Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μ. Καρυστιανού: «Κάθε φορά λέω ότι πρέπει να παίρνω ένα ηρεμιστικό πριν ακούσω τον κ. Μητσοτάκη να μιλάει για τα Τέμπη»

Στην από­πει­ρα συγκά­λυ­ψης του εγκλή­μα­τος των Τεμπών αλλά και στις προ­κλη­τι­κές δηλώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού κατά τη συνέ­ντευ­ξή του στον ΣΚΑΪ επα­νήλ­θε η πρό­ε­δρος του συλ­λό­γου συγ­γε­νών των θυμά­των, Μαρία Καρυστιανού.

Μιλώ­ντας σε θεσ­σα­λι­κό ραδιο­σταθ­μό διε­ρω­τώ­με­νη ρητο­ρι­κά «είναι δυνα­τόν, τόσους μήνες μετά, με όλα αυτά που βγαί­νουν στο φως να τολ­μάς να μιλά­με για ”θεω­ρί­ες συνο­μω­σί­ας”; Τελι­κά όπο­τε ακού­με ”θεω­ρία συνο­μω­σί­ας” από τον ίδιο και την παρά­τα­ξή του θα κατα­λα­βαί­νου­με ότι μιλά­με για την πλή­ρη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που ΔΕΝ θέλουν ούτε να την ακου­μπή­σου­με, ούτε να την σχο­λιά­σου­με, ούτε να την αναλύσουμε».

«Κάθε φορά λέω ότι πρέ­πει να παίρ­νω ένα ηρε­μι­στι­κό πριν ακού­σω τον κ. Μητσο­τά­κη να μιλά­ει για τα Τέμπη. Το ξεχνάω όμως δυστυ­χώς και κάθε φορά έχω τις ίδιες παρε­νέρ­γειες. Δεν άλλα­ξε κάτι στην εικό­να που έχω σχη­μα­τί­σει εγώ για τον συγκε­κρι­μέ­νο άνθρω­πο», πρό­σθε­σε χαρακτηριστικά.

Επί­σης, σημεί­ω­σε πως ο πρω­θυ­πουρ­γός είπε, για ακό­μα μία φορά, αλα­ζο­νικά «πως αν γύρι­ζε ο χρό­νος πίσω, δεν έχει μετα­νιώ­σει που δεν συμ­με­τεί­χε σε κάτι ώστε να απο­τρα­πεί αυτό το τρα­γι­κό συμ­βάν στην Ελλά­δα, δεν θα άλλα­ζε κάτι στις δρά­σεις που έγι­ναν επί του πεδί­ου, για­τί όπως κατα­λα­βαί­νε­τε τα στοι­χεία που έπρε­πε να συγκα­λυ­φτούν, δεν θα άλλα­ζε κάτι, όλα τα ίδια που έκα­νε, ίσως λίγο πιο προ­σε­κτι­κά, αλλά θα φρό­ντι­ζε να βου­λώ­σει το στό­μα μας πολύ πιο νωρίς».

Η κ. Καρυ­στια­νού ανέ­φε­ρε πως δεν άντε­ξε να δει όλη τη συνέ­ντευ­ξη του πρω­θυ­πουρ­γού: «Καταρ­χήν εκνευ­ρί­στη­κα από το γεγο­νός ότι για ακό­μη μια φορά η συνέ­ντευ­ξη έγι­νε σε πολύ ασφα­λές περι­βάλ­λον, με δημο­σιο­γρά­φο ένα συγ­γε­νι­κό του πρό­σω­πο, αυτό είναι τρα­γι­κό, γελοίο, αρνού­μαι να συμ­με­τέ­χω σε αυτό, έστω και ως θεα­τής».

Πηγή: https://www.efsyn.gr/

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο