Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Δ. Κουτσούμπας δεν θα συμμετάσχει στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση από το ΚΚΕ, «μετά την ανα­κοί­νω­ση της συμ­με­το­χής στο Οικο­νο­μι­κό Φόρουμ των Δελ­φών του επι­κε­φα­λής του αντι­δρα­στι­κού καθε­στώ­τος της Ουκρα­νί­ας, Β. Ζελέν­σκι, καθώς και της διε­ξα­γω­γής κλει­στής συνε­δρί­α­σης με τη συμ­με­το­χή του ΝΑΤΟ, στην οποία προ­φα­νώς θα συζη­τη­θεί και η έντα­ξη της Ουκρα­νί­ας, είναι αυτο­νό­η­το πως ούτε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, ούτε κάποιο άλλο στέ­λε­χος του ΚΚΕ πρό­κει­ται να συμμετάσχει».

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο