Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Ισραηλινός συγγραφέας Άμος Οζ — Πήρε ανοιχτά θέση υπέρ της γενοκτονίας των Παλαιστινίων

Πέθα­νε σήμε­ρα σε ηλι­κία 79 ετών, ο  πολυ­με­τα­φρα­σμέ­νος Ισραη­λι­νός συγ­γρα­φέ­ας Άμος Οζ, το αυτο­βιο­γρα­φι­κό μυθι­στό­ρη­μα του οποί­ου «Ιστο­ρία αγά­πης και σκό­τους» γνώ­ρι­σε παγκό­σμια επι­τυ­χία. Ο γνω­στός συγ­γρα­φέ­ας πέθα­νε από τις συνέ­πειες του καρκίνου

Ο Άμος Οζ γεν­νή­θη­κε στην Ιερου­σα­λήμ στις 4 Μαΐ­ου του 1939 σε μια οικο­γέ­νεια ρωσι­κής και πολω­νι­κής καταγωγής.

Είχε τιμη­θεί με το περί­βλε­πτο βρα­βείο Γκαί­τε το 2005 στη Γερ­μα­νία, το βρα­βείο λογο­τε­χνί­ας του Ισρα­ήλ το 1998, το βρα­βείο Μεσό­γειος το 2010 και το βρα­βείο Φραντς Κάφ­κα το 2013. Παντρε­μέ­νος και πατέ­ρας τριών παι­διών, ο Άμος Οζ έχαι­ρε μεγά­λης εκτί­μη­σης από τους Ισραη­λι­νούς όλων των πλευ­ρών, κυρί­ως για το χιού­μορ του.

Ο συγ­γρα­φέ­ας, που η κρι­τι­κή τον υπο­δέ­χθη­κε στα πρώ­τα του βήμα­τα ως τον «Ισραη­λι­νό Καμί», υπο­στη­ρι­κτής θεω­ρη­τι­κά της ειρή­νης με τους Παλαι­στί­νιους, όμως επί του πρα­κτέ­ου η στά­ση του ήταν στην καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση μεσο­βέ­ζι­κη. Δια­φω­νού­σε μεν με την πολι­τι­κή του Σαρόν όπως και του Νετα­νιά­χου την οποία χαρα­κτή­ρι­ζε εξτρε­μι­στι­κή, απέ­φευ­γε όμως, ακό­μη και όταν προ­κα­λού­νταν (π.χ. σε συνέ­ντευ­ξή του στην Ελλά­δα) να κατο­νο­μά­σει τους υπεύ­θυ­νους της γενο­κτο­νί­ας των Παλαι­στι­νί­ων: «Δε με ενδια­φέ­ρει να μάθω ποιος φταί­ει αλλά πώς θα στα­μα­τή­σει η αδι­κία». Δεν τάχθη­κε  ούτε υπέρ ούτε κατά της λύσης του παλαι­στι­νια­κού προβλήματος…

Μάλι­στα κάποια στιγ­μή έσπευ­σε να «νομι­μο­ποι­ή­σει» στη συνεί­δη­ση των λαών το ιμπε­ρια­λι­στι­κό έγκλη­μα του Ισρα­ήλ και των ΗΠΑ με τη συγκα­τά­θε­ση της ΕΕ, κατά του παλαι­στι­νια­κού λαού, λέγο­ντας ακό­μη και ψέμα­τα. Δε διστά­ζει σε δηλώ­σεις του σε ελλη­νι­κά ΜΜΕ να πει ακό­μα και ψέμα­τα, όπως ότι «το Ισρα­ήλ δε βομ­βαρ­δί­ζει γυναί­κες και παι­διά. Αυτό το κάνει η Χαμάς. Το Ισρα­ήλ βομ­βαρ­δί­ζει τη Χαμάς και στρα­τιω­τι­κούς στόχους»!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο