Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οικογένεια Φύσσα για την αποφυλάκιση Πατέλη: Όταν οι συμπάθειες δεν κρύβονται έχουμε αποφάσεις σαν τη σημερινή

“Παρέ­βλε­ψε το δικα­στή­ριο την επι­κιν­δυ­νό­τη­τα των πρά­ξε­ων για τις οποί­ες κατα­δι­κά­στη­κε ο Γιώρ­γος Πατέ­λης” ανα­φέ­ρουν σε ανα­κοί­νω­σή τους οι συνή­γο­ροι της οικο­γέ­νειας Φύσ­σα, με αφορ­μή την έξο­δο από την φυλα­κή του πυρη­νάρ­χη της Χρυ­σής Αυγής στη Νίκαια.

Οι κ.κ. Ελευ­θε­ρία Τομπα­τζο­γλου και Χρύ­σα Παπα­δο­πού­λου αναφέρουν:

“Όταν οι συμπά­θειες δεν κρύ­βο­νται έχου­με απο­φά­σεις σαν τη σημε­ρι­νή του πεντα­με­λούς εφε­τεί­ου Ανα­στο­λών Αθήνας.

Ένα μόλις χρό­νο μετά την επι­βο­λή της ποι­νής στους κατα­δι­κα­σθέ­ντες-μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, το Πεντα­με­λές Εφε­τείο Ανα­στο­λών της σημε­ρι­νής δικα­σί­μου, θεώ­ρη­σε, κατά πλειο­ψη­φία, πως ο πυρη­νάρ­χης της Νίκαιας Γιώρ­γος Πατέ­λης πλη­ροί τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για χορή­γη­ση ανα­στο­λής της ποι­νής του έως την εκδί­κα­ση της υπό­θε­σης από το Εφε­τείο, παρα­βλέ­πο­ντας ουσια­στι­κά την επι­κιν­δυ­νό­τη­τα των πρά­ξε­ων για τις οποί­ες καταδικάστηκε.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι πρω­το­δί­κως ο Πατέ­λης έχει κατα­δι­κα­στεί σε ποι­νή κάθειρ­ξης 10 ετών και δύο μηνών, από την οποία έχει εκτί­σει μόλις 30 μήνες (18 μήνες προ­σω­ρι­νά κρα­τού­με­νος και ένα έτος μετά την έκδο­ση της από­φα­σης). Όταν άλλοι κρα­τού­με­νοι με άλλα εθνο­λο­γι­κά ή πολι­τι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά ζητούν την χορή­γη­ση ανα­σταλ­τι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος στην έφε­ση, η ελλη­νι­κή δικαιο­σύ­νη εξα­ντλεί την αυστη­ρό­τη­τά της, ακό­μα και κατά παρά­βα­ση ενί­ο­τε των προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων του νόμου. Εν προ­κει­μέ­νω λοι­πόν ανα­ρω­τιό­μα­στε τι εννο­ού­σε ο εισαγ­γε­λέ­ας της έδρας ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι: «δεν υπάρ­χει σοβα­ρά μεγά­λη πιθα­νό­τη­τα τέλε­σης νέας πρά­ξης, καθώς το συγκε­κρι­μέ­νο αδί­κη­μα τελέ­στη­κε για συγκε­κρι­μέ­νους λόγους, ενό­ψει συγκε­κρι­μέ­νων συν­θη­κών», σκε­πτι­κό το οποίο υιο­θε­τή­θη­κε και από το δικα­στή­ριο. Προ­φα­νώς, για την πλειο­ψη­φία της σύν­θε­σης του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου, οι δρά­στες-μέλη εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης και συνερ­γοί σε ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση δεν είναι επι­κίν­δυ­νοι όταν είναι ναζιστές”.

vivlio mpelogiannis

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο