Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Εκδήλωση για τα Έκτακτα Στρατοδικεία της περιόδου 1946–1951 (ΦΩΤΟ)

Με επι­τυ­χία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χθες η εκδή­λω­ση του Παραρ­τή­μα­τος Λάρι­σας της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για τα Έκτα­κτα Στρα­το­δι­κεία 1946–1951, στο Μου­σείο της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, στο κτί­ριο των παλιών φυλα­κών Λάρι­σας. Στην εκδή­λω­ση μίλη­σαν ο Θανά­σης Σερ­δέ­νης, πρό­ε­δρος του Παραρ­τή­μα­τος και ο Θανά­σης Βογια­τζής, συγ­γρα­φέ­ας του βιβλί­ου «Δίκες στο Έκτα­κτο Στρα­το­δι­κείο Βόλου».

Ο Θ. Σερ­δέ­νης ανέ­φε­ρε, μετα­ξύ άλλων, στην ομι­λία του:

«Εκ μέρους του Παραρ­τή­μα­τος Λάρι­σας της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και με ιδιαί­τε­ρη χαρά και συγκί­νη­ση σας καλω­σο­ρί­ζου­με στη σημε­ρι­νή μας εκδή­λω­ση, εδώ στο κτί­ριο των παλαιών φυλα­κών και σήμε­ρα Μου­σείο της Εθνι­κής Αντίστασης.

Η εκδή­λω­ση γίνε­ται στον χώρο όπου μέλη και στε­λέ­χη του ΚΚΕ, μαζί με άλλους εκα­το­ντά­δες αγω­νι­στές, έγρα­ψαν μια ακό­μα λαμπρή σελί­δα στην ιστο­ρία του εργα­τι­κού και λαϊ­κού κινή­μα­τος στη χώρα μας.

Επι­λέ­ξα­με να γίνει η εκδή­λω­ση σήμε­ρα 20 Μάρ­τη, διό­τι 20 Μάρ­τη το 1948 πήραν από αυτό το κτί­ριο 10 κομ­μου­νι­στές και τους εκτέ­λε­σαν στο Μεζούρ­λο, μετά από δίκη στο Έκτα­κτο Στρα­το­δι­κείο Λάρι­σας. Μία δίκη με 63 κατη­γο­ρού­με­νους, οι οποί­οι αγω­νί­στη­καν μέσα από τις γραμ­μές του ΕΑΜ του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ και συνέ­βα­λαν στην απε­λευ­θέ­ρω­ση της χώρας μας από τους ναζί κατα­κτη­τές. Τα ονό­μα­τα των 10 εκτε­λε­σμέ­νων είναι τα παρα­κά­τω: Κλε­άν­θης Στα­μα­τό­που­λος, Φώτης Μέμος, Ζήσης Μπί­γκας, Γιάν­νης Παπα­γα­ρυ­φάλ­λου, Δημή­τρης Κολώ­νας, Από­στο­λος Σαριγγούλης,Θωμάς Κανα­βός, Από­στο­λος Κοντού­λης, Από­στο­λος Κυρια­κού, Νικό­λα­ος Τσιαμήτρος.

Πηγή: 902
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο