παρα­σκευή, στις 6.30 μ.μ., στο μετρό Σεπο­λί­ων η Ένωση Γονέ­ων της 4ης Δημο­τι­κής Κοι­νό­τη­τας Αθή­νας για να μη συγκα­λυ­φθεί το έγκλη­μα σε βάρος της 12χρονης.

Την απα­ρά­δε­κτη και εξω­φρε­νι­κή πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέα για αθώ­ω­ση του Μίχου για τα κακουρ­γή­μα­τα του βια­σμού και της μαστρο­πεί­ας κατα­δι­κά­ζει η Επι­τρο­πή Γυναι­κών του Σωμα­τεί­ου Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Του­ρι­στι­κών — Επι­σι­τι­στι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων Θεσ­σα­λο­νί­κης — Πιε­ρί­ας — Χαλ­κι­δι­κής (ΣΕΤΕΠΕ).

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο