Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ονορέ ντε Μπαλζάκ: Γραπτά πάνω στο μυθιστόρημα — Οι καλλιτέχνες

Λίγα λόγια για την έκδοση 

Ο Μπαλ­ζάκ δεν ήταν μόνο μεγα­λο­φυ­ής μυθι­στο­ριο­γρά­φος (και δεν υπερ­βάλ­λου­με αν πού­με ότι είναι ο μεγα­λύ­τε­ρος όλων των επο­χών, όπως ο Δάντης είναι ο μεγα­λύ­τε­ρος ποι­η­τής και ο Σαίξ­πηρ ο μεγα­λύ­τε­ρος δρα­μα­τουρ­γός), αλλά και ένας πολύ οξυ­δερ­κής κρι­τι­κός λογο­τε­χνί­ας. Η παρού­σα έκδο­ση φιλο­δο­ξεί να φωτί­σει αυτή τη μάλ­λον άγνω­στη στην Ελλά­δα πλευ­ρά του.

Τι περιέ­χει η έκδοση

Η μικρή ανθο­λο­γία μας περι­λαμ­βά­νει μερι­κά από τα πιο γνω­στά του άρθρα που δημο­σιεύ­τη­καν σε διά­φο­ρα λογο­τε­χνι­κά περιο­δι­κά της επο­χής πάνω σε ζητή­μα­τα γρα­φής, σύν­θε­σης, ύφους και άλλα ουσιώ­δη προ­βλή­μα­τα που βρί­σκο­νται στην καρ­διά της λογο­τε­χνι­κής δημιουρ­γί­ας. Επί­σης,  δύο απο­σπά­σμα­τα από την πρώ­ι­μη αλλη­λο­γρα­φία του με την κυρία Χάν­σκα, την «Άγνω­στη ανα­γνώ­στρια», που θα γινό­ταν η γυναί­κα της ζωής του. Η αλλη­λο­γρα­φία αυτή που δεν έχει δημο­σιευ­τεί στα ελλη­νι­κά και ισο­δυ­να­μεί με το ένα τέταρ­το ολό­κλη­ρης της Ανθρώ­πι­νης Κωμω­δί­ας μπο­ρεί να χαρα­κτη­ρι­στεί ως το προ­σω­πι­κό μυθι­στό­ρη­μα του ιδί­ου του Μπαλ­ζάκ και απο­τε­λεί από μόνο του ένα δια­μά­ντι της παγκό­σμιας λογο­τε­χνί­ας, απο­κα­λύ­πτο­ντας ταυ­τό­χρο­να και τις πιο ενδό­μυ­χες πτυ­χές του μεγά­λου δημιουρ­γού. Συμπε­ρι­λά­βα­με και μια σύντο­μη μελέ­τη του πάνω στους καλ­λι­τέ­χνες γενι­κά στην οποία απει­κο­νί­ζει με πολύ διεισ­δυ­τι­κό τρό­πο την τρα­γι­κή θέση τους στην αστι­κή κοι­νω­νία. Το ανα­πό­φευ­κτο δρά­μα που βιώ­νει κάθε αδά­μα­στο πνεύ­μα που θέτει όλη τη ζωή του στην ανα­ζή­τη­ση της αλή­θειας και κατα­λή­γει στο συμπέ­ρα­σμα: Ένας μεγά­λος άνθρω­πος πρέ­πει να είναι δυστυχισμένος.

Επι­λέ­ξα­με για επί­με­τρο ένα κεί­με­νο του σοβιε­τι­κού θεω­ρη­τι­κού της τέχνης  Μιχα­ήλ Λίφ­σιτς για τον Μπαλ­ζάκ. Πρό­κει­ται για μία από τις πιο  περιε­κτι­κές μαρ­ξι­στι­κές μελέ­τες επί του θέμα­τος, γραμ­μέ­νη στα μέσα του 20ου αιώ­να (Αυτό το κεί­με­νο ‑μαζί με ένα σημεί­ω­μα του Λού­κατς για τον Μπαλ­ζάκ- θα κυκλο­φο­ρή­σει σε ξεχω­ρι­στή έκδο­ση αμέ­σως μετά το Πάσχα).

Βιο­γρα­φι­κό: Ονο­ρέ ντε Μπαλζάκ

Στις 20 Μαΐ­ου 1799 γεν­νιέ­ται ο Ονο­ρέ ντε Μπαλ­ζάκ, κορυ­φαία μορ­φή της παγκό­σμιας λογοτεχνίας.

Ωστό­σο άρχι­σε τη στα­διο­δρο­μία του από πολύ χαμη­λά. Κατα­πιά­στη­κε με τη λογο­τε­χνία αφού απέ­τυ­χε σ’ όλα τα επαγ­γέλ­μα­τα που δοκί­μα­σε δια­δο­χι­κά, σαν τυπο­γρά­φος, σαν εκδό­της, σα μεταλ­λουρ­γός κ.ά. Τα πρώ­τα νεα­νι­κά του χρό­νια τα έζη­σε μέσα σε στε­ρή­σεις και άγο­νες προ­σπά­θειες να δημιουρ­γή­σει μια οικο­νο­μι­κή βάση ζωής. Η πεί­ρα που απέ­κτη­σε από τις βιο­πο­ρι­στι­κές του περι­πέ­τειες ήταν πολύ­τι­μη για το μετέ­πει­τα έργο του που το προί­κι­σε με έναν αφά­ντα­στο πλού­το ζωής.

Τα πρώ­τα του λογο­τε­χνή­μα­τα ήταν ταπει­νά. Μετά τα 30 του άρχι­σε να κατα­γί­νε­ται σοβα­ρά με το μυθιστόρημα.

Ο Ονο­ρέ ντε Μπαλ­ζάκ, ο συγ­γρα­φέ­ας της «Ανθρώ­πι­νης Κωμω­δί­ας», πέθα­νε σε ηλι­κία μόλις 51 ετών, στις 18 Αυγού­στου 1850.

Βιο­γρα­φι­κό μετα­φρα­στή: Γιώρ­γος Βαβίτσας

Παι­δί πολι­τι­κών προ­σφύ­γων, ο Γιώρ­γος Βαβί­τσας γεν­νή­θη­κε στη Βου­δα­πέ­στη το 1967 όπου και έζη­σε μέχρι τα 14 του. Από το 1981 ζει και εργά­ζε­ται μόνι­μα στην Ελλά­δα. Λάτρης της γαλ­λι­κής λογο­τε­χνί­ας και της κλασ­σι­κής γερ­μα­νι­κής φιλο­σο­φί­ας έχει κατά και­ρούς ασχο­λη­θεί με μετα­φρά­σεις ιστο­ρι­κών και θεω­ρη­τι­κών συγ­γραμ­μά­των. Στα­θε­ρός συνερ­γά­της των εκδό­σε­ων «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» από τις οποί­ες έχουν ήδη εκδο­θεί τα ακό­λου­θα έργα που μετέ­φρα­σε από τα ουγγρικά:
«Ο Λένιν τον Οκτώ­βρη» του Λάσλο Γκιούρ­κο, «Ο Α’ Παγκό­σμιος πόλε­μος» του Έρνο Γκό­ντος, «Η Ευρώ­πη στο προ­σκή­νιο» του Ίστ­βαν Μάρ­κου και «Η Μεγά­λη Γαλ­λι­κή Επα­νά­στα­ση» του Σάντορ Φέκετε.
Από τις εκδό­σεις «Ατέ­χνως», κυκλο­φό­ρη­σε το 2021 σε δική του μετά­φρα­ση και πρό­λο­γο το «Αρθού­ρος Ρεμπώ, Επα­να­στά­της και μπο­έμ. Μικρή Ανθο­λο­γία» και το 2022 τα «Οι ψυχές στο καθαρ­τή­ριο» του Προ­σπέρ Μερι­μέ, «Η πόλη του φωτός» του Ονο­ρέ ντε Μπαλ­ζάκ καθώς και το «Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή» του Μιχα­ήλ Λίφιτς.

Λεπτο­μέ­ρειες έκδοσης

Εκδό­της: Εκδό­σεις Ατέχνως
Χρο­νο­λο­γία έκδο­σης: Μάρ­τιος 2023
Συγ­γρα­φέ­ας:  Ονο­ρέ ντε Μπαλζάκ
Μετά­φρα­ση: Γιώρ­γος Βαβίτσας
Επί­με­τρο: Κεί­με­νο του Μιχα­ήλ Λίφτσιτς
Σελι­δο­ποί­η­ση: Πέτρος Φιλιππίδης
Αριθ­μός σελί­δων: 248
Δια­στά­σεις: 14Χ21
ISBN: 978–618-5685–23‑2
Τιμή 15 (συμπε­ρι­λαμ­βά­νει ΦΠΑ)

Διά­θε­ση – Διανομή:
Κεντρι­κή διά­θε­ση: Τσι­γα­ρί­δας ΑΕ — 210.2717521

Επί­σης:

Αθή­να: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ — Ε.ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Χαρι­λά­ου Τρι­κού­πη 11 Α (Χον­δρι­κή – Λιανική)

Συμ­με­τρία Α.Ε Δια­κί­νη­ση — Εμπο­ρία & Έκδο­ση Βιβλί­ων — Ζαλόγ­γου 6, Εξάρ­χεια – τηλ. 211 104 1943

Κεντρι­κή διά­θε­ση για την Κύπρο: Βιβλιο­πω­λείο Περι­διά­βα­ση  (Τηλ:24 645646, 99545635)

Μπο­ρεί­τε να το παραγ­γεί­λε­τε και να το παρα­λά­βε­τε στο χώρο που θα μας υποδείξετε.

Παραγ­γε­λί­ες είτε
με
email EkdoseisAtexnos@gmail.com
μέσω του site
ekdoseis-atexnos.gr
τηλε­φω­νι­κά 📱 6979795057

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΣ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο