Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νομιμοποιείται το Ναρκεμπόριο στη Γερμανία

Μετά τη Μάλ­τα το 2021 και το Λου­ξεμ­βούρ­γο πέρυ­σι, η Γερ­μα­νία έγι­νε η μεγα­λύ­τε­ρη χώρα της ΕΕ που νομι­μο­ποιεί τη χρή­ση κάν­να­βης για ψυχα­γω­γι­κούς σκο­πούς, προ­χω­ρώ­ντας σε μια μεταρ­ρύθ­μι­ση που έχει προ­κα­λέ­σει φόβους και ανησυχίες.

Τα μεσά­νυ­κτα, όταν τέθη­κε σε ισχύ η νέα νομο­θε­σία, εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι γιόρ­τα­σαν καπνί­ζο­ντας μαρι­χουά­να μπρο­στά από την πύλη του Βραν­δεμ­βούρ­γου, στην καρ­διά του Βερολίνου.

Πλέ­ον είναι νόμι­μη η κατο­χή ως και 25 γραμ­μα­ρί­ων κάν­να­βης για προ­σω­πι­κή χρή­ση σε δημό­σιους χώρους. Επί­σης επι­τρέ­πε­ται η ύπαρ­ξη έως και τριών φυτών κάν­να­βης ανά ενή­λι­κα στα σπί­τια και η φύλα­ξη εκεί έως και 50 γραμ­μα­ρί­ων κάν­να­βης για προ­σω­πι­κή χρήση.

Ωστό­σο οι Γερ­μα­νοί θα πρέ­πει να περι­μέ­νουν ακό­μη τρεις μήνες προ­τού είναι σε θέση να αγο­ρά­ζουν νόμι­μα κάν­να­βη μέσω των Cannabis Social Club.

Τα κλαμπ αυτά θα ξεκι­νή­σουν να λει­τουρ­γούν από την 1η Ιου­λί­ου, θα είναι μη κερ­δο­σκο­πι­κού χαρα­κτή­ρα και θα μπο­ρούν να που­λούν στα μέλη τους έως 25 γραμ­μά­ρια κάν­να­βης ημε­ρη­σί­ως και όχι περισ­σό­τε­ρα από 50 γραμ­μά­ρια μηνιαί­ως.

Τα κλαμπ αυτά θα μπο­ρούν να καλ­λιερ­γούν φυτά κάν­να­βης σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους, αλλά όχι σε κατοι­κη­μέ­να κτί­ρια. Θα ελέγ­χο­νται του­λά­χι­στον μία φορά τον χρό­νο ετη­σί­ως και κάθε ένα θα μπο­ρεί να έχει ως μέλη μέχρι 500 άτο­μα τα οποία ζουν του­λά­χι­στον έξι μήνες στη Γερμανία.

Αντι­δρά­σεις

Σύμ­φω­να με τη γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση, η νέα νομο­θε­σία, την οποία υπο­στη­ρί­ζουν ένθερ­μα οι οικο­λό­γοι και τα φιλε­λεύ­θε­ροι μέλη του κυβερ­νη­τι­κού συνα­σπι­σμού υπό τον Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τη Όλαφ Σολτς, θα βοη­θή­σει στην αντι­με­τώ­πι­ση της παρά­νο­μης δια­κί­νη­σης ναρκωτικών.

Εκτι­μώ­ντας ότι η πολι­τι­κή απα­γό­ρευ­σης απέ­τυ­χε, ο υπουρ­γός Υγεί­ας Καρλ Λάου­τερ­μπαχ δηλώ­νει συχνά ότι χώρες όπως ο Κανα­δάς, που έχουν εφαρ­μό­σει αντί­στοι­χες πολι­τι­κές, κατά­φε­ραν να περιο­ρί­σουν τη μαύ­ρη αγορά.

Ωστό­σο πολ­λές ιατρι­κές ενώ­σεις ανη­συ­χούν ότι θα υπάρ­ξει αύξη­ση της κατα­νά­λω­σης, κυρί­ως μετα­ξύ των νέων.

Ως την ηλι­κία των 25 ετών η κατα­νά­λω­ση κάν­να­βης ενέ­χει αυξη­μέ­νους κιν­δύ­νους για τον ανα­πτυσ­σό­με­νο εγκέ­φα­λο, σύμ­φω­να με ειδι­κούς, που προει­δο­ποιούν κυρί­ως για τον κίν­δυ­νο εμφά­νι­σης ψυχι­κών ασθε­νειών, όπως η σχιζοφρένεια.

Για την Κάτια Ζάι­ντελ, ειδι­κή στην πρό­λη­ψη του εθι­σμού στο κέντρο Tannenhof στο Βερο­λί­νο, η νέα νομο­θε­σία είναι «μια κατα­στρο­φή».

Ο Λάου­τερ­μπαχ έχει δεσμευ­θεί ότι θα υιο­θε­τη­θούν μέτρα για την ευαι­σθη­το­ποί­η­ση των νέων στους κιν­δύ­νους της χρή­σης κάν­να­βης, χωρίς ωστό­σο να δώσει άλλες διευ­κρι­νί­σεις.

Εξάλ­λου οι αρχές τονί­ζουν ότι η χρή­ση κάν­να­βης εξα­κο­λου­θεί να απα­γο­ρεύ­ε­ται για τους ανή­λι­κους, όπως και η χρή­ση της από ενή­λι­κες σε ακτί­να 100 μέτρων γύρω από κάποιους δημό­σιους χώρους, όπως σχο­λεία και αθλη­τι­κά κέντρα.

Από την πλευ­ρά τους οι Χρι­στια­νο­δη­μο­κρά­τες (CDU) έχουν δηλώ­σει ότι θα ακυ­ρώ­σουν τη νομο­θε­σία, όταν βρε­θούν στην εξου­σία: «Κατά τη γνώ­μη μας, η πολι­τι­κή για τα ναρ­κω­τι­κά, κυρί­ως σε ό,τι αφο­ρά την προ­στα­σία των νέων, είναι ένα ζήτη­μα τόσο κεντρι­κής σημα­σί­ας που θα ανα­κα­λέ­σου­με τη νομι­μο­ποί­η­ση της κάν­να­βης, αν κερ­δί­σου­με την εξου­σία», δήλω­σε ο βου­λευ­τής Τόρ­στεν Φράι στην εφη­με­ρί­δα Augsburger Allgemeine.

 

Είναι λοι­πόν εμφα­νές ότι η νομι­μο­ποί­η­ση των ναρ­κω­τι­κών ουσιών, είτε με περιο­ρι­σμούς στη ψυχα­γω­γι­κή χρή­ση αυτών, καθι­στώ­ντας τους χρή­στες σε λει­τουρ­γι­κούς και μη, είτε με προ­κά­λυμ­μα τη θερα­πευ­τι­κή χρή­ση αυτών, αφή­νο­ντας έτσι ελεύ­θε­ρο το παρα­ε­μπό­ριο με «συντα­γο­γρα­φού­με­νες» βεβαιώ­σεις, απε­λευ­θε­ρώ­νει πλή­ρως την παρα­γω­γή και εμπο­ρεία ναρ­κω­τι­κών ουσιών, δίνο­ντας φυσι­κά στο τέλος και την απαι­τού­με­νη νομι­κή έκφρα­ση ώστε να μην κρύ­βο­νται πίσω από τα τσι­ρά­κια τους, οι διά­φο­ροι «αμό­λυ­ντοι» επι­χει­ρη­μα­τί­ες ναρκέμποροι.

Θα είχε εξαι­ρε­τι­κό ενδια­φέ­ρον ωστό­σο, όσοι βγαί­νουν την επό­με­νη μέρα της «μπό­ρας» της παρα­νο­μί­ας να «μαζέ­ψουν σαλι­γκά­ρια», ως παρα­γω­γοί και έμπο­ροι των ναρ­κω­τι­κών που μέχρι χθες «δεν ήξε­ραν, δεν γνώ­ρι­ζαν», όμως από την επο­μέ­νη και γνω­ρί­ζουν και κατέ­χουν, να εξη­γή­σουν πώς απέ­κτη­σαν αυτή την ταχεία εκπαίδευση.

(Πηγή πλη­ρο­φο­ριών ΑΠΕ-ΜΠΕ / Σχό­λιο: Σίμος Νικολάου)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο