Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ηθοποιός Νίκος Βανδώρος

Πέθα­νε σε ηλι­κία 100 χρό­νων ο ηθο­ποιός Νίκος Βανδώρος.

Ο Νίκος Βαν­δώ­ρος γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να στις 12 Δεκεμ­βρί­ου 1924. Υπήρ­ξε ενερ­γός πυρο­σβέ­στης στις τάξεις του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος, από το 1943 και για 33 χρόνια.

Σπού­δα­σε στην Ανω­τά­τη Εμπο­ρι­κή Σχο­λή, στη μελο­δρα­μα­τι­κή σχο­λή του Ελλη­νι­κού Ωδεί­ου και στη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή του Εθνι­κού Θεά­τρου. Πρω­το­εμ­φα­νί­σθη­κε στη σκη­νή ως τενό­ρος σε οπε­ρέ­τα, το 1956. Στο θέα­τρο πρό­ζας άρχι­σε τη στα­διο­δρο­μία του το 1958 με τον θία­σο Νίκου Χατζίσκου.

Συνερ­γά­στη­κε επί­σης με τους θιά­σους του Δημή­τρη Μυράτ, του Δημή­τρη Φωτό­που­λου, της Έλλης Λαμπέ­τη, της Σμα­ρού­λας Γιού­λη, του Διο­νύ­ση Παγου­λά­του, της Άννας Μαν­τζου­ρά­νη, του Κωστή Λει­βα­δέα, του Λάμπρου Κων­στα­ντά­ρα, με το «Ελλη­νι­κό Λαϊ­κό Θέα­τρο» του Μάνου Κατρά­κη κ.ά.

Στον κινη­μα­το­γρά­φο έπαι­ξε σε 27 ται­νί­ες, όπως «Τζέ­νη, Τζέ­νη» (1965). Ερμή­νευ­σε ρόλους και σε τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές (χαρα­κτη­ρι­στι­κός ο ρόλος του στη σει­ρά «Στο κάμπινγκ»).

Ο Νίκος Βαν­δώ­ρος υπήρ­ξε πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Καλ­λι­τε­χνών Επτα­νή­σου, ενώ τιμή­θη­κε και με μετάλ­λιο από το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών. Ασχο­λή­θη­κε και με τη συγ­γρα­φή θεα­τρι­κών έργων, όπως τα παι­δι­κά «Το όνει­ρο της Ισα­βέλ­λας» και «Η αρχο­ντο­πού­λα και ο μικρός τσιγγάνος».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο