Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Σοφιανός: Συνασπίστηκαν ενάντια στους υποψήφιους της Λαϊκής Συσπείρωσης

Το κρί­σι­μο ερώ­τη­μα στις επι­κεί­με­νες εθνι­κές εκλο­γές θα είναι το ποιος θα στα­θεί απέ­να­ντι στην επό­με­νη κυβέρ­νη­ση, ποια θα είναι λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, τόνι­σε ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, σε παρεμ­βά­σεις του σε τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή στον «ΣΚΑΪ».

Σημεί­ω­σε ότι ο «μπλε» χάρ­της που δεί­χνει το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα, απο­τυ­πώ­νει το νέο συσχε­τι­σμό ανά­με­σα σε ένα δίπο­λο που είναι όμως ταυ­τι­σμέ­νο στις κεντρι­κές πολι­τι­κές επι­λο­γές. Ανέ­φε­ρε επί­σης ότι η αντί­δρα­ση και η δια­μαρ­τυ­ρία που εκφρά­στη­κε με το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα δεν αφο­ρά μόνο το ύφος της εξου­σί­ας επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα αντι­λαϊ­κά μέτρα που ψήφι­σαν από κοι­νού με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.

Κατήγ­γει­λε επί­σης τη «μάχη» που έδω­σε ο ΣΥΡΙΖΑ για να χάσει το ΚΚΕ τους δήμους στην Και­σα­ρια­νή, όπου η οικο­γέ­νεια Παπ­πά έδι­νε γραμ­μή για κατα­ψή­φι­ση Στα­μέ­λου, στο Χαϊ­δά­ρι και την Πετρού­πο­λη αλλά και στην Ικα­ρία, όπου όλοι συνα­σπί­στη­καν ενά­ντια στον υπο­ψή­φιο της «Λαϊ­κής Συσπείρωσης».

Κλεί­νο­ντας, υπο­γράμ­μι­σε ότι στο νέο πολι­τι­κό τοπίο υπάρ­χει το ΚΚΕ, μία δύνα­μη συνέ­πειας και στα­θε­ρό­τη­τας, που πρέ­πει να ενι­σχυ­θεί απο­φα­σι­στι­κά στις βου­λευ­τι­κές εκλογές.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο