Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Καραθανασόπουλος: Η αναζήτηση της αλήθειας δεν μπορεί να διερευνηθεί με μάρτυρες που αποκρύπτουν τα στοιχεία τους

“Από την αρχή συμ­με­το­χής μας στην προ­α­να­κρι­τι­κή επι­τρο­πή ανα­δεί­ξα­με την ανά­γκη διε­ρεύ­νη­σης της υπό­θε­σης σε όλες τις πτυ­χές και επο­μέ­νως την ανά­γκη εξέ­τα­σης όλων των μαρ­τύ­ρων και των λεγό­με­νων «προ­στα­τευό­με­νων», με αφαί­ρε­ση της κου­κού­λας, πλή­ρη στοι­χεία και φυσι­κή παρου­σία” δήλω­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, μέλος της προ­α­να­κρι­τι­κής επι­τρο­πής της Βου­λής, Νίκος Καραθανασόπουλος.

“Ο ένας εκ των δύο «προ­στα­τευό­με­νων» μαρ­τύ­ρων αρνή­θη­κε εξ αρχής την εξέ­τα­ση, ενώ ο άλλος παρό­τι αρχι­κά είχε δεχθεί, τελι­κά αρνή­θη­κε και αυτός να προ­σέλ­θει. Όμως η βίαιη προ­σα­γω­γή σε καθε­στώς ανω­νυ­μί­ας δε λύνει το πρό­βλη­μα, γι’ αυτό και το ΚΚΕ δε συμ­φώ­νη­σε με αυτήν την από­φα­ση της πλειο­ψη­φί­ας της Επι­τρο­πής. Σε κάθε περί­πτω­ση η ανα­ζή­τη­ση της αλή­θειας δεν μπο­ρεί να διε­ρευ­νη­θεί με μάρ­τυ­ρες που απο­κρύ­πτουν τα στοι­χεία τους” πρόσθεσε.

“Οι ευθύ­νες για τη εξέ­λι­ξη αυτή βαραί­νουν και την πλειο­ψη­φία της προ­α­να­κρι­τι­κής επι­τρο­πής, που απο­δέ­χε­ται το θεσμό των «προ­στα­τευό­με­νων», «ανώ­νυ­μων» μαρ­τύ­ρων και δεν καταρ­γεί το νόμο, αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ, που υπε­ρα­σπί­σθη­κε με πάθος τους κου­κου­λο­φό­ρους μάρ­τυ­ρες, παρό­τι κατά την ψήφι­ση του σχε­τι­κού νόμου 2928/2001, δηλα­δή του τρο­μο­νό­μου, είχε καταγ­γεί­λει ως επι­κίν­δυ­νη για τα δημο­κρα­τι­κά δικαιώ­μα­τα αυτήν την δια­δι­κα­σία” ανέ­φε­ρε, επί­σης, ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος, κατα­λή­γο­ντας: “Η αντί­θε­σή μας αυτή δεν αφο­ρά μόνο την υπό­θε­ση που εξε­τά­ζε­ται, αλλά συνο­λι­κά την κατα­δί­κη και απόρ­ρι­ψη μιας διά­τρη­της και επι­κίν­δυ­νης δια­δι­κα­σί­ας. Θεω­ρού­με ότι το κρά­τος και οι αρχές έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να προ­στα­τεύ­ουν μάρ­τυ­ρες που το έχουν ανά­γκη και αυτό μπο­ρεί να γίνει απο­τε­λε­σμα­τι­κά μόνον σε συν­θή­κες επω­νυ­μί­ας και όχι μιας δήθεν ανωνυμίας”.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο