Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μονομπλόκ

Πάνω από 200 συμ­βα­σιού­χοι είναι υπό από­λυ­ση στον δήμο Πει­ραιά, παρό­λο που υπάρ­χει προ­σω­ρι­νή δια­τα­γή από τη Δικαιο­σύ­νη να παρα­μεί­νουν στις θέσεις τους. Κι αυτό επει­δή ο δήμαρ­χος Γ. Μώρα­λης κατέ­θε­σε αίτη­ση ακύ­ρω­σης της παρα­πά­νω από­φα­σης, ζητώ­ντας να απο­λυ­θούν οι εργα­ζό­με­νοι εδώ και τώρα. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι με βάση τον κατά­πτυ­στο «νόμο Βορί­δη» οι δημο­τι­κές αρχές υπο­χρε­ού­νται να προ­σφεύ­γουν ενά­ντια σε πρω­τό­δι­κες απο­φά­σεις που δικαιώ­νουν συμ­βα­σιού­χους. Ωστό­σο, ο Γ. Μώρα­λης ξεπέ­ρα­σε ακό­μα κι αυτόν τον επαί­σχυ­ντο νόμο, αφού προ­σέ­φυ­γε ενά­ντια σε προ­σω­ρι­νή δια­τα­γή που ισχύ­ει για 9 μήνες, μέχρι να παρ­θεί η πρω­τό­δι­κη από­φα­ση. Οι 211 εργα­ζό­με­νοι, λοι­πόν, βρί­σκουν απέ­να­ντί τους «μονο­μπλόκ» κυβέρ­νη­ση και δημο­τι­κή αρχή, έτσι που αν «ξεφύ­γουν» από τους νόμους της πρώ­της …να πέσουν θύμα­τα της αντερ­γα­τι­κής στά­σης της δεύ­τε­ρης. Όσο για τον δήμαρ­χο; Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι εξε­λέ­γη με τη στή­ρι­ξη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ενώ απο­τε­λεί «κοι­νό μυστι­κό» στον Πει­ραιά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θεω­ρεί­ται και κανέ­νας …«ορκι­σμέ­νος» αντί­πα­λός του. Άλλω­στε, ακό­μα και ο δικός του υπο­ψή­φιος για την Περι­φέ­ρεια (Ιωα­κει­μί­δης) ήταν ανά­με­σα σε όσους καλω­σό­ρι­σαν την εκ νέου υπο­ψη­φιό­τη­τα Μώρα­λη, συμ­με­τέ­χο­ντας στην προ­ε­κλο­γι­κή του φιέ­στα! Όπως και να το δει κανείς, οι εκα­το­ντά­δες απο­λύ­σεις, την ίδια στιγ­μή που οι εργα­ζό­με­νοι στε­νά­ζουν από την εντα­τι­κο­ποί­η­ση και στον δήμο Πει­ραιά, θυμί­ζουν ξανά ότι η δου­λειά — λάστι­χο και η εργα­σια­κή ομη­ρία είναι στην καρ­διά της πολι­τι­κής που όλοι μαζί υπηρετούν.Πηγή: Ριζοσπάστης
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο