Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2022 — Εκθεση: Αναμενόμενα αλλά δύσκολα τα θέματα — Οι απαντήσεις

Πανελ­λή­νιες 2022 — Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα — Εκθε­ση: «Ανα­με­νό­με­να, αλλά δύσκο­λα» ήταν τα θέμα­τα στη Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα για τους υπο­ψη­φί­ους των Γενι­κών Λυκεί­ων στις φετι­νές Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις, σύμ­φω­να με τις φιλο­λό­γους του Κοι­νω­νι­κού Φρο­ντι­στη­ρί­ου Αγί­ου Δημη­τρί­ου, Δωρί­τα Δαμια­νού και Αγγε­λι­κή Λέλ­λου. Οι δυο εκπαι­δευ­τι­κοί, μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέ­φε­ραν, ότι τα θέμα­τα «απαι­τούν πολύ καλά προ­ε­τοι­μα­σμέ­νους υποψηφίους».

Το θέμα στο οποίο ανα­φέ­ρο­νται τα τρία κεί­με­να είναι ανα­με­νό­με­νο, «λόγω της συμπλή­ρω­σης των 200 χρό­νων από την Επα­νά­στα­ση του 1821 και 100 χρό­νων από τη Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή», εξη­γούν. Ειδι­κό­τε­ρα, το θέμα των φετι­νών πανελ­λα­δι­κών, ανή­κει στην ευρύ­τε­ρη ενό­τη­τα «Παρά­δο­ση και Πολι­τι­σμός», η οποία διδά­σκε­ται στους μαθη­τές της Γ΄ Λυκείου.

Η δομή των τεσ­σά­ρων θεμά­των του δια­γω­νί­σμα­τος «είναι σαφής και ακο­λου­θεί τους κανο­νι­σμούς του τρό­που αξιο­λό­γη­σης του μαθή­μα­τος της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας και Λογο­τε­χνί­ας, σύμ­φω­να με το ΦΕΚ του Αυγού­στου 2019».

Όμως τα θέμα­τα Β2 και Β3 «είναι ιδιαί­τε­ρα απαι­τη­τι­κά και προ­ϋ­πο­θέ­τουν μεγά­λη εξοι­κεί­ω­ση των μαθη­τών με τη γλώσ­σα του κει­μέ­νου και πολύ καλή γνώ­ση της θεω­ρί­ας για τις γλωσ­σι­κές επι­λο­γές του συγ­γρα­φέα ενός κει­μέ­νου», περι­γρά­φουν οι κκ. Δαμια­νού και Λέλλου.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Το Σάβ­βα­το, 4 Ιου­νί­ου, εξε­τα­ζό­με­νο μάθη­μα για τους υπο­ψη­φί­ους των ΕΠΑΛ είναι τα Μαθη­μα­τι­κά (‘Αλγε­βρα), ενώ επό­με­νη εξέ­τα­ση για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ είναι τη Δευ­τέ­ρα, 6 Ιου­νί­ου, με Αρχαία Ελλη­νι­κά, Μαθη­μα­τι­κά και Βιολογία.

Οι Πανελ­λα­δι­κές ολο­κλη­ρώ­νο­νται στις 10 Ιου­νί­ου για τους μαθη­τές των ΓΕΛ και στις 17 Ιου­νί­ου για τους μαθη­τές των ΕΠΑΛ.

Τα Ειδι­κά Μαθή­μα­τα θα εξε­τα­στούν 18–30 Ιουνίου.

Καθη­με­ρι­νά το Ατέ­χνως θα είναι κοντά στους μαθη­τές και στους γονείς δίνο­ντας έγκαι­ρα τόσο με τα θέμα­τα (ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2022) όσο και τις απα­ντή­σεις (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2022).

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο