Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οικονομική Εξόρμηση ΚΚΕ: Πάνω από το μισό πλάνο καλύφτηκε — συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά

Ξεπέρασε το 50% η κάλυψη του συνολικού πλάνου λίγο πριν 
βγει ο πρώτος μήνας της Οικονομικής Εξόρμησης του ΚΚΕ.

Συγκε­κρι­μέ­να, μετά το 5ο κατά σει­ρά “κλεί­σι­μο”, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τη Δευ­τέ­ρα 27 Νοέμ­βρη, έχει καλυ­φτεί το 53,53%, γεγο­νός που γεμί­ζει εκ νέου με αισιο­δο­ξία τις Οργα­νώ­σεις του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ για να συνε­χί­σουν ακό­μη πιο απο­φα­σι­στι­κά τη μάχη _μετά το “κλεί­σι­μο”, 13 του μήνα, είχε φτά­σει στο 40,25%.

Οικο­νο­μι­κή Εξόρ­μη­ση του ΚΚΕ: Ξεπε­ρά­σα­με το 40% _Προχωράμε στην υπερ­κά­λυ­ψη του συνο­λι­κού πλάνου

«Οδη­γός της κούρ­σας» μετα­ξύ των Οργα­νώ­σε­ων Περιο­χής συνε­χί­ζει να είναι η ΚΟ Εξω­τε­ρι­κού με 60,56%, χωρίς όμως να κατα­φέ­ρει να ξεμα­κρύ­νει από τους «διώ­κτες» της. Στη 2η θέση ανέ­βη­κε η ΚΟ Ηπεί­ρου με 58,44% αφή­νο­ντας στην 3η την ΚΟ Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης με 56,45%. Στον «προ­θά­λα­μο» της πρώ­της τριά­δας ανα­μέ­νει η ΚΟ Αττι­κής με 55,09%. Συνω­στι­σμός λίγο πιο πίσω, πάνω από το 53%, όπου βρί­σκο­νται οι ΚΟ Αιγαί­ου με 53,42%, Θεσ­σα­λί­ας με 53,30% και Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας με 53,04%. Ακο­λου­θούν οι ΚΟ Δυτι­κής Ελλά­δας με 47,45% και Ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς και Εύβοιας με 47,15%, η οποία με ένα καλό «κλεί­σι­μο», σχε­δόν 11%, ξεκόλ­λη­σε από τη γαλα­ρία. Σε από­στα­ση ανα­πνο­ής είναι η ΚΟ Κρή­της με 47,07%, ενώ έπο­νται οι ΚΟ Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας με 43,47% και Πελο­πον­νή­σου με 43,24%.

Η ΚΝΕ, που έχει καλύ­ψει το 57,38% του πλά­νου της. Το 38,18% έχει καλύ­ψει η ΚΟΒ του «Ριζο­σπά­στη» και το 41% αυτή του «902».

Έστει­λα στο Κόμ­μα δέκα μάρ­κα ακό­μα ‑μη γρά­ψουν το όνο­μά μου μόνο τα αρχι­κά μου … τα πολ­λά σαν πάρ­τε το όνο­μά μου βάλτε!

Στο μετα­ξύ, πλη­θαί­νουν τα ζευ­γά­ρια της άμιλ­λας μετα­ξύ των Οργανώσεων.

Έτσι, η ΚΟ Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης του Κόμ­μα­τος καλεί σε άμιλ­λα την ΚΟ Θεσ­σα­λί­ας, ώστε να συμ­βά­λουν με αυτόν τον τρό­πο στη συλ­λο­γι­κή προ­σπά­θεια της υπερ­κά­λυ­ψης των στόχων.

Στο κάλε­σμά της μετα­ξύ άλλων αναφέρει:
“Είμα­στε απο­φα­σι­σμέ­νοι να δώσου­με τον καλύ­τε­ρο εαυ­τό μας και θεω­ρού­με μεγά­λο κίνη­τρο να κατα­τα­γού­με ψηλό­τε­ρα στην άμιλ­λα (…)Για­τί, μαζί με τα μεγά­λα μέτω­πα στα οποία το Κόμ­μα δίνει όλες του τις δυνά­μεις, εμείς και εσείς, σύντρο­φοι της Θεσ­σα­λί­ας, αντι­με­τω­πί­ζου­με τις συνέ­πειες της εγκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής όλων των κυβερ­νή­σε­ων που άφη­σαν τον λαό στις περιο­χές μας απρο­στά­τευ­το απέ­να­ντι στις πλημ­μύ­ρες και τις πυρ­κα­γιές πρό­σφα­τα. Ξέρου­με από πρώ­το χέρι τι πάει να πει να έρχε­σαι αντι­μέ­τω­πος με τον κίν­δυ­νο για τις ζωές, την υγεία, το βιος του μερο­κα­μα­τιά­ρη, να μπαί­νεις μπρο­στά με άλλους πρω­το­πό­ρους αγω­νι­στές για να οργα­νω­θεί η αλλη­λεγ­γύη, να συνα­ντάς την από­γνω­ση αλλά και την ελπί­δα, όταν υλο­ποιεί­ται στην πρά­ξη το σύν­θη­μα “Μόνο ο λαός σώζει τον λαό στον δρό­μο της ανατροπής”.

Παράλ­λη­λα και εμείς και εσείς ατσα­λω­νό­μα­στε στη μάχη για να μη μετα­τρα­πούν οι περιο­χές μας σε απέ­ρα­ντα ΝΑΤΟι­κά στρα­τό­πε­δα, για να κλεί­σουν οι βάσεις και να στα­μα­τή­σουν οι διευ­κο­λύν­σεις που δίνουν οι κυβερ­νή­σεις δια­χρο­νι­κά στους μακε­λά­ρη­δες των λαών…

Είμα­στε σίγου­ροι ότι η προ­κή­ρυ­ξη της άμιλ­λας ανά­με­σα στις Οργα­νώ­σεις μας θα συμ­βά­λει, ώστε με μεγα­λύ­τε­ρο πολι­τι­κό άνοιγ­μα να ανα­δεί­ξου­με σε περισ­σό­τε­ρους τις αιτί­ες της κατά­στα­σης που βιώ­νου­με… και να οργα­νώ­σου­με την ενα­ντί­ω­ση του λαού μας…

Σύντρο­φοι της ΚΟ Θεσ­σα­λί­ας, στη σχε­δόν απί­θα­νη περί­πτω­ση που μας ξεπε­ρά­σε­τε, θα φιλο­ξε­νή­σου­με τους 5 πρω­το­πό­ρους συντρό­φους της Οργά­νω­σής σας στην Οικο­νο­μι­κή Εξόρ­μη­ση συν­δυά­ζο­ντας λίγες μέρες ξεκού­ρα­σης στο σμα­ρα­γδέ­νιο νησί της Θάσου με περι­ή­γη­ση σε μνη­μεία της περιο­χής μας για το ηρω­ι­κό καπνερ­γα­τι­κό κίνη­μα, τον αγώ­να των ΕΑΜ — ΕΛΑΣ — ΕΠΟΝ και την επο­ποι­ία του ΔΣΕ”.

Σε άμιλλα οι ΟΠ Αττικής και Κ. Μακεδονίας
για να πάει η ΚΝΕ ένα μπόι ψηλότερα!

Η ΟΠ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ απηύ­θυ­νε στην ΟΠ Αττι­κής πρό­σκλη­ση για άμιλ­λα, σημειώ­νο­ντας μετα­ξύ άλλων:

“(…) Απο­φα­σί­ζου­με να καλέ­σου­με σε άμιλ­λα την ΟΠ Αττι­κής, για να πάει η Οργά­νω­ση ένα μπόι ψηλότερα!

Σύντρο­φοι από την Αττι­κή, σας καλού­με να δώσου­με μαζί αυτήν τη μάχη, να απο­τε­λέ­σει η φετι­νή Οικο­νο­μι­κή Εξόρ­μη­ση μια ακό­μα ευκαι­ρία μάχι­μης συζή­τη­σης, απο­κά­λυ­ψης και συμπό­ρευ­σης με τους νέους και τις νέες των περιο­χών μας.

Κατα­στρώ­νου­με μάχι­μο σχέ­διο για την κάλυ­ψη του πλά­νου που περι­λαμ­βά­νει όλες τις πόλεις και τα χωριά της περιο­χής μας, όπου η νεο­λαία πηγαί­νει σχο­λείο, σπου­δά­ζει, εργά­ζε­ται. Βάζου­με στό­χο να μη μεί­νει ούτε ένας νέος που δεν θα φτά­σει το κάλε­σμα οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης του ΚΚΕ! Σύντρο­φοι από την Αττι­κή, βάλ­τε τα δυνα­τά σας, η μάχη θα είναι δύσκο­λη. Εχου­με απο­δεί­ξει ότι μπο­ρού­με να τα κατα­φέ­ρου­με, ας βάλου­με όλοι τα δυνα­τά μας για την υπερ­κά­λυ­ψη των στό­χων. Για τη μεγα­λύ­τε­ρη δυνα­τή οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ!”.

Από την πλευ­ρά της, η ΟΠ Αττι­κής της ΚΝΕ απο­δέ­χθη­κε άμε­σα την πρό­σκλη­ση σημειώ­νο­ντας ανά­με­σα σε άλλα:

“Αγα­πη­τοί σύντρο­φοι, είμα­στε βέβαιοι ότι οι Οργα­νώ­σεις μας και στην Κεντρι­κή Μακε­δο­νία και στην Αττι­κή δίνου­με όλοι τον καλύ­τε­ρο εαυ­τό μας για την υπερ­κά­λυ­ψη του πλά­νου της Οικο­νο­μι­κής Εξόρ­μη­σης του ΚΚΕ και της ΚΝΕ…
Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ ενι­σχύ­ο­νται οικο­νο­μι­κά από τον λαό και παλεύ­ουν με τον λαό. Και οι δύο Οργα­νώ­σεις μας έχουν σημα­ντι­κή συμ­βο­λή στη συνο­λι­κή προ­σπά­θεια για την οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση της ΚΝΕ, και είμα­στε υπε­ρή­φα­νοι για αυτή.

Αυτή μας η δυνα­τό­τη­τα άλλω­στε μπαί­νει “στο μάτι” του συστή­μα­τος, αυτήν απο­σκο­πούν να πλή­ξουν τα διά­φο­ρα αντι­κομ­μου­νι­στι­κά ψέμα­τα που δια­κι­νού­νται, το πρό­στι­μο ενα­ντί­ον του Κόμ­μα­τός μας, επει­δή δεν “δίνει” στις αρχές τα ονό­μα­τα των απλών ανθρώ­πων που το ενι­σχύ­ουν οικο­νο­μι­κά από το υστέ­ρη­μά τους, αλλά και άλλα, όπως τα πρό­σφα­τα πρό­στι­μα από την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής και τον δήμο Αθή­νας που πήραν κι αυτά “την απά­ντη­σή” τους!
Τους απα­ντά­με απο­φα­σι­στι­κά εντεί­νο­ντας την οικο­νο­μι­κή δου­λειά σε περισ­σό­τε­ρους μαθη­τές, φοι­τη­τές, σπου­δα­στές, νέους εργα­ζό­με­νους, άνερ­γους! Θέλου­με φέτος να φτά­σου­με ακό­μα πιο ψηλά!

Καλεί­τε σε άμιλ­λα την Οργά­νω­ση Περιο­χής που πρό­σφα­τα, στο 13ο Συνέ­δριό μας πήρε τη σημαία της ΚΝΕ για τη συμ­βο­λή της στην οικο­νο­μι­κή δουλειά.
Εμείς θα παλέ­ψου­με και να σας περά­σου­με στην άμιλ­λα και τη σημαία της ΚΝΕ να κρατήσουμε!
Σας στέλ­νου­με θερ­μούς συντρο­φι­κούς χαι­ρε­τι­σμούς για υγεία και δύνα­μη στη μάχη της Οικο­νο­μι­κής Εξόρ­μη­σης και όλες τις μάχες που έχου­με μπρο­στά μας”.

Πηγή Ριζο­σπά­στης

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο