Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νεκρά παιδιά και εγγόνια του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια από ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα

Τρεις γιοι καθώς και εγγό­νια του ηγέ­τη της Χαμάς Ισμα­ήλ Χανί­για σκο­τώ­θη­καν από ισραη­λι­νό βομ­βαρ­δι­σμό στην πόλη της Γάζας, όπως μετέ­δω­σε αρχι­κά το δίκτυο Al Jazeera και επι­βε­βαί­ω­σε στη συνέ­χεια ο επι­κε­φα­λής του παλαι­στι­νια­κού ισλα­μι­στι­κού κινήματος.

Μιλώ­ντας στο Al Jazeera, o Χανί­για είπε πως από το ισραη­λι­νό πλήγ­μα βρή­καν τον θάνα­το τρία παι­διά του: ο Χάζεμ, ο Αμίρ και ο Μοχά­μαντ. Συμπλή­ρω­σε ότι σκο­τώ­θη­καν επί­σης εγγό­νια του, τα οποία είχαν βρει κατα­φύ­γιο στον καταυ­λι­σμό προ­σφύ­γων Αλ Σάτι, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι περί­που 60 συγ­γε­νείς του έχουν σκο­τω­θεί από το ξέσπα­σμα του πολέμου.

Ξεκα­θά­ρι­σε ότι η Χαμάς δεν πρό­κει­ται να υπα­να­χω­ρή­σει από τις θέσεις της, που περι­λαμ­βά­νουν την ορι­στι­κή κατά­παυ­ση του πυρός στη Λωρί­δα της Γάζας και την ασφα­λή επι­στρο­φή των εκτο­πι­σμέ­νων Παλαι­στι­νί­ων στα σπί­τια τους. «Εάν νομί­ζουν πως βάζο­ντας στο στό­χα­στρο τα παι­διά μου, την ώρα που κορυ­φώ­νο­νται οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις και προ­τού το κίνη­μα (της Χαμάς) κατα­θέ­σει την απά­ντη­σή του, θα υπο­χρε­ώ­σουν τη Χαμάς να αλλά­ξει τις θέσεις της, τρέ­φουν ψευ­δαι­σθή­σεις», δήλω­σε ο Χανίγια.

«Το αίμα των παι­διών μου δεν έχει μεγα­λύ­τε­ρη αξία από το αίμα των υπο­λοί­πων παι­διών των Παλαι­στι­νί­ων… Όλοι οι μάρ­τυ­ρες της Παλαι­στί­νης είναι παι­διά μου», τόνι­σε ο πολι­τι­κός ηγέ­της της Χαμάς.

«Από το αίμα των μαρ­τύ­ρων μας και τον πόνο των τραυ­μα­τιών, γεν­νιέ­ται η ελπί­δα, χτί­ζου­με ένα μέλ­λον με ανε­ξαρ­τη­σία και ελευ­θε­ρία για τον λαό μας και το έθνος μας», διε­μή­νυ­σε ο Ισμα­ήλ Χανί­για, ο οποί­ος ζει εδώ και χρό­νια στο Κατάρ.

Κατη­γό­ρη­σε τον ισραη­λι­νό στρα­τό για εθνο­κά­θαρ­ση και γενο­κτο­νία στη Λωρί­δα της Γάζας, όπου εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες εκτο­πι­σμέ­νοι έχουν ανα­ζη­τή­σει κατα­φύ­γιο στο νότιο άκρο του παλαι­στι­νια­κού θύλα­κα, κοντά στα σύνο­ρα με την Αίγυπτο.

Μέχρι στιγ­μής οι ισραη­λι­νές ένο­πλες δυνά­μεις (IDF) δεν έχουν επι­βε­βαιώ­σει το πλήγ­μα στον καταυ­λι­σμό προ­σφύ­γων Αλ Σάτι.

Πηγή: ΑΠΕ (Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από Al Jazeera)

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο