Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρουσίαση του βιβλίου «Η ΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» (29/4)

Την Τετάρ­τη 29 Απρι­λί­ου 2015, στις 20:00, στο Floral (Θεμι­στο­κλέ­ους 80, Πλα­τεία Εξαρ­χεί­ων), θα γίνει η παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου του Πανα­γιώ­τη Μανιά­τη, «Η ΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ», υπό την αιγί­δα του antapoCRISIS. Για το βιβλίο θα μιλή­σουν ο συγ­γρα­φέ­ας και οι:

Μανό­λης Αρκο­λά­κης, ιστορικός
Χρι­στί­να Μπάρ­τσα, εκπαιδευτικός

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

mauro6

Η Μεγά­λη Οκτω­βρια­νή Σοσια­λι­στι­κή Επα­νά­στα­ση, ως το μεγα­λύ­τε­ρο γεγο­νός στον 20ό αιώ­να, εγκαι­νί­α­σε μια νέα επο­χή όχι μόνο στον τομέα της πολι­τι­κής και της οικο­νο­μί­ας, αλλά και στον τομέα του πολι­τι­σμού. H πολι­τι­στι­κή επα­νά­στα­ση, ως ανα­πό­σπα­στο στοι­χείο της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης, έδω­σε τη δυνα­τό­τη­τα στους εργα­ζό­με­νους να γνω­ρί­σουν τις κατα­κτή­σεις του ανθρώ­πι­νου πολι­τι­σμού και να συμ­με­τέ­χουν στην πολι­τι­στι­κή ζωή. H ριζι­κή εξά­λει­ψη της τρα­γι­κής κλη­ρο­νο­μιάς του αναλ­φα­βη­τι­σμού μαζί με την άνο­δο του γενι­κού επι­πέ­δου μόρ­φω­σης απο­τε­λούν κάτι το πρω­τό­γνω­ρο στην πνευ­μα­τι­κή εξέ­λι­ξη της ανθρωπότητας.

Το βιβλίο αυτό είναι το πρώ­το μιας σει­ράς που πραγ­μα­τεύ­ε­ται το ζήτη­μα της σοβιε­τι­κής πρω­το­πο­ρί­ας στον τομέα της κουλ­τού­ρας και είναι το μονα­δι­κό στην Ελλά­δα που εμβα­θύ­νει στον σχη­μα­τι­σμό και στην ανά­πτυ­ξη της σοβιε­τι­κής ποί­η­σης από την προ­ε­πα­να­στα­τι­κή στη μετε­πα­να­στα­τι­κή περί­ο­δο και συγκε­κρι­μέ­να μέχρι και τα χρό­νια του Δευ­τέ­ρου Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου. Οι πρω­τα­γω­νι­στές, τα κινή­μα­τα, η δια­πά­λη καθώς και άγνω­στες πτυ­χές της ποι­η­τι­κής δημιουρ­γί­ας ιστο­ρού­νται μέσα από ένα ταξί­δι σε εκεί­νη την επο­χή που η Ιστο­ρία θα δια­τη­ρή­σει ακέ­ραια την εικό­να της. Επί­σης, για την ανά­δει­ξη του θέμα­τος χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν μετα­φρά­σεις σοβιε­τι­κών ποι­η­μά­των που ανα­κα­λύ­φθη­καν έπει­τα από έρευ­να στις ελλη­νι­κές κομ­μου­νι­στι­κές, αρι­στε­ρές και προ­ο­δευ­τι­κές πολι­τι­στι­κές εκδόσεις.

«Η θύελ­λα! Ας έρθει!» Αυτό φωνάζει
ο περή­φα­νος, ο αντάρτης
Άλμπα­τρος που τριγυρνώντας
στ’ οργι­σμέ­νο κύμα ανάμεσα
και στο μαύ­ρο αστροπελέκι
για τη νίκη προμηνά:
«Ω θύελ­λα! Ξέσπα­σε πια!»*

*Γκόρ­κυ Μ., «Το τρα­γού­δι του Άλμπα­τρου», από­σπα­σμα, μτφρ. Αγκύ­λου Γ., «Νέα Επι­θε­ώ­ρη­ση», αρ. 5, Μάης 1928, σελ. 147.

Σύντο­μο βιο­γρα­φι­κό συγγραφέα:

Ο Πανα­γιώ­της Μανιά­της γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1986. Γρά­φει ποί­η­ση και ασχο­λεί­ται με τη μετά­φρα­ση κει­μέ­νων πρω­το­πο­ρια­κών καλ­λι­τε­χνι­κών κινη­μά­των. Έχει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει σεμι­νά­ρια για τον σοβιε­τι­κό και τον μοντερ­νι­στι­κό κινη­μα­το­γρά­φο και έχει δώσει δια­λέ­ξεις σε μια σει­ρά εργα­τι­κών χώρων. Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται και το φωτο­γρα­φι­κό του project «Ανα­ζη­τώ­ντας τον Σοσια­λι­σμό» με υλι­κό από τις περι­η­γή­σεις του σε χώρες όπως Ρωσία, Γερ­μα­νία, Κίνα, Βιετ­νάμ, Λάος, Καμπό­τζη, Αλβα­νία, Γιου­γκο­σλα­βία ενώ συμ­με­τεί­χε, ως μέλος του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Φιλί­ας, στην Πρω­το­μα­γιά­τι­κη μπρι­γά­δα αλλη­λεγ­γύ­ης για την Κού­βα το 2013. Από το 2011 δια­τη­ρεί το ιστο­λό­γιο mauroflight.wordpress.com, ενώ από το 2015 αρθρο­γρα­φεί στο δια­δι­κτυα­κό περιο­δι­κό atexnos.gr.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο