Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Μύλος» στο φασιστικό μόρφωμα

Με την ανω­μο­τί (χωρίς όρκο) κατά­θε­ση του Ηλία Κασι­διά­ρη στην Εισαγ­γε­λία του Αρεί­ου Πάγου, που κλή­θη­κε ως ύπο­πτος για ηθι­κή αυτουρ­γία στην εξα­πά­τη­ση των εκλο­γέ­ων, ολο­κλη­ρώ­θη­κε χτες, η προ­κα­ταρ­κτι­κή έρευ­να για το φασι­στι­κό μόρ­φω­μα των «Σπαρ­τια­τών». Ο κατα­δι­κα­σμέ­νος πρω­τό­δι­κα στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σής Αυγής είναι ο τελευ­ταί­ος που κατέθεσε.

Σύμ­φω­να με όσα έγι­ναν γνω­στά, φέρε­ται να υπο­στή­ρι­ξε ότι δεν τίθε­ται ζήτη­μα εξα­πά­τη­σης αφού είχε δημό­σια στη­ρί­ξει το συγκε­κρι­μέ­νο κόμ­μα, ενώ αρνή­θη­κε και το ενδε­χό­με­νο να είχε προη­γη­θεί κάποιος σχε­δια­σμός για να επα­νέλ­θει στην πολι­τι­κή επι­και­ρό­τη­τα. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η έρευ­να είχε ξεκι­νή­σει μετά τις καταγ­γε­λί­ες του επι­κε­φα­λής του μορ­φώ­μα­τος, Βασί­λη Στί­γκα, σύμ­φω­να με τις οποί­ες «υπήρ­χαν μεθο­δεύ­σεις εγκλη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα για να ανα­τρα­πεί η ιεραρ­χία του κόμ­μα­τος». Για τους «Σπαρ­τιά­τες» εκκρε­μεί η από­φα­ση και του Ανω­τά­του Ειδι­κού Δικα­στη­ρί­ου (Εκλο­γο­δι­κεί­ου) για τη νομι­μό­τη­τα συμ­με­το­χής του στη Βου­λή, καθώς έχουν εκδι­κα­στεί οι σχε­τι­κές προσφυγές.
(Πηγή: Ριζο­σπά­στης)
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο