Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η ηθοποιός Μαριάννα Τόλη

Πέθα­νε η ηθο­ποιός, Μαριάν­να Τόλη, έπει­τα από μακρο­χρό­νια μάχη με τον καρκίνο.

Την είδη­ση έκα­νε η γνω­στή στον λογα­ρια­σμό της στο Facebook η Σεμί­να Διγε­νή, με την οποία την συνέ­δεε μακρο­χρό­νια και στε­νή φιλία.

Η Μαριάν­να Τόλη σπού­δα­σε ιστο­ρία της Τέχνης στο πανε­πι­στή­μιο του Κεντά­κι στην Αμε­ρι­κή και κλα­σι­κό και μοντέρ­νο χορό στο Λονδίνο.

Στην Ελλά­δα ακο­λού­θη­σε κλα­σι­κό τρα­γού­δι και τέλειω­σε τη δρα­μα­τι­κή σχο­λή του Εθνι­κού. Από εκεί άρχι­σε την καριέ­ρα της συμ­με­τέ­χο­ντας στη «Λυσι­στρά­τη» στην Επί­δαυ­ρο. Στο μετα­ξύ, είχε ξεκι­νή­σει δισκο­γρα­φι­κές επι­τυ­χί­ες, ενώ το 1977 πήρε μέρος στη Γιου­ρο­βί­ζιον με το «Μάθη­μα Σολ­φέζ» του Γιώρ­γου Χατζηνάσιου.

Έπαι­ξε σε πολ­λά μιού­ζι­καλ, όπως στα «Άννυ», «Ίρμα», «Σικά­γο». Υπήρ­ξε η αντι­κα­τα­στά­τρια της Αλί­κης Βου­γιου­κλά­κη στο «Εβί­τα», ενώ πρω­τα­γω­νί­στη­σε στις ται­νί­ες «Γλυ­κιά ζωή» του Μιχά­λη Κακο­γιάν­νη και «Ρόδι­να ακρο­γιά­λια» του Ευθύ­μιου Χατζή.

Την περί­ο­δο 2001–2003 ήταν διευ­θύ­ντρια στο Παι­δι­κό Στέ­κι του Εθνι­κού, ενώ το 2005 πρω­τα­γω­νί­στη­σε σε παγκό­σμια πρώ­τη στο έργο του Tennessee Williams «Η κυρία Στόουν».

Για τρία χρό­νια επί­σης είχε εκπο­μπή στη ΝΕΤ με τίτλο «Μου­σι­κές Μεταμ­φιέ­σεις». Επι­πλέ­ον, μετέ­φρα­σε βιβλία και έγρα­ψε στί­χους για τα παι­δι­κά έργα που ανέβασε.

Η Μαριάν­να Τόλη είχε ιδιαί­τε­ρη σχέ­ση με τα παι­διά και το παι­δι­κό θέατρο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο