Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλη συγκέντρωση στην Αλεξανδρούπολη ενάντια στις Αμερικανονατοικές βάσεις (ΦΩΤΟ)

Μαχη­τι­κή δια­δή­λω­ση ενά­ντια στη μετα­τρο­πή της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης σε ορμη­τή­ριο πολέ­μου, αλλά και σε στό­χο αντι­ποί­νων πραγ­μα­το­ποιούν η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία και τη βάση στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, μαζι­κοί φορείς και εργα­τι­κά σωματεία.

«Η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη λιμά­νι των λαών και όχι ορμη­τή­ριο των ιμπε­ρια­λι­στών», «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιά­δες των λαών», «Δεν θέλου­με του ΝΑΤΟ την προ­στα­σία, έξω τώρα η λυκο­συμ­μα­χία», «Ο μόνος δρό­μος είναι η πάλη των λαών ενά­ντια στα σχέ­δια των ιμπε­ρια­λι­στών», είναι μερι­κά από τα συν­θή­μα­τα που ακούστηκαν.

Η πορεία κατευ­θύν­θη­κε στην πύλη του λιμα­νιού που είναι αγκυ­ρο­βο­λη­μέ­νο το θηριώ­δες αμε­ρι­κα­νι­κό μετα­γω­γι­κό πλοίο «ARC Independence» που μετα­φέ­ρει ελι­κό­πτε­ρα της 1st Air Cavalry Brigade, όπως και τεθω­ρα­κι­σμέ­να οχή­μα­τα, ερπυ­στριο­φό­ρα και τρο­χο­φό­ρα, τα οποία θα ξεφορ­τώ­σει τις επό­με­νες ημέ­ρες στην πόλη και στη συνέ­χεια θα ανα­πτυ­χθούν σε Ελλά­δα, Ρου­μα­νία, Βουλ­γα­ρία και άλλες χώρες, στο πλαί­σιο της στρα­τιω­τι­κής άσκη­σης — πρό­βας πολέ­μου «Atlantic Resolve 2022».

poreia eedye aleksandroupolh 5

Εκεί οι δια­δη­λω­τές σε μια συμ­βο­λι­κή κίνη­ση έκα­ψαν τις σημαί­ες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ενώ παρέ­δω­σαν και ψήφι­σμα διαμαρτυρίας.

Η πορεία συνε­χί­στη­κε κατά μήκος του λιμα­νιού και ολο­κλη­ρώ­θη­κε στην πύλη του επι­βα­τι­κού σταθμού.

poreia eedye aleksandroupolh 4

Στην κινη­το­ποί­η­ση συμ­με­τεί­χαν εργα­τι­κά σωμα­τεία, σωμα­τεία συντα­ξιού­χων, Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, αλλά και από όλη την ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία – Θρά­κη, ενώ με τα δικά τους πανό συμ­με­τέ­χουν η ΕΔΥΕΘ και ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμός Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσσαλονίκης.

poreia eedye aleksandroupolh 7

Η κινη­το­ποί­η­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο πλαί­σιο της εκδή­λω­σης που διορ­γά­νω­σαν νωρί­τε­ρα οι φορείς και τα Σωμα­τεία που συγκρο­τούν την Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία και τη βάση στην Αλεξανδρούπολη.

902.gr

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο