Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Κλιντ Ίστγουντ υπόσχεται –για μια ακόμη φορά- την τελευταία ταινία της καριέρας του | Ένορκος 2

Γρά­φει ο Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας

Αν είναι αλή­θεια θα απο­τε­λεί “είδη­ση” _κακή, αλλά πάντως ”είδη­ση”: Το 92χρονο σύμ­βο­λο του Χόλι­γουντ, ο Κλιντ Ίστ­γουντ, επι­βε­βαί­ω­σε πάντως ότι πρό­κει­ται να γρά­ψει και να σκη­νο­θε­τή­σει το κύκνειο άσμα του για την Warner Bros, βέβαια “στο εγγύς μέλ­λον”, την τελευ­ταία ται­νία της καριέ­ρας του με τίτλο Juror 2 (Ένορ­κος 2).

Το είχα­με ξανα­κού­σει αμέ­σως μετά το Gran Torino (2008) … το Trouble with the Curve (Τα γυρί­σμα­τα της ζωής 2012) το American Sniper (2018), The Mule (Το βαπο­ρά­κι) …Cry Macho κλπ.

Σίγου­ρα θα είναι θρί­λερ που αυτή τη στιγ­μή έχει μόνο τίτλο εργα­σί­ας, Juror #2 και θα ακο­λου­θεί έναν ένορ­κο σε μια δίκη φόνου που αρχί­ζει να συνει­δη­το­ποιεί ότι μπο­ρεί να είναι υπεύ­θυ­νος για το θάνα­το του θύμα­τος και αντι­με­τω­πί­ζει μια ηθι­κή μάχη για το πώς να συμπε­ρι­φερ­θεί στη δίκη.

Το έργο βρί­σκε­ται ακό­μη στα σκα­ριά, ωστό­σο, ο Eastwood φέρε­ται να θέλει να προ­χω­ρή­σει γρή­γο­ρα το έργο που χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ως η τελευ­ταία του έξο­δος στον κινη­μα­το­γρά­φο, αν και ο ίδιος δεν το έχει επι­βε­βαιώ­σει ακόμη.

Σύμ­φω­να με πηγές της Discussing Film, ο Eastwood έχει ήδη ξεκι­νή­σει συζη­τή­σεις για το κάστινγκ και θέλει έναν νεα­ρό «αστέ­ρι του Χόλι­γουντ» που δεν έχει ακό­μη κατο­νο­μα­στεί, ο οποί­ος αυτή τη στιγ­μή «πρω­τα­γω­νι­στεί σε μεγά­λη ται­νία που θα κυκλο­φο­ρή­σει τους επό­με­νους μήνες» για να παί­ξει τον τίτλο του Ένορκου.

Η προη­γού­με­νη ται­νία του, Cry Macho, απέ­τυ­χε στο box office το 2021 και μετά την εξα­γο­ρά της Warner Media από την Discovery, ο νέος Πρό­ε­δρος (David Zaslav) “βγά­ζει γλώσ­σα”, λέγο­ντας “δεν χρω­στά­με χάρη σε κανέ­ναν” σε σχέ­ση με ένα νέο έργο Eastwood, με τον τελευ­ταίο να (χαμο)γελάει ειρωνικά.

Έτσι ο Zaslav τα γύρι­σε και η εται­ρεία με την οποία ο Eastwood συνερ­γά­ζε­ται απο­κλει­στι­κά από το Gran Torino του 2008 έδω­σε το πρά­σι­νο φως.

Προς το παρόν είναι άγνω­στο εάν ο Eastwood θα επι­λέ­ξει να παί­ξει και ως ηθο­ποιός στο Juror #2. Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες πρό­κει­ται να προ­κύ­ψουν τις επό­με­νες εβδο­μά­δες καθώς μπαί­νει στην προπαραγωγή.

Πρό­κει­ται για την 40ή  ται­νία της σκη­νο­θε­τι­κής καριέ­ρας του _έχοντας κερ­δί­σει δύο Όσκαρ καλύ­τε­ρης σκη­νο­θε­σί­ας για το Million Dollar Baby το 2005 και το Unforgiven το μακρι­νό 1992.

Φιλ­μο­γρα­φία (έτος \ πρω­τό­τυ­πος τίτλος \ ελλη­νι­κός τίτλος & ρόλος του ανα­λυ­τι­κά στο imdb [τίτλος (αγγλι­κά) + imdb] πχ. “Kelly’s Heroes imdb” οδη­γεί στην συγκε­κρι­μέ­νη ται­νία με τον ελλη­νι­κό τίτλο αν υπάρ­χει — Ήρω­ες με βρώ­μι­κα χέρια

1955 Revenge of the Creature (Τζέ­νινγκς)
Francis in the Navy (Τζόν­σι)
Lady Godiva of Coventry (Άλφρεντ)
Tarantula _αρχηγός αερο­πο­ρι­κής μοίρας

1956 Never Say Goodbye _Μεγάλος πόνος σε μικρή καρ­διά (Γουίλ)
Star in the Dust (Τομ)
The First Traveling Saleslady _Ο ποδό­γυ­ρος εν δρά­σει (υπο­λο­χα­γός Τζακ Ράις)
Away All Boats _Όλα τα πλοία εν συνα­γερ­μώ (νοσο­κό­μος)

1957 Escapade in Japan (Ντά­μπο)
1958 Ambush at Cimarron Pass _Η παγί­δα της έρη­μης κοι­λά­δας (Κιθ Γουίλιαμς)
Lafayette Escadrille (Τζορτζ Μόζλι)

1964 Per un pugno di dollari _Για μια χού­φτα δολά­ρια (Τζο)
1965 Per qualche dollaro in più _Μονομαχία στο Ελ Πάσο (Μόν­κο)
1966 Il buono, il brutto, il cattivo _Ο καλός, ο κακός και ο άσχη­μος (Μπλό­ντι –ο ξανθός)
1967 Le streghe _Οι μάγισ­σες (Κάρ­λο / Τσάρλι)
1968 Hang ‘Em High _Κρεμάστε τους (πιο) ψηλά (βοη­θός σερί­φη Τζεντ Κούπερ)
Coogan’s Bluff _Το δίκιο σου το παίρ­νεις με αίμα (Κού­γκαν)
Where Eagles Dare (όπου τολ­μούν οι αετοί –Σάφερ)
1969 Paint Your Wagon (ο δρό­μος της ευτυ­χί­ας – Πάρντνερ)
1970 Kelly’s Heroes (Ήρω­ες με βρό­μι­κα χέρια – Κέλι)
Two Mules for Sister Sara (Οι γύπες πετούν χαμη­λά – Χόγκαν)
1971 The Beguiled   (ο προ­δό­της ‑Τζον Μακμπέρνι)
Play Misty for Me (η νύχτα της εκδί­κη­σης – Ντέιβ)
Dirty Harry (επι­θε­ω­ρη­τής Κάλα­χαν _1 — Χάρι Κάλαχαν)
1972 Joe Kidd (Τζο Κιντ πρω­τα­γω­νι­στεί στον ομώ­νυ­μο ρόλο)
1973 High Plains Drifter (περι­πλα­νώ­με­νος πιστο­λέ­ρο _ ο ξένος –από τις καλύ­τε­ρες western δημιουρ­γί­ες του)
Breezy (η ξελο­γιά­στρα, στο ρόλο ενός άντρα)
Magnum Force (ένα Μάγκνουμ 44 για τον επι­θε­ω­ρη­τή Κάλα­χαν — Χάρι Κάλαχαν)
1974 Thunderbolt and Lightfoot (η μεγά­λη ληστεία της Μοντά­να – Θάντερμπολτ)
1975 The Eiger Sanction (ο δολο­φό­νος των Άλπε­ων ‑Τζό­να­θαν Χέμλοκ)
1976 The Outlaw Josey Wales (Εκδι­κη­τής εκτός νόμου ‑Τζό­σι Γουέιλς)
The Enforcer (ο επι­θε­ω­ρη­τής Κάλα­χαν ξανα­χτυ­πά — Χάρι Κάλαχαν)
1977 The Gauntlet (ο άνθρω­πος που δεν υπέ­κυ­ψε ποτέ — ντε­τέ­κτιβ Μπεν Σόκλι)
1978 Every Which Way but Loose (η γρο­θιά μου είναι από ατσά­λι — Φάι­λο Μπέντο)
1979 Escape from Alcatraz (από­δρα­ση από το Αλκα­τράζ ‑Φρανκ Μόρις)
1980 Bronco Billy (Μπρόν­κο Μπίλι)
Any Which Way You Can (Δύο σκλη­ρά καρύ­δια ‑Φάι­λο Μπέντο)
1982 Firefox (κατά­σκο­πος των δύο ηπεί­ρων ‑Μίτσελ Γκραντ)
Honkytonk Man (στο δρό­μο για το Νάσβιλ — Ρεντ Στόβαλ)
1983 Sudden Impact (ο βρό­μι­κος Χάρι ‑Χάρι Κάλαχαν)
1984 Tightrope (σε τεντω­μέ­νο σχοι­νί — Γου­ές Μπλοκ)
City Heat (δύο καθάρ­μα­τα στην ίδια πόλη – Σπιρ)
1985 Pale Rider (σιω­πη­λός καβα­λά­ρης –στο ρόλο του ιεροκήρυκα)
1986 Heartbreak Ridge (ο στρα­τιώ­της — Τόμας Χάιγουεϊ)
1988 The Dead Pool (στοί­χη­μα θανά­του — Χάρι Κάλαχαν)
1989 Pink Cadillac (η ροζ Κάντι­λακ — Τόμι Νόβακ)
1990 White Hunter Black Heart (λευ­κός κυνη­γός, μαύ­ρη καρ­διά — Τζον Γουίλσον)
The Rookie (Βάπτι­σμα πυρός — Νικ Πουλόφσκι)
1992 Unforgiven (οι ασυγ­χώ­ρη­τοι — Μπιλ Μάνι)
1993 In the Line of Fire (η δεύ­τε­ρη ευκαι­ρία — Φρανκ Χόριγκαν)
A Perfect World (ένας τέλειος κόσμος — Ρεντ Γκάρνετ)
1995 Casper (Κάσπερ, το φαντα­σμα­τά­κι –ως Κλιντ Ίστγουντ)
The Bridges of Madison County (οι γέφυ­ρες του Μάντι­σον — Ρόμπερτ Κίνκεϊντ)
1997 Absolute Power  (από­λυ­τη δύνα­μη — Λού­θερ Γουίτνι)
1999 True Crime (αλη­θι­νά εγκλή­μα­τα Στιβ Έβερετ)
2000 Space Cowboys — Φρανκ Κόρμπιν
2002 Blood Work (Ένο­χο αίμα — Τέρι Μακάλεμπ)
2004 Million Dollar Baby (Φράν­κι Νταν)
2008 Gran Torino (Γουόλτ Κοβάλσκι)
2012 Trouble with the Curve (τα γυρί­σμα­τα της ζωής – Γκας)
2014 American Sniper (ελεύ­θε­ρος σκο­πευ­τής –εκκλη­σια­ζό­με­νος)
2018 The Mule (το βαπο­ρά­κι — Ερλ Στόουν) &
2021 Cry Macho  (στο ρόλο του Μάικ Μάιλο)

Σάπιες ζωές, του Ανδρέα Ονουφρίου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο