Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι πλημμυροπαθείς ψάχνουν το «ψηφιακό κράτος», μήπως το είδε κανείς;

*Του Τάσου Τσια­πλέ, επι­κε­φα­λής του «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Θεσσαλίας

Η κυβέρ­νη­ση και η απερ­χό­με­νη περι­φε­ρεια­κή αρχή Θεσ­σα­λί­ας, με κάθε ευκαι­ρία μας ζαλί­ζουν τα αυτιά για το λεγό­με­νο «ψηφια­κό κρά­τος», που δήθεν βελ­τί­ω­σε τη ζωή του λαού.

Ομως 45 ημέ­ρες μετά την μεγά­λη πλημ­μύ­ρα, αυτό το «ψηφια­κό κρά­τος» δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ απο­ζη­μί­ω­ση στην μεγά­λη πλειο­ψη­φία των χιλιά­δων Θεσ­σα­λών που άφη­σε να πνι­γούν, λόγω της ανυ­πρα­ξί­ας σύγ­χρο­νων αντι­πλημ­μυ­ρι­κών έργων.

Ούτε έχει απο­κα­τα­στή­σει βασι­κές οδι­κές υπο­δο­μές που κατα­στρά­φη­καν, όπως για παρά­δειγ­μα το δρό­μο Λάρι­σας-Καρ­δί­τσας, ανα­γκά­ζο­ντας όσους μετα­κι­νού­νται καθη­με­ρι­νά, να κάνουν πολ­λά περισ­σό­τε­ρα χιλιό­με­τρα μέσω Παλαμά.

Αν είναι όμως να ψηφί­σει κανέ­να αντερ­γα­τι­κό νόμο που καταρ­γεί το οκτά­ω­ρο και φέρ­νει 13 ώρες ημε­ρή­σιας δου­λειάς ή να στεί­λει κανέ­να πολε­μι­κό πλοίο να στη­ρί­ξει το κρά­τος δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ που επι­τί­θε­ται στους Παλαι­στί­νιους, σπεύ­δει ταχέως.

Αυτό είναι το αστι­κό κρά­τος. Γρή­γο­ρο στην εξυ­πη­ρέ­τη­ση των αστών, άφα­ντο όταν πρό­κει­ται για τις ανά­γκες του λαού.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο