Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Βασίλης Βασιλικός

Έφυ­γε από τη ζωή σε ηλι­κία 89 ετών ο βρα­βευ­μέ­νος συγ­γρα­φέ­ας Βασί­λης Βασιλικός.

Ο Βασί­λης Βασι­λι­κός γεν­νή­θη­κε στις 18 Νοεμ­βρί­ου 1934 στη συνοι­κία των Ποτα­μου­δί­ων Καβά­λας. Οι γονείς του κατά­γο­νταν από τη Θάσο. Πατέ­ρας του ήταν ο δικη­γό­ρος Νικό­λα­ος Βασι­λι­κός, που πολι­τεύ­θη­κε και εξε­λέ­γη βου­λευ­τής Καβά­λας το 1936 και μητέ­ρα του η Καί­τη Βασι­λι­κού. Η αδελ­φή του, η Έλζα Βασι­λι­κού, υπήρ­ξε πρω­τα­θλή­τρια του πινγκ πονγκ. Απο­φοί­τη­σε από το Λύκειο Καρυω­τά­κη στην Καβά­λα, τη Σχο­λή Βαλα­γιάν­νη (Θεσ­σα­λο­νί­κη) και το Αμε­ρι­κα­νι­κό Κολ­λέ­γιο Ανα­τό­λια. Στη συνέ­χεια σπού­δα­σε Νομι­κά στο Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης και σκη­νο­θε­σία τηλε­ό­ρα­σης στη δρα­μα­τι­κή σχο­λή του Πανε­πι­στη­μί­ου Γέιλ (Drama School — SRT) στο Νιού Χέι­βεν του Κονέ­κτι­κατ (ΗΠΑ). Από το 1967 μέχρι το 1994 έζη­σε και εργά­στη­κε στο εξω­τε­ρι­κό (Ιτα­λία, Γαλ­λία, Νέα Υόρ­κη, τα πρώ­τα επτά χρό­νια εξό­ρι­στος από τη χού­ντα), με ένα τριε­τές διά­λειμ­μα (1981–1984), κατά το οποίο ανέ­λα­βε καθή­κο­ντα ανα­πλη­ρω­τή γενι­κού διευ­θυ­ντή της ΕΡΤ. Εργά­στη­κε ως βοη­θός σκη­νο­θέ­τη σε ξένες παρα­γω­γές, σκη­νο­θέ­της ντο­κι­μα­ντέρ, σενα­ριο­γρά­φος, επι­με­λη­τής (Dr.) σενα­ρί­ων, ειση­γη­τής σενα­ρί­ων στην Arte (1990–1993), δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας. Συνερ­γά­στη­κε με τον Νίκο Κούν­δου­ρο και διε­τέ­λε­σε πρέ­σβης της Ελλά­δας στην UNESCO.

Ο Βασι­λι­κός τοπο­θε­τή­θη­κε επι­κε­φα­λής του ψηφο­δελ­τί­ου επι­κρα­τεί­ας της εκλο­γι­κής συνερ­γα­σί­ας Πρά­σι­νοι-Δημο­κρα­τι­κή Αρι­στε­ρά στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές του 2015, καθώς και στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές του 2019, αυτή την φορά όμως με τον ΣΥΡΙ­ΖΑ-Προ­ο­δευ­τι­κή Συμ­μα­χία, με τον οποίο και εξελέγη.

Διακρίσεις

 

Μέλος του Διε­θνούς Κοι­νο­βου­λί­ου των Συγ­γρα­φέ­ων με έδρα το Στρασβούργο

Μέλος του Δ.Σ. των Γάλ­λων συγ­γρα­φέ­ων (Maison des Ecrivains) Γαλ­λία, (1990–1993)

Βρα­βεία των 12 (1954, 1962)

Κρα­τι­κό βρα­βείο διη­γή­μα­τος (1980) — Δεν το αποδέχθηκε

Μεγά­λο Βρα­βείο Γραμ­μά­των του Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού (1 Δεκεμ­βρί­ου 2017)

Έργα

Ο Βασι­λι­κός έγρα­ψε μυθι­στο­ρή­μα­τα, νου­βέ­λες, διη­γή­μα­τα, θεα­τρι­κά έργα και ποί­η­ση. Από τα πεζο­γρα­φι­κά έργα του γνω­στό­τε­ρα είναι: Η Μυθο­λο­γία της Αμε­ρι­κής, Το ψαρο­ντού­φε­κο, Θύμα­τα ειρή­νης, Οι φωτο­γρα­φί­ες, Ζ, Ο Ιατρο­δι­κα­στής, Ο Θάνα­τος του Αμε­ρι­κά­νου. Τα βιβλία του έχουν μετα­φρα­στεί σε 33 γλώσ­σες ανά τον κόσμο, καθώς και στη γρα­φή Μπράιγ. Το μυθι­στό­ρη­μά του Ζ μετα­φέρ­θη­κε στον κινη­μα­το­γρά­φο από τον Κώστα Γαβρά.

(1949) Τα Σιλό, (μυθι­στό­ρη­μα για την βουλ­γα­ρι­κή κατο­χή στην Καβά­λα), (1976) Λαδιάς, (1983) Δωρι­κός, (2018) Εκδ. Gutenberg

(1950) Το καλο­καί­ρι του Ερω­τό­κρι­του, (1974) εκδ. Ίκαρος

(1952) Ο άνθρω­πος με το άδειο, (1976) εκδ. Καστανιώτης

(1953) Η διή­γη­ση του Ιάσο­να [Νου­βέ­λα], ιδιω­τι­κή έκδο­ση, Θεσ­σα­λο­νί­κη, (1995) εκδ. Λιβά­νη, (2011) εκδ. Γκοβόστη

(1953) Ανα­μνή­σεις από τον Χεί­ρω­να, (1974) Βιβλιο­πω­λεί­ον της Εστίας

(1955) Το λιμά­νι της αγω­νί­ας, (1979) Λιβά­νης-Νέα Σύνορα

(1956) Θύμα­τα ειρή­νης [Ιστο­ρι­κό χρο­νι­κό], ιδιω­τι­κή έκδο­ση, Αθή­να, (2014) εκδ. Γκοβόστη

(1957) Μια ιστο­ρία αγά­πης εκδ. Εστία, (1975) Λιβά­νης-Νέα Σύνο­ρα, (1977) Βιβλιο­πω­λεί­ον της Εστί­ας, (1996) εκδ. Λιβάνη

(1964) Οι φωτο­γρα­φί­ες, Βιβλιο­πω­λεί­ον της Εστίας

(1965) Εκτός των τειχών

(1964) Η μυθο­λο­γία της Αμε­ρι­κής [Ταξι­διω­τι­κό], Βιβλιο­πω­λεί­ον της Εστί­ας, (2012) εκδ. Γκοβόστη

(1966) Ζ, εκδ. Λιβά­νη, (2008) εκδ. Ελευ­θε­ρο­τυ­πί­ας, (2011) Διό­πτρα, (2016) Εκδ. Gutenberg

(1969) Λού­νικ II

(1972) 20.20′ και Φίφτυ Φίφτυ

(1973) Ο μονάρχης

(1976) Εικο­σι­πε­ντα­ε­τία, εκδ. Παπαζήση

(1976) Ο ιατρο­δι­κα­στής, εκδ. Ερμής, (2002) εκδ. Λιβά­νη και (2017[12]) εκδ. Ιωλκός

(1981) Μαθή­μα­τα ανα­το­μί­ας, εκδ. Θεμέλιο

(1982) Χρο­νο­γρα­φή­μα­τα, εκδ. Μπαρμπουνάκη

(1993) Μάγια, εκδ. Λιβάνη

(1994) Το φύλ­λο. Το πηγά­δι. Τ’ αγγέ­λια­σμα [Α΄ Κρα­τι­κό βρα­βείο της ομά­δας των κορυ­φαί­ων Ελλή­νων λογο­τε­χνών «έπα­θλο Κώστας Ουρά­νης» το 1962], εκδ. Λιβά­νη, (2007) εκδ. Τόπος

(1994) Les lotophages, εκδ. Kauffmann

(1994) Η φλό­γα της αγά­πης, εκδ. Λιβάνη

(1994) Το τελευ­ταίο αντίο [Βρα­βεύ­τη­κε με το Α΄ Κρα­τι­κό Βρα­βείο Διη­γή­μα­τος το 1980], εκδ. Λιβάνη

(1995) Γλαύ­κος Θρα­σά­κης, εκδ. Λιβάνη

(1995) Η ατέ­λειω­τη επι­στο­λή, εκδ. Λιβάνη

(1995) Ο τρο­με­ρός μήνας Αύγου­στος, εκδ. Λιβάνη

(1995) Υπάρ­χουν όνει­ρα, εκδ. Λιβάνη

(1996) Δεν μετα­νιώ­νω για τα δάκρυα που έχυ­σα για σένα, εκδ. Λιβάνη

(1997) Αισθη­μά­των νομί­σμα­τα, εκδ. Λιβάνη

(1997) Τα φρύ­γα­να του έρω­τα, εκδ. Λιβάνη

(1998) Θύμα­τα ειρή­νης, εκδ. Λιβάνη

(1998) Καφε­νείο “Εμι­γκρέκ”. Υπο­θή­κες Παπ — Πατ, εκδ. Λιβάνη

(1998) Τα δώρα της αγά­πης, εκδ. Λιβάνη

(1998) Το ψαρο­ντού­φε­κο, εκδ. Λιβάνη

(1999) Η μνή­μη επι­στρέ­φει με λαστι­χέ­νια πέδι­λα, εκδ. Λιβάνη

(1999) Ο Ευρω­πέ­ος και η ωραία του υπερ­πέ­ραν, εκδ. Λιβάνη

(1999) Ό Θάνα­τος του αμε­ρι­κά­νου, εκδ. Λιβάνη

(2000) Εσύ κι εγώ, εκδ. Λιβάνη

(2001) Εν πτή­σει, εκδ. Λιβάνη

(2001) Τα καμά­κια, εκδ. Λιβάνη

(2002) Παρί­σι — Κορυ­δαλ­λός, εκδ. Λιβάνη

(2004) Έγκλη­μα στην Κοπεγ­χά­γη, εκδ. Λιβάνη

(2005) Κ, Εμπει­ρία Εκδοτική

(2005) Οι ωραί­οι Ωρε­οί, εκδ. Ελλη­νι­κά Γράμματα

(2006) 290 πρό­σω­πα, εκδ. Ελλη­νι­κά Γράμματα

(2006) Οι λωτο­φά­γοι, εκδ. Ελλη­νι­κά Γράμματα

(2006) Τα ποι­ή­μα­τα, εκδ. Ελλη­νι­κά Γράμματα

(2007) Poste Restante, εκδ. Ελλη­νι­κά Γράμματα

(2007) Η απο­λο­γία του Ζ, Εμπει­ρία Εκδοτική

(2007) Μάθη­μα ανα­το­μί­ας, εκδ. Ελλη­νι­κά Γράμματα

(2007) Ο Βάγ­γος απ’ τα Φάρ­σα­λα έγι­νε αρχι­γκά­γκ­στερ, εκδ. Τόπος

(2008) Γλαύ­κος Θρα­σά­κης, εκδ. Ελλη­νι­κά Γράμματα

(2008) Μπα­λέ­τα λαϊ­κών χορών Ντό­ρας Στρά­του, εκδ. Τόπος

(2008) Ντί­βα, εκδ. Ηλέκτρα

(2009) Ανά­πλους, Βιβλιο­πω­λείο “Η Θόλος”

(2009) Ο μονάρ­χης, εκδ. Μπαρ­τζου­λιά­νος Ι. Ηλίας

(2009) Οι φωτο­γρα­φί­ες, εκδ. Ελλη­νι­κά Γράμματα

(2009) Τρεις γυναί­κες, εκδ. Άγκυρα

(2010) Foco d’ amor (Η φλό­γα της αγά­πης), εκδ. Τόπος

(2010) Οι γάτες της Rue d’ Hauteville, εκδ. Πατάκη

(2011) Εκτός των τει­χών, εκδ. Ιβίσκος

(2011) Μνή­μη από μελά­νι, εκδ. Διόπτρα

(2011) Τα χαζά μπού­τια, εκδ. Τόπος

(2011) Το τελευ­ταίο αντίο, εκδ. Διόπτρα

(2012) 8 ½, εκδ. Παπαζήση

(2012) Έρως ανί­κα­τε μάχαν, εκδ. Σύγ­χρο­νοι Ορίζοντες

(2012) Οι φωτο­γρα­φί­ες, Δ. Ο. Λαμπράκη

(2012) Όναρ ημε­ρό­φα­ντον, εκδ. Ι. Σιδέρης

(2013) Το ελι­κό­πτε­ρο, εκδ. Σύγ­χρο­νοι Ορίζοντες

(2014) Θύμα­τα ειρή­νης, εκδ. Γκοβόστη

(2014) Περί Λογο­τε­χνί­ας και Άλλων Δαι­μο­νί­ων, εκδ. Gutenberg

(2015) Ημε­ρο­λό­γιο Θάσου, εκδ. Gutenberg

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο