Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νοικοκυριά 🆘 Ένα στα δύο περιμένει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης το 2024

Η οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση των νοι­κο­κυ­ριών επι­δει­νώ­θη­κε το 2023, ενώ οι προσ­δο­κί­ες για το μέλ­λον έχουν αρνη­τι­κό πρό­ση­μο για δεύ­τε­ρο συνε­χό­με­νο έτος, καθώς πάνω από ένα στα δύο νοι­κο­κυ­ριά (53,7%) εκτι­μά ότι η κατά­στα­σή του θα χει­ρο­τε­ρέ­ψει το 2024. Αυτά προ­κύ­πτουν από την έρευ­να του Ινστι­τού­του Μικρών Επι­χει­ρή­σε­ων της ΓΣΕΒΕΕ για το εισό­δη­μα και τις δαπά­νες δια­βί­ω­σης των νοι­κο­κυ­ριών το 2023 που δόθη­κε σήμε­ρα στη δημο­σιό­τη­τα και η οποία επα­να­λαμ­βά­νε­ται κάθε χρό­νο από το 2011.

Σε ό,τι αφο­ρά στις επι­πτώ­σεις και στα μέτρα αντι­με­τώ­πι­σης της ακρί­βειας, όπως κατα­γρά­φε­ται, οι αυξή­σεις των τιμών στα είδη δια­τρο­φής είναι εκεί­νες που έχουν επη­ρε­ά­σει περισ­σό­τε­ρο την οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση της συντρι­πτι­κής πλειο­νό­τη­τας των νοικοκυριών.

 • Συγκε­κρι­μέ­να, πάνω από 7 στα 10 νοι­κο­κυ­ριά (72,7%) δήλω­σαν ότι οι αυξή­σεις των τιμών στα τρό­φι­μα τα επη­ρέ­α­σαν περισ­σό­τε­ρο σε βαθ­μό να ανα­γκα­στούν να μειώ­σουν δαπά­νες για άλλες ανάγκες.
 • Όπως υπο­γραμ­μί­ζει η ΓΣΕΒΕΕ, τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νας υπο­δει­κνύ­ουν την ανά­γκη για δρα­στι­κές πολι­τι­κές ένα­ντι της συνε­χι­ζό­με­νης ακρί­βειας, οι οποί­ες θα αντι­με­τω­πί­σουν την οικο­νο­μι­κή δυσπρα­γία και θα βελ­τιώ­σουν τις συν­θή­κες δια­βί­ω­σης των νοικοκυριών.
 • Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό, όπως σημειώ­νε­ται, ότι κατά τη διάρ­κεια διε­ξα­γω­γής της έρευ­νας ο βαθ­μός αξιο­λό­γη­σης των μέτρων για την αντι­με­τώ­πι­ση της ακρί­βειας ήταν ιδιαί­τε­ρα χαμη­λός από τα ελλη­νι­κά νοι­κο­κυ­ριά. Η συντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα (80,6%) αξιο­λό­γη­σε τα μέτρα της κυβέρ­νη­σης ως ανε­παρ­κή ή μάλ­λον ανε­παρ­κή. Ειδι­κά για το καλά­θι του νοι­κο­κυ­ριού, δήλω­σε ότι το θεω­ρεί κατάλ­λη­λο μέτρο για την αντι­με­τώ­πι­ση της ακρί­βειας μόλις το 2,9% των νοι­κο­κυ­ριών, ενώ χαμη­λά βρί­σκο­νται και οι έκτα­κτες οικο­νο­μι­κές ενι­σχύ­σεις (8,4%).
 • Ιδιαί­τε­ρη βαρύ­τη­τα, όπως επι­ση­μαί­νε­ται από την έρευ­να, θα πρέ­πει να δοθεί στο πεδίο του ελέγ­χου των τιμών, καθώς με βάση τα ευρή­μα­τά της, μετά την αύξη­ση των μισθών και συντά­ξε­ων απο­τε­λεί για πάνω από 1 στα 2 νοι­κο­κυ­ριά το καταλ­λη­λό­τε­ρο μέτρο για τον περιο­ρι­σμό των ανατιμήσεων.

Τέλος, σχε­δόν 1 στα 2 νοι­κο­κυ­ριά δήλω­σε ως κατάλ­λη­λο μέτρο για την αντι­με­τώ­πι­ση της ακρί­βειας τη μεί­ω­ση φόρων και τελών. Στο πλαί­σιο αυτό φαί­νε­ται ότι η εφαρ­μο­γή ενός δίκαιου και απο­τε­λε­σμα­τι­κού φορο­λο­γι­κού συστή­μα­τος παρα­μέ­νει ακό­μα ζητούμενο.

Αξί­ζει­να σημειω­θεί πως οι τηλε­φω­νι­κές συνε­ντεύ­ξεις της έρευ­νας πραγ­μα­το­ποι­η­θή­καν από την εται­ρεία MARC ΑΕ σε δείγ­μα αντι­προ­σω­πευ­τι­κά επι­λεγ­μέ­νων νοι­κο­κυ­ριών από όλη την Ελλά­δα (14–21- Δεκ 2023).

Προσδοκίες 📛 για το 2024
και βασικά συμπεράσματα για το 2023

Πιο ανα­λυ­τι­κά, αρνη­τι­κές είναι οι προσ­δο­κί­ες των νοι­κο­κυ­ριών για το 2024. Μάλι­στα, μετά τις έρευ­νες που είχαν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί κατά τη διάρ­κεια των μνη­μο­νί­ων είναι η δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη χρο­νιά που η πλειο­νό­τη­τα των νοι­κο­κυ­ριών εκτι­μά ότι το επό­με­νο έτος θα επι­δει­νω­θεί η οικο­νο­μι­κή του κατά­στα­ση.

Συγκε­κρι­μέ­να, πάνω από 1 στα 2 νοι­κο­κυ­ριά (53,7%) εκτι­μά ότι το 2024 θα χει­ρο­τε­ρέ­ψει η οικο­νο­μι­κή του κατά­στα­ση, ένα­ντι μόλις 15,5% που εκτι­μά ότι θα βελ­τιω­θεί και 28,2% που εκτι­μά ότι θα παρα­μεί­νει η ίδια.

Πέρα από τις χαμη­λές προσ­δο­κί­ες που δημιουρ­γεί η πλη­θω­ρι­στι­κή κρί­ση, οι βασι­κές αρνη­τι­κές επι­πτώ­σεις των ανα­τι­μή­σε­ων στα νοι­κο­κυ­ριά με βάση τα ευρή­μα­τα της έρευ­νας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι οι εξής τρεις:

 • Διεύ­ρυν­ση των εισο­δη­μα­τι­κών ανι­σο­τή­των μετα­ξύ των νοι­κο­κυ­ριών με χαμη­λά και μεσαία εισο­δή­μα­τα, και των νοι­κο­κυ­ριών με υψη­λά εισοδήματα.

Συγκε­κρι­μέ­να, το 32,9% των νοι­κο­κυ­ριών με ετή­σιο εισό­δη­μα έως 30.000 ευρώ δήλω­σε πως το εισό­δη­μά του μειώ­θη­κε το 2023, ένα­ντι 15,3% που δήλω­σε ότι αυξή­θη­κε και 51,4% που δήλω­σε ότι παρέ­μει­νε το ίδιο. Στον αντί­πο­δα, το 30,3% των νοι­κο­κυ­ριών με ετή­σιο εισό­δη­μα άνω των 30.000 ευρώ δήλω­σε πως το εισό­δη­μά του αυξή­θη­κε, ένα­ντι 12,1% που δήλω­σε πως το εισό­δη­μά του μειώ­θη­κε και 57,6% που δήλω­σε ότι παρέ­μει­νε το ίδιο. Ανά­λο­γα ευρή­μα­τα είχαν κατα­γρα­φεί και στις αντί­στοι­χες έρευ­νες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που διε­ξή­χθη­σαν μετά την εκδή­λω­ση της παν­δη­μί­ας. Η συνε­χι­ζό­με­νη διεύ­ρυν­ση των εισο­δη­μα­τι­κών ανι­σο­τή­των φαί­νε­ται ότι αρχί­ζει να λαμ­βά­νει μόνι­μα χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Και τού­το για­τί συνε­χί­ζει να επη­ρε­ά­ζει έντο­να και τα μεσαία εισο­δή­μα­τα, καθώς για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη χρο­νιά η πλειο­νό­τη­τα των νοι­κο­κυ­ριών δήλω­σε ότι χρειά­ζε­ται να κάνει περι­κο­πές για να καλύ­ψει τα ανα­γκαία (51,8%). Επι­πλέ­ον, στα­θε­ρά υψη­λό και μάλι­στα αυξη­μέ­νο σε σχέ­ση με την περ­σι­νή χρο­νιά είναι το ποσο­στό των νοι­κο­κυ­ριών που φαί­νε­ται ότι δια­βιεί σε συν­θή­κες ακραί­ας φτώ­χειας (15%). Αξί­ζει, επί­σης, να σημειω­θεί ότι το 42,8% των νοι­κο­κυ­ριών με κύρια πηγή εισο­δή­μα­τος τα έσοδα/κέρδη από επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα έχει ετή­σιο εισό­δη­μα έως 18.000 ευρώ. Με δεδο­μέ­νο τον νέο τεκ­μαρ­τό τρό­πο φορο­λό­γη­σης των ελευ­θέ­ρων επαγγελματιών/ατομικών επι­χει­ρή­σε­ων φαί­νε­ται ότι ένα μεγά­λο μέρος των νοι­κο­κυ­ριών που έχουν ως κύρια πηγή εισο­δή­μα­τος τα έσοδα/κέρδη από επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα θα φορο­λο­γη­θεί για εισο­δή­μα­τα που δεν έχει, κάτι που όπως είναι επό­με­νο θα επι­βα­ρύ­νει τον οικο­γε­νεια­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και θα μειώ­σει το δια­θέ­σι­μο εισό­δη­μά του. Μάλι­στα, για το 58,3% αυτών των νοι­κο­κυ­ριών τα έσο­δα από επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα είναι και η μονα­δι­κή πηγή εισοδήματος.

 • Η συνε­χι­ζό­με­νη ακρί­βεια φέρ­νει μεί­ω­ση της αγο­ρα­στι­κής δύνα­μης του εισο­δή­μα­τος των νοικοκυριών.

Όπως δια­τυ­πώ­νε­ται στην έρευ­να σχε­τι­κά με τη μηνιαία επάρ­κεια του εισο­δή­μα­τος των νοι­κο­κυ­ριών, 6 στα 10 νοι­κο­κυ­ριά (60,7%) δήλω­σαν ότι το μηνιαίο εισό­δη­μά τους δεν επαρ­κεί για όλον το μήνα. Επαρ­κεί μεσο­σταθ­μι­κά για 19 ημέ­ρες. Σε δυσμε­νέ­στε­ρη θέση φαί­νε­ται ότι βρί­σκο­νται τα νοι­κο­κυ­ριά με κύρια πηγή εισο­δή­μα­τος τον μισθό, καθώς για το 65,1% αυτών το μηνιαίο εισό­δη­μα δεν επαρ­κεί για όλον το μήνα. Επι­πλέ­ον, το μηνιαίο εισό­δη­μα δεν επαρ­κεί για όλον το μήνα και για το 68% των νοι­κο­κυ­ριών με κύρια πηγή εισο­δή­μα­τος τα έσο­δα από επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα και ετή­σιο εισό­δη­μα έως 18.000 ευρώ.

 • Έχουν αυξη­θεί τα νοι­κο­κυ­ριά με ληξι­πρό­θε­σμες οφει­λές προς το Δημό­σιο και τις τρά­πε­ζες σε σχέ­ση με το 2022.

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με την έρευ­να, πάνω από 1 στα 5 νοι­κο­κυ­ριά (21,7%) δήλω­σε πως το ίδιο ή κάποιο άλλο μέλος του νοι­κο­κυ­ριού του έχει ληξι­πρό­θε­σμες οφει­λές προς το Δημό­σιο. Περί­που 1 στα 10 νοι­κο­κυ­ριά (9,6%) έχει ληξι­πρό­θε­σμες οφει­λές προς τις τρά­πε­ζες για κατα­να­λω­τι­κά, επι­χει­ρη­μα­τι­κά δάνεια ή/και κάρ­τες, ενώ από τα νοι­κο­κυ­ριά που έχουν ενερ­γό στε­γα­στι­κό δάνειο το 30% είτε κατα­βάλ­λει τις δόσεις συχνά με καθυ­στέ­ρη­ση (20%), είτε έχει καθυ­στε­ρη­μέ­νες οφει­λές για πάνω από 3 μήνες (10%).

Ειδι­κά για τις κατα­να­λω­τι­κές τάσεις που δια­μορ­φώ­νο­νται είναι ενδει­κτι­κοί οι παρα­κά­τω δεί­κτες που αφο­ρούν στο 2023:

 • Σχε­δόν 1 στα 2 νοι­κο­κυ­ριά (49,6%) περιό­ρι­σε τις δαπά­νες τους για εξό­δους (εστια­τό­ρια, καφέ, σινε­μά κλπ). Το 49% ξόδε­ψε λιγό­τε­ρα για ταξί­δια, το 41,5% περιό­ρι­σε τις δαπά­νες του για ένδυ­ση-υπό­δη­ση και το 38,9% δαπά­νη­σε λιγό­τε­ρα για οικια­κά είδη-έπι­πλα-ηλε­κτρι­κές συσκευές.
 • Από την άλλη μεριά κατα­γρά­φε­ται εκτί­να­ξη του ποσο­στού των νοι­κο­κυ­ριών που αύξη­σε τις δαπά­νες του για την κάλυ­ψη βασι­κών ανα­γκών. Συγκε­κρι­μέ­να, το 73,6% των νοι­κο­κυ­ριών αύξη­σε τις δαπά­νες του για είδη δια­τρο­φής, το 71,5% για λογα­ρια­σμούς σπι­τιού, το 57,2% για θέρ­μαν­ση, το 49,4% για μετα­κι­νή­σεις και το 45,2% για υγεία και φάρμακα.
 • Επι­δει­νού­με­νοι σε σχέ­ση με τις προη­γού­με­νες χρο­νιές και σημα­ντι­κά υψη­λοί παρα­μέ­νουν οι δεί­κτες που αφο­ρούν στην καθυ­στέ­ρη­ση κάλυ­ψης κάποιας βασι­κής ανά­γκης, εξ αιτί­ας οικο­νο­μι­κής αδυ­να­μί­ας. Ειδι­κό­τε­ρα, σχε­δόν 4 στα 10 (39,7%) νοι­κο­κυ­ριά καθυ­στέ­ρη­σαν να ανα­ζη­τή­σουν την κατάλ­λη­λη θερα­πεία για κάποιο ιατρι­κό πρό­βλη­μα, πάνω από 1 στα 4 νοι­κο­κυ­ριά (26,2%) καθυ­στε­ρεί να πλη­ρώ­σει το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα, το 21,8% καθυ­στε­ρεί την πλη­ρω­μή λογα­ρια­σμών θέρ­μαν­σης και το 10% την πλη­ρω­μή φροντιστηρίου/παιδικού σταθ­μού κ.λπ..

Το μηνιαίο εισόδημα 
δεν επαρκεί για τις ανάγκες του μήνα

Μετα­ξύ των βασι­κών ευρη­μά­των της έρευ­νας για το εισό­δη­μα και την οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση των νοι­κο­κυ­ριών είναι ότι το 30,7% των νοι­κο­κυ­ριών δήλω­σε πως το εισό­δη­μά του μειώ­θη­κε (28% το αντί­στοι­χο ποσο­στό το 2022) ενώ το 73,3% των νοι­κο­κυ­ριών δια­βιοί με ετή­σιο εισό­δη­μα έως 25.000 ευρώ, ένα­ντι 21,2% που δια­βιοί με ετή­σιο εισό­δη­μα πάνω από 25.000 ευρώ. Επι­πλέ­ον, τα νοι­κο­κυ­ριά με ετή­σιο εισό­δη­μα άνω των 30.000 ευρώ απο­τε­λούν το 8,1% του συνό­λου των νοικοκυριών.

Πηγές εισο­δή­μα­τος

Ο μισθός και η σύντα­ξη απο­τε­λούν την κύρια πηγή εισο­δή­μα­τος για τη συντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα των ελλη­νι­κών νοι­κο­κυ­ριών. Το 43,5% δήλω­σε ως κύρια πηγή εισο­δή­μα­τος τον μισθό, το 43,5% τη σύντα­ξη, το 7% τα έσοδα/κέρδη από επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα και το 5,6% άλλο (ενοί­κια, επί­δο­μα, κ.λπ.).

Το 36,3% των νοι­κο­κυ­ριών δεν έχει άλλη πηγή εισο­δή­μα­τος. Το 24,7% έχει ως άλλη πηγή εισο­δή­μα­τος τον μισθό, το 19,3% τη σύντα­ξη, το 12,1% τα ενοί­κια, το 5% υπο­στη­ρί­ζε­ται εισο­δη­μα­τι­κά από συγ­γε­νείς, το 4,5% έσο­δα από επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, ενώ το 6,4% ως άλλη πηγή εισο­δή­μα­τος δήλω­σε κάποιο επί­δο­μα (ανερ­γί­ας, αλλη­λεγ­γύ­ης κ.λπ.).

Σημειώ­νε­ται ότι το 42,8% των νοι­κο­κυ­ριών με κύρια πηγή εισο­δή­μα­τος τα έσοδα/κέρδη από επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα έχει ετή­σιο εισό­δη­μα έως 18.000 ευρώ. Η ΓΣΕΒΕΕ ανα­φέ­ρει πως, με δεδο­μέ­νο τον νέο τεκ­μαρ­τό τρό­πο φορο­λό­γη­σης των ελευ­θέ­ρων επαγγελματιών/ατομικών επι­χει­ρή­σε­ων φαί­νε­ται ότι ένα μεγά­λο μέρος των νοι­κο­κυ­ριών που έχουν ως κύρια πηγή εισο­δή­μα­τος τα έσοδα/κέρδη από επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα θα φορο­λο­γη­θεί για εισο­δή­μα­τα που δεν έχει, κάτι που όπως είναι επό­με­νο θα επι­βα­ρύ­νει τον οικο­γε­νεια­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και θα μειώ­σει το δια­θέ­σι­μο εισό­δη­μά του. Από τα ευρή­μα­τα της έρευ­νας, μάλι­στα, προ­κύ­πτει πως το 58,3% αυτών των νοι­κο­κυ­ριών δεν έχει άλλη πηγή εισοδήματος.

Επάρ­κεια εισο­δή­μα­τος — αποταμίευση

Επι­δεί­νω­ση παρου­σιά­ζουν τα ευρή­μα­τα της έρευ­νας σε σχέ­ση με την μηνιαία επάρ­κεια του εισο­δή­μα­τος των νοι­κο­κυ­ριών. Υπο­γραμ­μί­ζε­ται, μάλι­στα, ότι είναι τα δυσμε­νέ­στε­ρα που έχουν κατα­γρα­φεί σε έρευ­να εισο­δή­μα­τος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

 • Συγκε­κρι­μέ­να, 6 στα 10 νοι­κο­κυ­ριά (60,7%) δήλω­σαν ότι το μηνιαίο εισό­δη­μά τους δεν επαρ­κεί για όλον το μήνα. Το ποσο­στό αυτό είναι το μεγα­λύ­τε­ρο που έχει κατα­γρα­φεί σε έρευ­να εισο­δή­μα­τος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από το 2018, έτος που περι­λή­φθη­κε ο συγκε­κρι­μέ­νος δείκτης.
 • Στο σύνο­λο των νοι­κο­κυ­ριών το μηνιαίο εισό­δη­μα επαρ­κεί μεσο­σταθ­μι­κά για 23 ημέ­ρες, ενώ για τα νοι­κο­κυ­ριά των οποί­ων το εισό­δη­μα τελειώ­νει πριν από το τέλος του μήνα (60,7%), αυτό επαρ­κεί μεσο­σταθ­μι­κά για 19 ημέρες.
 • Σε σχέ­ση με την κύρια πηγή εισο­δή­μα­τος σε δυσμε­νέ­στε­ρη θέση βρί­σκο­νται τα νοι­κο­κυ­ριά με κύρια πηγή εισο­δή­μα­τος τον μισθό, καθώς για το 65,1% αυτών το μηνιαίο εισό­δη­μα δεν επαρ­κεί για όλον το μήνα και ακο­λου­θούν το 57,7% των νοι­κο­κυ­ριών με κύρια πηγή εισο­δή­μα­τος τη σύντα­ξη και το 42,8% των νοι­κο­κυ­ριών με κύρια πηγή εισο­δή­μα­τος τα έσο­δα από επι­χει­ρη­μα­τι­κή δραστηριότητα.

Στα­θε­ρά συντρι­πτι­κό παρα­μέ­νει το ποσο­στό των νοι­κο­κυ­ριών που αδυ­να­τεί να απο­τα­μιεύ­σει. Συγκε­κρι­μέ­να, πάνω από 8 στα 10 νοι­κο­κυ­ριά (84,8%) δήλω­σαν ότι δεν κατα­φέρ­νουν να αποταμιεύσουν.

Βιωτικό επίπεδο, φτώχεια
και εισοδηματική επισφάλεια

Tο 15% των νοι­κο­κυ­ριών δήλω­σε ότι τα εισο­δή­μα­τά του δεν επαρ­κούν για να καλύ­ψουν ούτε τις βασι­κές του ανά­γκες, εύρη­μα που κατα­δει­κνύ­ει πως υψη­λό ποσο­στό νοι­κο­κυ­ριών δια­βιοί σε συν­θή­κες ακραί­ας φτώ­χειας, και είναι αυξη­μέ­νο σε σχέ­ση με το ποσο­στό της αντί­στοι­χης έρευ­νας του 2022 (11,9%).

 • Πάνω από 1 στα 2 νοι­κο­κυ­ριά (51,8%) δήλω­σε πως χρειά­ζε­ται να κάνει περι­κο­πές για να καλύ­ψει τα αναγκαία.
 • Από την άλλη μεριά, το 27,1% των νοι­κο­κυ­ριών δήλω­σε ότι τα κατα­φέρ­νει χωρίς ιδιαί­τε­ρες δυσκο­λί­ες, ενώ μόλις το 6% των νοι­κο­κυ­ριών δήλω­σε ότι ζει άνετα.
 • Σε εισο­δη­μα­τι­κή επι­σφά­λεια συνε­χί­ζει να βρί­σκε­ται ένα υψη­λό ποσο­στό νοι­κο­κυ­ριών. Συγκε­κρι­μέ­να, στο ενδε­χό­με­νο ενός έκτα­κτου αλλά απο­λύ­τως ανα­γκαί­ου εξό­δου της τάξης των 500 ευρώ, το 18,1% δήλω­σε ότι δεν θα μπο­ρού­σε να το αντι­με­τω­πί­σει, ενώ το 41,6% θα κάλυ­πτε αυτήν τη δαπά­νη με μεγά­λη δυσκολία.

Υπο­χρε­ώ­σεις νοικοκυριών

Υψη­λό­τε­ρο σε σχέ­ση με την έρευ­να του 2022 είναι το ποσο­στό των νοι­κο­κυ­ριών που δήλω­σε ότι έχει ληξι­πρό­θε­σμες οφει­λές προς το Δημό­σιο.

Συγκε­κρι­μέ­να,

 • 21,7% δήλω­σε πως το ίδιο ή κάποιο άλλο μέλος του νοι­κο­κυ­ριού του έχει ληξι­πρό­θε­σμες οφει­λές προς το Δημό­σιο, ένα­ντι 20,9% που ήταν το 2022 και 16,8% που ήταν στην έρευ­να του 2021. Το προ­α­να­φε­ρό­με­νο ποσο­στό (21,7%) επι­με­ρί­ζε­ται σε 11,5% του οποί­ου οι ληξι­πρό­θε­σμες οφει­λές δεν έχουν ρυθ­μι­στεί (9,9% το αντί­στοι­χο ποσο­στό το 2021), και σε 10,2% του οποί­ου οι οφει­λές είναι ρυθ­μι­σμέ­νες (11% το αντί­στοι­χο ποσο­στό το 2021).
 • 9,6% των νοι­κο­κυ­ριών (7,9% το 2022) έχει ληξι­πρό­θε­σμες οφει­λές προς τις τρά­πε­ζες για κατα­να­λω­τι­κά, επι­χει­ρη­μα­τι­κά δάνεια ή/και κάρ­τες, ενώ το 8,2% των νοι­κο­κυ­ριών δήλω­σε πως δεν θα κατα­φέ­ρει να αντα­πο­κρι­θεί στις προ­α­να­φε­ρό­με­νες τρα­πε­ζι­κές υπο­χρε­ώ­σεις το 2024.
 • Πάνω από 8 στα 10 νοι­κο­κυ­ριά (81,1%) δια­μέ­νουν σε ιδιό­κτη­το σπί­τι ένα­ντι 18,2% που πλη­ρώ­νει ενοίκιο.

Από τα νοι­κο­κυ­ριά που δια­μέ­νουν σε ιδιό­κτη­το σπί­τι το 22,6% έχει ενερ­γό στε­γα­στι­κό δάνειο. Από τα νοι­κο­κυ­ριά αυτά το 20% (18,7% το αντί­στοι­χο ποσο­στό στην έρευ­να του 2022) κατα­βάλ­λει τις δόσεις του δανεί­ου συχνά με κάποια καθυ­στέ­ρη­ση, ενώ το 10% (8,5% το αντί­στοι­χο ποσο­στό στην έρευ­να του 2022) έχει καθυ­στε­ρη­μέ­νες οφει­λές για πάνω από 3 μήνες.

 • Επι­δει­νω­μέ­νη είναι η εικό­να σε σχέ­ση με την έρευ­να του 2022 και ως προς τις εκτι­μή­σεις των νοι­κο­κυ­ριών ανα­φο­ρι­κά με τη δυνα­τό­τη­τα εξυ­πη­ρέ­τη­σης των στε­γα­στι­κών δανεια­κών τους υπο­χρε­ώ­σε­ων το 2024. Συγκε­κρι­μέ­να, από τα νοι­κο­κυ­ριά που δια­μέ­νουν σε ιδιό­κτη­το σπί­τι και έχουν στε­γα­στι­κό δάνειο, το 9% (8,6% το 2022) δήλω­σε πως δεν θα μπο­ρέ­σει να αντα­πο­κρι­θεί στις δανεια­κές του υπο­χρε­ώ­σεις, ενώ το 13,3% (12,9% το 2022) δήλω­σε πως μάλ­λον δεν θα μπο­ρέ­σει να αντα­πο­κρι­θεί στις δανεια­κές του υποχρεώσεις.
 • Αυξη­μέ­νος σε σχέ­ση με το 2022 είναι και ο φόβος των νοι­κο­κυ­ριών ότι μπο­ρεί να απο­λέ­σουν το σπί­τι τους λόγω οφει­λών. Ειδι­κό­τε­ρα, το 15,3% (14,4% και 11,3% τα ποσο­στά των ερευ­νών του 2022 και 2021, αντί­στοι­χα) των νοι­κο­κυ­ριών εξέ­φρα­σε τον φόβο απώ­λειας του ακι­νή­του λόγω αδυ­να­μί­ας πλη­ρω­μής των υπο­χρε­ώ­σε­ων προς τις τρά­πε­ζες ή το Δημόσιο.
 • Τέλος, το 5,6% των νοι­κο­κυ­ριών δήλω­σε πως το 2023 υπέ­στη δέσμευ­ση ή κατά­σχε­ση λογα­ρια­σμών και περιου­σια­κών στοι­χεί­ων λόγω οφει­λών, ποσο­στό σημα­ντι­κά μεγα­λύ­τε­ρο σε σχέ­ση με το 2022 (3,8%) και πολ­λα­πλά­σιο σε σχέ­ση με το 2021 που ήταν 0,8%.

Πηγή CNN

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο