Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκινάει το ταξίδι του 50ού φεστιβάλ ΚΝΕ — “Οδηγητή” Μεγάλη συναυλία — αφιέρωμα στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Κυριακή 28 Απρίλη 🎥 SPOT

 

«Γρά­φου­με Ιστο­ρία, αλλά­ζου­με τον κόσμο — Το μέλ­λον μας είναι ο σοσια­λι­σμός!». Αυτό είναι το σύν­θη­μα του 50ού Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή», που ξεκι­νά­ει το ταξί­δι του σε όλη τη χώρα, με τις εκδη­λώ­σεις του να κορυ­φώ­νο­νται στις 18, 19, 20 και 21 Σεπτέμ­βρη στην Αθή­να, στον χώρο του Πάρ­κου Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ευαι­σθη­το­ποί­η­σης «Αντώ­νης Τρίτσης».

Φέτος, λόγω της συμπλή­ρω­σης 50 χρό­νων του Φεστι­βάλ της ΚΝΕ και του «Οδη­γη­τή», το Φεστι­βάλ θα κάνει στά­ση σε όλα τα σημεία της Αττι­κής από όπου πέρα­σε τα προη­γού­με­να 50 χρόνια.

Πρώ­τος σταθ­μός του 50ού Φεστι­βάλ είναι η Και­σα­ρια­νή την Κυρια­κή 28 Απρί­λη, στο Σκο­πευ­τή­ριο, εκεί που φέτος συμπλη­ρώ­νο­νται 80 χρό­νια από την εκτέ­λε­ση των 200 κομ­μου­νι­στών την Πρω­το­μα­γιά του 1944.

🎈 Η είσο­δος στις εκδη­λώ­σεις είναι δωρεάν.
Αυτή είναι κάρ­τα _πρόσκληση των ΚΟ Και­σα­ρια­νής του ΚΚΕ
και της ΚΝΕ στα πλαί­σια της οικο­νο­μι­κής εξόρμησης
του Κόμ­μα­τος για τις ευρωεκλογές

Λαχειο­φό­ρος ΚΚΕ με πλού­σια δώρα!

Στις 8 μ.μ. θα μιλή­σει ο Θοδω­ρής Χιώ­νης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμ­μα­τέ­ας της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττικής.

Θα ακο­λου­θή­σει μεγά­λη συναυ­λία — αφιέ­ρω­μα του Χρή­στου Λεο­ντή με θέμα «Τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρό­μος…», εμπνευ­σμέ­νο από το έργο του Γιάν­νη Ρίτσου «Καπνι­σμέ­νο Τσου­κά­λι», που μελο­ποί­η­σε ο ίδιος.

Την επι­μέ­λεια του αφιε­ρώ­μα­τος και τη διεύ­θυν­ση της ορχή­στρας θα έχει ο ίδιος ο Χρ. Λεο­ντής. Αφή­γη­ση στο 1ο μέρος, όπου θα παρου­σια­στεί η «Κατα­χνιά», θα κάνει ο ηθο­ποιός Χάρης Μαυ­ρου­δής. Θα τρα­γου­δή­σουν (με αλφα­βη­τι­κή σει­ρά) οι Μίλ­τος Πασχα­λί­δης, Αγγε­λι­κή Του­μπα­νά­κη, Κώστας Τρια­ντα­φυλ­λί­δης και Ιωάν­να Φόρτη.

Από τις 5.30 μ.μ. θα λει­τουρ­γούν Στέ­κια Φοι­τη­τών και Νέων Εργα­ζο­μέ­νων, Εκθε­ση αφιε­ρω­μέ­νη στην Πρω­το­μα­γιά του 1944 και πλού­σιο πρό­γραμ­μα δρα­στη­ριο­τή­των για παι­διά όλων των ηλικιών.

Ο «Ριζο­σπά­στης» παρου­σιά­ζει ένα σύντο­μο ιστο­ρι­κό των Φεστι­βάλ της ΚΝΕ και του «Οδη­γη­τή» που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στην Και­σα­ρια­νή, ενώ παράλ­λη­λα φιλο­ξε­νεί δηλώ­σεις συντε­λε­στών της μεγά­λης συναυλίας.

Το έργο του μας συντροφεύει

Μια ξεχω­ρι­στή συναυ­λία… Μια συναυ­λία με έναν από τους μεγα­λύ­τε­ρους συν­θέ­τες της χώρας, τον Χρή­στο Λεο­ντή… Εξή­ντα χρό­νια τώρα το εμπνευ­σμέ­νο και βαθιά ανθρώ­πι­νο έργο του μας συνο­δεύ­ει σε κάθε μας στιγμή.

Ήταν άνοι­ξη του 1963 όταν πραγ­μα­το­ποί­η­σε την πρώ­τη του συναυ­λία μαζί με τον Μάνο Λοΐ­ζο. Τους δύο νεα­ρούς συν­θέ­τες παρου­σί­α­σε στο κατά­με­στο «Ακρο­πόλ» ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης. Μάλι­στα, στο τέλος της συναυ­λί­ας, τους προ­σέ­φε­ρε μια πέτρα που του είχαν ρίξει παρα­κρα­τι­κές ομά­δες, όταν διηύ­θυ­νε τον «Επι­τά­φιο» στη Νάου­σα, το 1961, δίνο­ντας με αυτόν τον τρό­πο τη «σκυ­τά­λη» στην επό­με­νη γενιά.

Από τότε ο Χρή­στος Λεο­ντής δεν στα­μά­τη­σε να δημιουρ­γεί και τα έργα του να αγκα­λιά­ζο­νται πλα­τιά από τον λαό. Στην 60χρονη αυτή πορεία οι εμπει­ρί­ες ήταν πολ­λές, που έδω­σαν στη μετου­σί­ω­σή τους τρα­γού­δια λυρι­κά, ερω­τι­κά, χορευ­τι­κά, στο­χα­στι­κά κ.λπ. Ενα μεγά­λο μέρος απ’ αυτά τα τρα­γού­δια γρά­φτη­καν για το θέατρο.

«Κατα­χνιά», «Καπνι­σμέ­νο Τσου­κά­λι», «Αχ Ερω­τα», «Παρα­στά­σεις», «Καντά­τα Ελευ­θε­ρί­ας», «Ερω­τας Αρχάγ­γε­λος» είναι ορι­σμέ­να μόνο από τα μονα­δι­κά έργα που μας έχει χαρί­σει. Στη μακρά δημιουρ­γι­κή του δια­δρο­μή συνερ­γά­στη­κε με σπου­δαί­ους τρα­γου­δι­στές, ενώ μελο­ποί­η­σε μεγά­λους ποι­η­τές. Ενδει­κτι­κά ανα­φέ­ρου­με τους Λόρ­κα, Σολω­μό, Μακρυ­γιάν­νη, Ρήγα, Βάρ­να­λη, Ρίτσο, Ανα­γνω­στά­κη, Βρετ­τά­κο, Χει­μω­νά, Ελευ­θε­ρί­ου κ.ά.

Στιγ­μές απ’ όλη αυτή τη δια­δρο­μή του θα παρου­σιά­σει την ερχό­με­νη Κυρια­κή στην Και­σα­ρια­νή, σε ένα αφιέ­ρω­μα τιμής στους 200, με το πρώ­το μέρος της συναυ­λί­ας να περι­λαμ­βά­νει παρου­σί­α­ση της εμβλη­μα­τι­κής «Κατα­χνιάς», σε στί­χους του Κώστα Βίρ­βου. Θέμα του έργου το τρί­πτυ­χο «Κατο­χή — Αντί­στα­ση — Απε­λευ­θέ­ρω­ση». Ενα έργο συγκλο­νι­στι­κό — φόρος τιμής στους παντο­τι­νούς αγώ­νες… «Ενας ξύλι­νος σταυ­ρός», «Τι κι αν με ρίξεις στο κελί», «Δεν θέλω να μου δέσε­τε τα μάτια»…

«Η Κατα­χνιά» κυκλο­φό­ρη­σε το 1964 με ερμη­νευ­τές τον Στέ­λιο Καζαν­τζί­δη και την Μαρι­νέλ­λα, καθώς και τη Χορω­δία Κορίν­θου υπό τη διεύ­θυν­ση του Αλέ­κου Παπα­γιαν­νό­που­λου. Τις διορ­θώ­σεις των πεζών σημειώ­σε­ων έκα­νε ο Νικη­φό­ρος Βρετ­τά­κος, ενώ ο Δημή­τρης Μυράτ επε­λέ­γη για τα αφη­γη­μα­τι­κά μέρη.

Η θυσία των 200 
είναι παράδειγμα όχι μόνο για μας αλλά και 
για τους επόμενους από μας

Σε δήλω­ση του στον «Ριζο­σπά­στη», ο Χρ. Λεο­ντής σημειώνει:

«Ο τόπος του Σκο­πευ­τη­ρί­ου είναι ένας τόπος θυσί­ας και μαρ­τυ­ρί­ου… Είναι ένας φωτο­δό­της θυσί­ας. Η θυσία των 200 είναι ένα ιστο­ρι­κό γεγο­νός, που εκπέ­μπει ήθος και έναν πατριω­τι­σμό, τον καλώς εννο­ού­με­νο πατριω­τι­σμό, καθώς οι άνθρω­ποι αυτοί θυσιά­στη­καν για τις ιδέ­ες τους.

Και το λέω αυτό για­τί σήμε­ρα οι ιδέ­ες θεω­ρού­νται κάτι το οποίο είναι ή ανύ­παρ­κτο ή επου­σιώ­δες, ενώ είναι το κυριό­τε­ρο στοι­χείο της κοι­νω­νι­κής συμπε­ρι­φο­ράς των ανθρώ­πων. Από τις ιδέ­ες τους εξαρ­τά­ται το πώς η ζωή τους θα είναι σε μία ανθρώ­πι­νη τρο­χιά και όχι στη βαρ­βα­ρό­τη­τα. Αυτοί λοι­πόν εκεί έδει­ξαν έναν δρό­μο που μπο­ρεί να είναι παρά­δειγ­μα όχι μόνο για μας αλλά και για τους επό­με­νους από μας.

Η συγκί­νη­ση για μένα είναι ιδιαί­τε­ρη ακρι­βώς επει­δή η ”Κατα­χνιά” που θα παί­ξω στο πρώ­το μέρος, είναι ένα έργο το οποίο γρά­φτη­κε ακρι­βώς για αυτήν τη θυσία και για αυτόν τον τόπο, όπως ανα­φέ­ρε­ται και μέσα στο ίδιο το έργο και στις αφη­γή­σεις. Οπως κατα­λα­βαί­νε­τε, είναι ιδιαί­τε­ρα τιμη­τι­κό και ιδιαί­τε­ρα συγκι­νη­τι­κό για μένα να παί­ξω αυτό το έργο στον τόπο της Θυσίας.

Σε ό,τι αφο­ρά το πρό­γραμ­μα εκτός από την ”Κατα­χνιά” που ανα­φέ­ρε­ται στο συγκε­κρι­μέ­νο γεγο­νός, επει­δή παράλ­λη­λα έκλει­σα 60 χρό­νια μου­σι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας και έργου την προη­γού­με­νη χρο­νιά, θέλη­σα να κάνω μία ανα­κε­φα­λαί­ω­ση εργα­σιών που είχα γρά­ψει από τότε. Από το πρώ­το τρα­γού­δι που λέει ο λόγος μέχρι και το τελευ­ταίο αλλά και ανέκ­δο­τα έργα. Έτσι φαί­νε­ται και η δρα­στη­ριό­τη­τα όλη αυτή την περί­ο­δο και αυτή είναι η προ­σπά­θειά μου και η θέση μου επά­νω στο τραγούδι».

Περι­θώ­ριο

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο