Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νεκρός εργάτης μεταλλουργικής εταιρείας στη Νάουσα σε ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα

Ακό­μα ένα εργο­δο­τι­κό έγκλη­μα συνέ­βη σε κατα­σκευα­στι­κό έργο σε συνε­ται­ρι­σμό στην Επι­σκο­πή Νάου­σας, με έναν εργά­τη μεταλ­λουρ­γι­κής εται­ρεί­ας από το Μακρο­χώ­ρι Ημα­θί­ας να χάνει τη ζωή του.

Στο σημείο βρέ­θη­καν αντι­προ­σω­πεί­ες του Εργα­τι­κού Κέντρου Ημα­θί­ας και της ΤΕ Ημα­θί­ας του ΚΚΕ.

Το Εργα­τι­κό Κέντρο Ημα­θί­ας και το Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων Νάου­σας εκφρά­ζουν την οργή και αγα­νά­κτη­σή τους «για το γεγο­νός ότι οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες μπρο­στά στα κέρ­δη δεν λογα­ριά­ζουν τις ζωές των εργα­ζο­μέ­νων, με απο­τέ­λε­σμα να μετρά­με 10 νεκρούς πανελ­λα­δι­κά στον κλά­δο των Κατα­σκευών και 3 στον νομό σε διά­στη­μα λιγό­τε­ρο του ενός μήνα.

Σ’ αυτή τη μακά­βρια λίστα συγκα­τα­λέ­γε­ται και ο συνά­δελ­φός μας που έχα­σε τη ζωή του χθες πέφτο­ντας από μεγά­λο ύψος ύστε­ρα από βλά­βη στο εξυ­ψω­τι­κό μηχά­νη­μα που βρι­σκό­ταν (πιθα­νώς σπά­σι­μο πίρου ασφα­λεί­ας) σε ανοι­χτό χώρο.

Ακό­μα πιο εξορ­γι­στι­κό είναι το γεγο­νός ότι το ασθε­νο­φό­ρο καθυ­στέ­ρη­σε του­λά­χι­στον 45 λεπτά για να έρθει στο σημείο του ατυχήματος.

Έχουν μετα­τρέ­ψει τη ζωή των εργα­ζο­μέ­νων σε μια απέ­ρα­ντη “κοι­λά­δα των Τεμπών”.

Το εργο­δο­τι­κό έγκλη­μα συνέ­βη λίγες μέρες μετά τη συνέ­ντευ­ξη Τύπου που έδω­σε το Εργα­τι­κό Κέντρο Ημα­θί­ας μαζί με την Ομο­σπον­δία Οικο­δό­μων ακρι­βώς κάτω από το κτί­ριο του Τμή­μα­τος Τεχνι­κής Επι­θε­ώ­ρη­σης Εργα­σί­ας, στην οποία έγι­νε σαφής ανα­φο­ρά για τα μηχα­νή­μα­τα που λει­τουρ­γούν στα κατα­σκευα­στι­κά έργα, την ελλι­πή συντή­ρη­ση και ελέγ­χους καθώς και το ανη­συ­χη­τι­κό γεγο­νός ότι η ανά­θε­ση αυτών των ελέγ­χων γίνε­ται σε ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ες με ό,τι κιν­δύ­νους συνε­πά­γε­ται αυτό για την ασφά­λεια των εργαζομένων.

Παράλ­λη­λα επι­βε­βαιώ­θη­καν με τον πιο τρα­γι­κό τρό­πο οι ανη­συ­χί­ες τόσο του Εργα­τι­κού Κέντρου, αλλά και πολ­λών σωμα­τεί­ων, Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων και άλλων φορέ­ων, όπως και οι καταγ­γε­λί­ες του ίδιου του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στο ΕΚΑΒ για τις τρα­γι­κές ελλεί­ψεις σε σχέ­ση με τα ασθε­νο­φό­ρα και το προ­σω­πι­κό του ΕΚΑΒ.

Χρειά­ζε­ται να σημά­νει συνα­γερ­μός! Η ζωή των εργα­ζο­μέ­νων βρί­σκε­ται καθη­με­ρι­νά σε κίν­δυ­νο. Η ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και όσων κυβέρ­νη­σαν τα τελευ­ταία χρό­νια είναι τερά­στια αφού για τα κέρ­δη των λίγων και την περι­βό­η­τη “ανά­πτυ­ξη” βάζουν σε κίν­δυ­νο τις ζωές μας.

Δεν είναι κακιά η ώρα, ούτε η άτυ­χη στιγ­μή. Η πρό­λη­ψη λογα­ριά­ζε­ται ως κόστος από την εργο­δο­σία. Γι’ αυτό θρη­νού­με κάθε τρεις μέρες έναν νεκρό και όχι για­τί έχου­με τόσες “κακές στιγμές”!

Τώρα όσο ποτέ άλλο­τε είναι ανά­γκη να δυνα­μώ­σει η διεκ­δί­κη­ση με τα σωμα­τεία ώστε να απαι­τη­θούν αγωνιστικά:

Ενί­σχυ­ση του Τμή­μα­τος Τεχνι­κής Επι­θε­ώ­ρη­σης Εργα­σί­ας με προ­σω­πι­κό και υλι­κο­τε­χνι­κό προ­σω­πι­κό με απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη του κράτους.

Δημιουρ­γία κρα­τι­κού οργα­νι­σμού ελέγ­χου όλων των μηχα­νη­μά­των στα κατα­σκευα­στι­κά έργα.

Μεί­ω­ση του χρό­νου εργα­σί­ας 7ωρο — 5ήμερο — 35ωρο και 6ωρο για τις βαριές και ανθυ­γιει­νές εργασίες.

Τακτι­κούς ελέγ­χους στα έργα και εργα­σία εξει­δι­κευ­μέ­νου προ­σω­πι­κού (π.χ. χει­ρι­στές) με την παρου­σία βοη­θών, τεχνι­κών Ασφαλείας.

Μέτρα προ­στα­σί­ας από τις και­ρι­κές συν­θή­κες όπως τον καύ­σω­να και την έκθε­ση στον ήλιο.

Ενί­σχυ­ση του ΕΚΑΒ με μόνι­μο προ­σω­πι­κό και ασθε­νο­φό­ρα, όπως και του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγείας».

Πηγή: 902.gr

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο