Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οδυνηρός αποκλεισμός — Η Γεωργία (για πρώτη φορά) στα τελικά του EURO 2024

Το όνει­ρο της συμ­με­το­χής στα τελι­κά του EURO 2024 της Γερ­μα­νί­ας έμει­νε στα… μισά για την Εθνι­κή Ομά­δα, η οποία ηττή­θη­κε με 4–2 τη δια­δι­κα­σία των πέναλ­τι απ’ τη Γεωρ­γία (0–0 κανο­νι­κή διάρ­κεια και παρά­τα­ση) στον τελι­κό των Play Off (Γ’ μονο­πά­τι) κι απο­κλεί­στη­κε απ’ την τελι­κή φάση. Στον αντί­πο­δα, οι Γεωρ­για­νοί για πρώ­τη φορά στην Ιστο­ρία τους θα δώσουν το «παρών» στα τελι­κά μίας μεγά­λης διορ­γά­νω­σης, μέσα σε απο­θέ­ω­ση απ’ τους 55.000 φιλά­θλους της που κατέ­κλυ­σαν τη Boris «Paichadze Dinamo Arena». Δοκά­ρι στο 102’ είχε ο Μαυ­ρο­πά­νος, μοι­ραί­οι για την Ελλά­δα οι Μπα­κα­σέ­τας και Για­κου­μά­κης που αστό­χη­σαν σε δύο πέναλ­τι, με τους Γεωρ­για­νούς να δεί­χνουν πολύ μεγα­λύ­τε­ρη ψυχραι­μία απ’ την άσπρη βούλα.

Η Εθνι­κή Ομά­δα είχε την πρώ­τη καλή στιγ­μή στον αγώ­να, όταν στο 9ο λεπτό ο Ιωαν­νί­δης προ­σπά­θη­σε να φύγει στην πλά­τη της άμυ­νας της Γεωρ­γί­ας μετά από μετα­βί­βα­ση του Χατζη­διά­κου, όμως ο Ντβά­λι τον έκο­ψε κυριο­λε­κτι­κά την τελευ­ταία στιγ­μή και παρα­χώ­ρη­σε κόρνερ.

Στο 39’ ο Ιωαν­νί­δης προ­σπά­θη­σε πάλι να φύγει στην πλά­τη της άμυ­νας της Γεωρ­γί­ας, αλλά μετά υπό πίε­ση αντι­πά­λου έπε­σε. Κατά­φε­ρε όμως να δώσει την μπά­λα προς τον Πέλ­κα, ο οποί­ος «πάτη­σε» στην περιο­χή, αλλά γλί­στρη­σε και δεν μπό­ρε­σε να εκτελέσει.

Την καλύ­τε­ρη ευκαι­ρία του ημι­χρό­νου την είχαν οι Γεωρ­για­νοί στο 45’ με το απευ­θεί­ας φάουλ του Ζιβ­ζι­βάν­τζε από πλά­για θέση, το οποίο έδιω­ξε εντυ­πω­σια­κά σε κόρ­νερ ο Βλαχοδήμος.

Με τη λήξη του πρώ­του ημι­χρό­νου υπήρ­ξε πολύ μεγά­λη έντα­ση μετά από μία αψι­μα­χία ανά­με­σα στον Κβα­ρα­τσκέ­λια και τον Μάντα­λο. Οι παρευ­ρι­σκό­με­νοι στους δύο πάγκους μπή­καν μέσα στο γήπε­δο και για περί­που δύο λεπτά υπήρ­ξε ανα­βρα­σμός και σπρω­ξί­μα­τα, με τον διαι­τη­τή Μαρ­τσί­νιακ να απο­βά­λει τον ανα­πλη­ρω­μα­τι­κό γκολ­κί­περ της Γεωρ­γί­ας (και παλιό παί­κτη του ΟΦΗ) Γκιόρ­κι Λόρια και τον Γιώρ­γο Τζα­βέλ­λα, ο οποί­ος ήταν εκτός αποστολής.

Στο δεύ­τε­ρο ημί­χρο­νο η Ελλά­δα πήρε τον έλεγ­χο της μπά­λας και την κυκλο­φο­ρία στη μεσαία γραμ­μή, ανέ­βα­σε τα ποσο­στά κατο­χής της (59%-41%), με τους Γεωρ­για­νούς να της δίνουν γήπε­δο και να ψάχνουν μία γρή­γο­ρη κόντρα με τον Κβα­ρα­τσκέ­λια ή τον Κακ­βε­τά­τζε. Δεν είχε ωστό­σο, καθα­ρές ευκαι­ρί­ες για να σκο­ρά­ρει, καθώς κάτι… έλει­πε στην τελι­κή πάσα και στην εκτέλεση.

Οι δύο ομά­δες οδη­γή­θη­καν στην ημί­ω­ρη παρά­τα­ση, με την «γαλα­νό­λευ­κη» ομά­δα να χάνει πολύ σημα­ντι­κή ευκαι­ρία στο 100’ με το μακρι­νό σουτ του Μπα­κα­σέ­τα, που έβγα­λε εντυ­πω­σια­κά στη γωνία του ο Μαμαρντασβίλι.

Στο 102’ από το κόρ­νερ του Τσι­μί­κα, ο Μαυ­ρο­πά­νος σηκώ­θη­κε πιο ψηλά απ’ όλους και με καρ­φω­τή κεφα­λιά «δυνα­μί­τη» έστει­λε την μπά­λα στο ορι­ζό­ντιο δοκά­ρι της Γεωρ­γί­ας, ενώ αμέ­σως επό­με­νο λεπτό το σουτ του Ρότα μέσα απ’ την περιο­χή έφυ­γε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο τελευ­ταίο λεπτό του πρώ­του ημι­χρό­νου της παρά­τα­σης, ο Βλα­χο­δή­μος έκα­νε κατα­πλη­κτι­κή επέμ­βα­ση με το πόδι στην προ­βο­λή του Ντα­βι­τα­σβί­λι απ’ τη μικρή περιοχή.

Η Γεωρ­γία αν κι έχα­σε με τραυ­μα­τι­σμό τον Κβα­ρα­τσκέ­λια (αντι­κα­τα­στά­θη­κε στο 109’), είχε άλλη μία πολύ καλή στιγ­μή στο 110’ με τον Τσι­ταϊ­σβί­λι, ο οποί­ος πέρα­σε όλη την ελλη­νι­κή άμυ­να και πλά­σα­ρε από πολύ πλά­για θέση με τον Βλα­χο­δή­μο να διώ­χνει σε κόρνερ.

Ο αγώ­νας οδη­γή­θη­κε στη δια­δι­κα­σία των πέναλ­τι, όπου «μίλη­σε» η ψυχραι­μία των Γεωρ­για­νών, απέ­να­ντι στην ελλη­νι­κή ομά­δα που αστό­χη­σε σε δύο εκτε­λέ­σεις κι αποκλείστηκε.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Κοτσο­ρα­σβί­λι 1–0

Μπα­κα­σέ­τας Απέ­κρου­σε ο Μαμαρντασβίλι

Ντα­βι­τα­σβί­λι 2–0

Μασού­ρας 2–1

Μικα­ου­τά­τζε άουτ

Μπου­χα­λά­κης 2–2

Ντβά­λι 3–2

Για­κου­μά­κης άουτ

Κβεκ­βε­σκί­ρι 4–2

 

Διαι­τη­τής: Σιμόν Μαρ­τσί­νιακ (Πολω­νία)
Κίτρι­νες: 42’ Ζιβ­ζι­βάν­τζε, 51’ Κβερκ­βέ­λια, — 5’ Μπάλ­ντοκ, 35’ Χατζη­διά­κος, 45’ Μαυ­ρο­πά­νος, 90’ Κων­στα­ντέ­λιας, 90’+3’ Ρότα
Απο­βο­λές: 45’ Λόρια (παί­κτης που βρι­σκό­ταν στον πάγκο)

Οι συν­θέ­σεις των δύο ομάδων:
ΓΕΩΡΓΙΑ (Βίλι Σανιόλ): Μαμαρ­ντα­σβί­λι, Κβερκ­βέ­λια, Κάσια, Ντβά­λι, Σεν­γκέ­λια (86’ λ.τρ. Τσι­ταϊ­σβί­λι), Κιτεϊ­σβί­λι (104’ Κβεκ­βε­σκί­ρι), Κοτσο­ρα­σβί­λι, Κακα­μπά­τζε, Κακ­βε­τά­τζε (104’ Ντα­βι­τα­σβί­λι), Ζιβ­ζι­βάν­τζε (75’ Μικα­ου­τά­τζε), Κβα­ρα­τσκέ­λια (109’ λ.τρ. Κβιλιτάια).
ΕΛΛΑΔΑ (Γκου­στά­βο Πογιέτ): Βλα­χο­δή­μος, Μπάλ­ντοκ (60’ λ.τρ. Ρότα), Μαυ­ρο­πά­νος, Χατζη­διά­κος (106’ Ρέτσος), Τσι­μί­κας, Κουρ­μπέ­λης (67’ λ.τρ. Σιώ­πης), Μάντα­λος (98’ λ.τρ. Μπου­χα­λά­κης), Μπα­κα­σέ­τας, Μασού­ρας, Πέλ­κας (61’ Κων­στα­ντέ­λιας), Ιωαν­νί­δης (91’ Γιακουμάκης).

Πηγή: ΑΠΕ
ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΛΗΣ

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο