Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα φαγωμάρα στο ΣΥΡΙΖΑ: Εκλογές τώρα, σε έναν μήνα ή καθόλου; Και αν τελικά γίνουν πώς θα διεξαχθούν;

Και ενώ είναι ανοι­χτό το ζήτη­μα αν θα γίνουν τελι­κά εκλο­γές ‑θα το κρί­νει το συνέ­δριο σήμε­ρα αυτό- Στον ΣΥΡΙΖΑ βρή­καν άλλο θέμα να «τρώ­γο­νται» μετα­ξύ τους, σε ένα ακό­μη επει­σό­διο που επι­βε­βαιώ­νει τον εκφυ­λι­σμό του κόμ­μα­τος: Εκλο­γές τώρα, σε έναν μήνα, καθό­λου και πώς θα γίνουν αυτές αν τελι­κά διεξαχθούν;

Το ζήτη­μα της ημε­ρο­μη­νί­ας των εκλο­γών, ο τρό­πος με τον οποίο τα μέλη θα συμ­με­τέ­χουν σε αυτές (ψηφια­κά, με κάλ­πη ή υβρι­δι­κά), καθώς και η πρό­τα­ση για ανα­βο­λή τους ‑που μοιά­ζει να έχει απή­χη­ση σε πολ­λούς συνέδρους‑, ανα­μέ­νε­ται να βρε­θούν στο επί­κε­ντρο της τέταρ­της και τελευ­ταί­ας ημέ­ρας του Συνε­δρί­ου σήμερα.

Σημειώ­νε­ται ότι σε ανάρ­τη­σή του, ο κ. Κασ­σε­λά­κης ανα­κοί­νω­σε ότι άλλα­ξε την ώρα της σημε­ρι­νής ομι­λί­ας του στο Συνέ­δριο και θα ανέ­βει στο βήμα στις 11.00 το πρωί, πριν από τις ψηφο­φο­ρί­ες των συνέδρων.

Από την πλευ­ρά του, πάντως, ο κ. Κασ­σε­λά­κης ειση­γή­θη­κε ότι οι εκλο­γές θα πρέ­πει να γίνουν στις 10 Μαρ­τί­ου, παίρ­νο­ντας τον λόγο μετά την ομι­λία Γερο­βα­σί­λη και δεσμευό­με­νος την ίδια στιγ­μή ότι θα παρα­μεί­νει στο κόμ­μα την επό­με­νη μέρα ανε­ξαρ­τή­τως αποτελέσματος.

Παράλ­λη­λα, η Ολγα Γερο­βα­σί­λη δήλω­σε ότι το Συνέ­δριο δεν είναι κατα­στα­τι­κό για να αλλά­ξει αυτή η πρό­βλε­ψη, επο­μέ­νως σήμε­ρα Κυρια­κή το σώμα θα κρί­νει μόνο εάν αυτές θα γίνουν ή όχι. Στα επί της δια­δι­κα­σί­ας, όπως είπε, θα πρέ­πει να ακο­λου­θη­θούν όσα ακο­λου­θή­θη­καν στις εκλο­γές που ανέ­δει­ξαν τον Αλέ­ξη Τσί­πρα την άνοι­ξη του 2022 και τον Στέ­φα­νο Κασ­σε­λά­κη τον Σεπτέμ­βριο του 2023.

Στα αξιο­ση­μεί­ω­τα της χθε­σι­νής ημέ­ρας μπαί­νει η πρω­το­βου­λία πολ­λών στε­λε­χών που ζητούν να μην γίνουν εκλο­γές έτσι ώστε να πέσει το βάρος όλων στον ΣΥΡΙΖΑ στη μάχη των Ευρω­ε­κλο­γών. Υπέρ αυτής της πρό­τα­σης τάχθη­καν χθες ο Νίκος Παπ­πάς, ο Σωκρά­της Φάμελ­λος, ο Γιώρ­γος Τσί­πρας που είπε ότι συντάσ­σε­ται μαζί τους, καθώς και ο Όθων Ηλιό­που­λος. Αργό­τε­ρα το βρά­δυ προ­στέ­θη­κε και ο Παύ­λος Πολά­κης ο οποί­ος επι­τέ­θη­κε στον Αλέ­ξη Τσί­πρα για­τί ‑όπως έγρα­ψε- «πυρο­δό­τη­σε μια κρί­ση που δεν χρειαζόταν!»

Κοι­νό ζητού­με­νο όλων η εύρε­ση ενός αφη­γή­μα­τος που θα εγκλω­βί­σει το λαό εντός των τει­χών. Mε τις τοπο­θε­τή­σεις τους, πρώ­ην και νυν, προ­ε­δρι­κοί και οι άλλοι, εκφρά­ζουν την κοι­νή «αγω­νία» για το πώς θα στη­θεί στα πόδια του το αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα, με εναλ­λα­κτι­κό κυβερ­νη­τι­κό πόλο, ο οποί­ος θα ενσω­μα­τώ­νει και όσους το διά­στη­μα αυτό κινη­το­ποιού­νται ενά­ντια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που και ο ΣΥΡΙΖΑ συνυ­πο­γρά­φει. Τις δια­κη­ρύ­ξεις άλλω­στε που ακού­γο­νται στο συνέ­δριό του, περί «αυτό­νο­μης» και «δημο­κρα­τι­κής» ΕΕ, «υγιούς επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας» κ.ά., με ευκο­λία τις συνυ­πέ­γρα­φαν και ΝΔ, ΠΑΣΟΚ κ.λπ.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο