Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής: Ασέβεια απέναντι στα θύματα των Τεμπών από την παράταξη Πατούλη (VIDEO)

Την απί­στευ­τη αθλιό­τη­τα που συντε­λέ­στη­κε στη συνε­δρί­α­ση του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου, όπου έλει­πε η διοι­κού­σα παρά­τα­ξη του Γ. Πατού­λη και «να σηκώ­νο­νται όρθιοι από τις κου­ζί­νες τους, τις τουα­λέ­τες τους, τα σαλό­νια τους, όπου και αν βρί­σκο­νταν» όσοι περι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι συμ­με­τεί­χαν στη συνε­δρί­α­ση μέσω τηλε­διά­σκε­ψης, κατήγ­γει­λε ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Αττικής. 

«Τόσα χρό­νια, είναι πρώ­τη φορά που είδα τέτοια εικό­να» ανέ­φε­ρε και πρό­σθε­σε ότι πρό­κει­ται για μία «απα­ρά­δε­κτη κατά­στα­ση που δεν μπο­ρεί να υπάρ­χει λογι­κός, νοή­μων άνθρω­πος που δε θα την καταδικάσει».

Σημεί­ω­σε ότι «το καθή­κον μας είναι να στη­ρί­ξου­με με κάθε τρό­πο τις κινη­το­ποι­ή­σεις, τις πολύ­μορ­φες συγκι­νη­τι­κές εκδη­λώ­σεις, που απαι­τούν να μην υπάρ­χει καμία ανο­χή και καμία συγκά­λυ­ψη» ενώ κάλε­σε στην απερ­γία της Τετάρ­της 8 Μάρ­τη, που καλούν Εργα­τι­κά Σωμα­τεία της Αττικής.

Σε ότι αφο­ρά το έγκλη­μα στα Τέμπη, τόνι­σε πως απο­δεί­χθη­καν οι καταγ­γε­λί­ες της «Δημο­κρα­τι­κής Ενω­τι­κής Συν­δι­κα­λι­στι­κής Κίνη­σης» Σιδη­ρο­δρο­μι­κών (ΔΕΣΚ) που έκρουε των κώδω­να του κιν­δύ­νου, και ότι «δεν είναι δυνα­τόν να ανε­χό­μα­στε αυτή την αισχρή προ­πα­γάν­δα της ατο­μι­κής ευθύ­νης που βγά­ζει λάδι τις κυβερ­νη­τι­κές ευθύ­νες της σημε­ρι­νής, της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης, τις εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες του κρα­τι­κού ΟΣΕ, της Hellenic Train, όλων των εμπλε­κό­με­νων, των αρμό­διων — αναρ­μό­διων που οδή­γη­σαν σε αυτή την τρα­γι­κή εξέ­λι­ξη να θρη­νού­με σήμε­ρα τόσα θύμα­τα. Δεν πρέ­πει να ανε­χθού­με την περι­βό­η­τη ατο­μι­κή ευθύ­νη που την έχου­με ζήσει πάρα πολ­λές φορές στο ΠΣ. Την έχου­με ζήσει όταν βρέ­χει, με τον πρώ­το χιο­νιά, με την πλημ­μύ­ρα, με την κακο­και­ρία, την φωτιά, στην παν­δη­μία, που έρι­χνε το φταί­ξι­μο στους εργα­ζό­με­νους και την ίδια στιγ­μή πακτω­λός χρη­μά­των πήγαι­νε σε κλι­νι­κάρ­χες, σε μεγα­λο­βιο­μή­χα­νους και τρω­κτι­κά του ιδρώ­τα του ελλη­νι­κού λαού, όπως και μέσα διά­φο­ροι τυχάρ­πα­στοι έπαιρ­ναν 40.000 ευρώ για να παίρ­νουν τα μικρό­φω­να και να μιλά­νε. Δεν πρέ­πει να ανε­χθού­με άλλο αυτή την κατάσταση».

Υπο­γράμ­μι­σε ότι «ο μόνος δρό­μος είναι ο δρό­μος της φωνής, του αγώ­να, της δια­μαρ­τυ­ρί­ας, της δια­δή­λω­σης. Δεν πρέ­πει να συγκα­λυ­φθεί αυτό το έγκλη­μα αλλά και οι ένο­χοι, που έχουν ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο. Είναι όλοι οι υπουρ­γοί της προη­γού­με­νης και της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης, η πολι­τι­κή της προη­γού­με­νης και της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης, είναι όλοι οι εμπλε­κό­με­νοι, κρα­τι­κές, ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ες που οδη­γούν σε αυτά τα εγκλή­μα­τα» και προει­δο­ποί­η­σε ότι «με μαθη­μα­τι­κή ακρί­βεια, μπρο­στά μας είναι η επό­με­νη κατα­στρο­φή, άγνω­στο το μέρος, άγνω­στος ο χρό­νος. Για­τί όλοι γνω­ρί­ζου­με ποια είναι η κατά­στα­ση στην Πολι­τι­κή Προ­στα­σία, στις Υπη­ρε­σί­ες, με τη χρη­μα­το­δό­τη­ση, με τις υπο­δο­μές. Σε καμία των περι­πτώ­σε­ων δεν πρέ­πει να το επιτρέψουμε».

Μάλι­στα, έκα­νε σαφές ότι η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» θα απο­χω­ρή­σει από τη συνε­δρί­α­ση και τόνι­σε πως «κανέ­νας δεν πρέ­πει να νομι­μο­ποι­ή­σει αυτή τη διαδικασία».

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο