Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Μητροπολίτης Ξάνθης ανοίγει τις εκκλησίες και καλεί τους πιστούς να κοινωνήσουν

Ανοι­χτοί θα παρα­μέ­νουν οι ναοί στην Ξάν­θη ώστε να μπο­ρεί ο πιστός να προ­σεύ­χε­ται αλλά και να κοι­νω­νεί αφού ο μητρο­πο­λί­της κ. Παντε­λε­ή­μων έδω­σε εντο­λή στους ιερείς να μετά τη Θεία Λει­τουρ­γία να βγά­ζουν αντί­δω­ρο στην είσο­δο και να μην κατα­λύ­ουν τη Θεία Κοι­νω­νία μέχρι της 10 π.μ. ώστε να μπο­ρεί να κοι­νω­νεί όπως θέλει.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι με βάση την πρό­σφα­τη ΚΥΑ για τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα πρέ­πει να είναι κλει­στές οι Εκκλη­σί­ες, οι Θεί­ες Λει­τουρ­γί­ες θα τελού­νται απο­κλει­στι­κά από τον Ιερέα.

«Θα μιλή­σω για το χρο­νι­κό διά­στη­μα μέχρι της 14 του μηνός. Να ευχη­θού­με, από εκεί και πέρα, να είναι πιο ελα­φρά τα μέτρα.

«Οι Ιεροί Ναοί, όλη την ημέ­ρα είναι ανοι­κτοί. Θα μπο­ρεί ο κάθε Χρι­στια­νός να πάει να ανά­ψει το κερά­κι του, να Προ­σκυ­νή­σει, σήμε­ρα τον Άγιο Σάβ­βα, αύριο τον Άγιο Νικό­λαο, την ερχό­με­νη εβδο­μά­δα την Αγία Άννα. Είναι πολ­λοί άνθρω­ποι οι οποί­οι γιορ­τά­ζουν αυτές τις ημέ­ρες. Μπο­ρούν να πάνε και να προ­σκυ­νή­σουν την εικό­να του Αγί­ου, να ανά­ψουν το κερά­κι τους, να καθί­σουν 5–10 λεπτά και να προσευχηθούν (…)»

Ανα­φο­ρι­κά με τις Θεί­ες Λει­τουρ­γί­ες, ο  Μητρο­πο­λί­της Ξάν­θης είπε ότι:

«Εγώ κάλε­σα σήμε­ρα (σ.σ. χθες) τους Ιερείς για να τους δώσω κάποιες οδη­γί­ες. Είπα­με ότι θα τελειώ­νει η Θεία Λει­τουρ­γία όσο γίνε­ται πιο νωρίς. Οι Ιερείς θα βγά­ζουν το αντί­δω­ρο στην είσο­δο του Ναού, ώστε όποιος θέλει να περά­σει να πάρει το αντί­δω­ρο. Τους είπα ότι μέχρι τις 9.30 – 10 παρά – 10.00, δεν θα κατα­λύ­σουν την Θεία Κοι­νω­νία. Θα κρα­τή­σουν ώστε όποιος άνθρω­πος θέλει να πάει να κοι­νω­νή­σει, θα μπο­ρεί να κοι­νω­νή­σει. Έτσι λοι­πόν δεν στε­ρεί­ται κανείς του Μυστη­ρί­ου της Θεί­ας Ευχα­ρι­στί­ας για­τί πρέ­πει να σας πω ότι το Σώμα και το Αίμα του Χρι­στού είναι το μόνο που μας θωρα­κί­ζει από τον κορω­νο­ϊό αλλά και από οποια­δή­πο­τε άλλη ασθέ­νεια. Είναι αυτό που μας θωρα­κί­ζει, είναι το Φάρ­μα­κο της Αθα­να­σί­ας όπως λέγουν οι πατέ­ρες. Άρα λοι­πόν μπο­ρεί ο Χρι­στια­νός να πάει να κοινωνήσει».

Κρά­τος εν κρά­τει η Εκκλη­σία, υπο­βοη­θού­με­νη από αντιε­πι­στη­μο­νι­κές από­ψεις επι­στη­μό­νων όπως η κ. Γιαμ­μα­ρέ­λου,  και κινή­σεις πολι­τι­κών (Κου­μου­τσά­κος, Χαρ­δα­λιάς) καλ­λιερ­γεί επι­κίν­δυ­νες από­ψεις για την ίδια τη ζωή των πιστών.

Κάθε σχό­λιο περθτ­τεύ­ει. Μόνο ένα ερώ­τη­μα: Εισαγ­γε­λέ­ας υπάρχει;

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο