Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας: Όλες οι παρατάξεις αρνήθηκαν να στηρίξουν ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κατά της επιβολής εισιτηρίου στον Όλυμπο!

Με την άρνη­σή τους να εγκρί­νουν το ψήφι­σμα της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Θεσ­σα­λί­ας για να μην επι­βλη­θεί εισι­τή­ριο στον Όλυ­μπο, η Περι­φε­ρεια­κή αρχή Θεσ­σα­λί­ας και οι παρα­τά­ξεις του ΚΙΝΑΛ – ΣΥΡΙΖΑ, της «Πρω­το­βου­λί­ας» και της ναζι­στι­κής «Ελλη­νι­κής Αυγής», δίνουν χρό­νο στην κυβέρ­νη­ση να προ­ε­τοι­μα­στεί καλύτερα.

Αυτό σημειώ­νει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσ­σα­λί­ας, καταγ­γέλ­λο­ντας την στά­ση των υπό­λοι­πων παρα­τά­ξε­ων του Περι­φε­ρεια­κού στο ζήτη­μα της κυβερ­νη­τι­κής πρό­θε­σης επι­βο­λής εισι­τη­ρί­ου στον Όλυμπο.

Στην καταγ­γε­λία της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» αναφέρει:

«Στην συνε­δρί­α­ση του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου Θεσ­σα­λί­ας (27.8.2021) οι περι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης, κατα­θέ­σα­με ψήφι­σμα με το οποίο καλού­σα­με το Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Θεσ­σα­λί­ας, να εκφρά­ζει την πλή­ρη αντί­θε­σή του στην κυβερ­νη­τι­κή πρό­θε­ση για επι­βο­λή εισι­τη­ρί­ου ανό­δου στον Όλυ­μπο και γενι­κό­τε­ρα στην πολι­τι­κή εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης και ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης των ορει­νών όγκων και δασών, επει­δή πρό­σφα­τα είδε το φως της δημο­σιό­τη­τας υπουρ­γι­κή από­φα­ση που είναι έτοι­μη προς υλο­ποί­η­ση, με την οποία θα επι­βάλ­λε­ται εισι­τή­ριο για την άνο­δο στον Όλυ­μπο και εκχώ­ρη­ση αρμο­διο­τή­των ελέγ­χου σε ιδιω­τι­κές εταιρίες.

Το ψήφι­σμα αυτό στη­ρί­χθη­κε μόνο από τους 4 περι­φε­ρεια­κούς συμ­βού­λους της Λαϊ­κής Συσπείρωσης.

Τόσο η νεο­δη­μο­κρα­τι­κή περι­φε­ρεια­κή αρχή Θεσ­σα­λί­ας, όσο και οι παρα­τά­ξεις του ΚΙΝΑΛ-ΣΥΡΙΖΑ, της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ και της ναζι­στι­κής “Ελλη­νι­κής Αυγής”, ενώ δήλω­ναν πως δεν συμ­φω­νούν στην επι­βο­λή εισι­τη­ρί­ου στον Όλυ­μπο, θεώ­ρη­σαν ότι δεν συντρέ­χει λόγος να βγει ψήφι­σμα, για­τί όπως δήλω­σε ο περι­φε­ρειάρ­χης κ. Αγο­ρα­στός, είχε τηλε­φω­νι­κή ενη­μέ­ρω­ση εν μέσω της συνε­δρί­α­σης από τον υφυ­πουρ­γό Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας κ. Αμυ­ρά, ότι δεν θα μπει εισι­τή­ριο στον Όλυμπο.

Η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση, υπο­γράμ­μι­σε ότι δεν έχει απο­λύ­τως καμία εμπι­στο­σύ­νη στην κυβέρ­νη­ση και στην υπο­τι­θέ­με­νη “δια­βε­βαί­ω­ση” του υφυ­πουρ­γού Περι­βάλ­λο­ντος κ. Αμυ­ρά, ότι δεν θα μπει εισι­τή­ριο στον Όλυμπο.

Άλλω­στε, μετά από την συνά­ντη­ση που είχε πριν από ένα 24ωρο ο κ. Αμυ­ράς, με τον βου­λευ­τή Λάρι­σας της Ν.Δ, κ. Χαρα­κό­που­λο, δεν προ­έ­κυ­ψε κάτι τέτοιο, αντι­θέ­τως επι­βε­βαιώ­θη­κε ότι η κυβέρ­νη­ση προ­τί­θε­ται να βάλει εισι­τή­ριο στον Όλυ­μπο, το οποίο δεν θα είναι 6 ευρώ, αλλά κάποιο άλλο ποσό το οποίο είναι δια­πραγ­μα­τεύ­σι­μο. Μάλι­στα ο βου­λευ­τής Λάρι­σας της Ν.Δ, Μ. Χαρα­κό­που­λος, επι­σή­μα­νε πως μπο­ρεί να υπάρ­ξει επι­βο­λή εισι­τη­ρί­ου, όχι για τους μόνι­μους κατοί­κους, αλλά για τους επισκέπτες!

Με την άρνη­ση της η περι­φε­ρεια­κή αρχή Θεσ­σα­λί­ας, να στη­ρί­ξει το εν λόγω ψήφι­σμα, με την συν­δρο­μή και των άλλων παρα­τά­ξε­ων, αντι­κει­με­νι­κά δίνουν χρό­νο στην κυβέρ­νη­ση για να ξεπε­ρά­σει τις μεγά­λες αντι­δρά­σεις που εκδη­λώ­θη­καν από κοι­νω­νι­κούς φορείς, ορει­βά­τες, φυσιο­λά­τρες και γενι­κό­τε­ρα από λαϊ­κές δυνά­μεις και να προ­ε­τοι­μά­σει καλύ­τε­ρα το έδα­φος για την επι­βο­λή εισι­τη­ρί­ου με κάποιο μικρό­τε­ρο τίμημα.

Οι ελιγ­μοί από την πλευ­ρά της κυβέρ­νη­σης και όσους την βάζουν πλά­τη, δεν πρέ­πει να ξεγε­λά­σουν κανέ­ναν αφού δεν αναι­ρούν το έδα­φος πάνω στο οποίο προ­ω­θού­νται τέτοιες αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές. Κι αυτό δεν είναι άλλο από το έδα­φος της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της γης, της επι­χει­ρη­μα­τι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης των ορει­νών όγκων και του φυσι­κού πλού­του που αντι­με­τω­πί­ζε­ται από το κεφά­λαιο και το κρά­τος του ως πηγή κέρ­δους, είτε με την κατα­στρο­φή είτε με την εκμε­τάλ­λευ­σή του, και την απου­σία ενός ολο­κλη­ρω­μέ­νου σχε­δί­ου προ­στα­σί­ας και δια­χεί­ρι­σης των δασών, που το αστι­κό κρά­τος ούτε θέλει ούτε μπο­ρεί να δια­μορ­φώ­σει και να υλοποιήσει

Αυτό το έδα­φος στρώ­θη­κε δια­χρο­νι­κά από τις κυβερ­νή­σεις Ν.Δ, ΣΥΡΙΖΑ, με την συναί­νε­ση και του ΚΙΝΑΛ, με το νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο που έχουν ψηφίσει.

Όπως με τον αντι­λαϊ­κό — αντι­πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κό νόμο της κυβέρ­νη­σης της Ν.Δ με τίτλο “Εκσυγ­χρο­νι­σμός περι­βαλ­λο­ντι­κής νομο­θε­σί­ας, ενσω­μά­τω­ση στην ελλη­νι­κή νομο­θε­σία των Οδη­γιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και του Συμ­βου­λί­ου και λοι­πές δια­τά­ξεις”, μετα­ξύ των οποί­ων προ­βλέ­πο­νταν και η άσκη­ση εμπο­ρι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας από τον ίδιο τον Οργα­νι­σμό Φυσι­κού Περι­βάλ­λο­ντος και Κλι­μα­τι­κής Αλλα­γής, που δια­χει­ρί­ζε­ται και τον Όλυ­μπο, “κατά τους κανό­νες της ιδιω­τι­κής οικο­νο­μί­ας” (άρθρα 27 και 31), η “άσκη­ση εμπο­ρι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας”, η “αξιο­ποί­η­ση κινη­τής και ακί­νη­της περιου­σί­ας” και η “εκτέ­λε­ση έργων για λογα­ρια­σμό τρίτων”.

Αλλά και με τον Ν. 4519/2018 για τους Φορείς Δια­χεί­ρι­σης Προ­στα­τευο­μέ­νων Περιο­χών, που είχε ψηφί­σει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ, ο οποί­ος ανα­φέ­ρο­νταν συγκε­κρι­μέ­να στο άρθρο 8 σχε­τι­κά με τους πόρους τους: “Έσο­δα από τις δρα­στη­ριό­τη­τές τους που είναι σύμ­φω­νες με τους σκο­πούς τους, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των εσό­δων από προ­ϊ­ό­ντα που παρά­γουν ή εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται, εισι­τή­ρια, ξενα­γή­σεις ομά­δων επι­σκε­πτών και άλλες οικο­του­ρι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και, γενι­κό­τε­ρα, από την εκμε­τάλ­λευ­ση και προ­βο­λή του προ­στα­τευ­τέ­ου αντικειμένου”.

Η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Θεσ­σα­λί­ας, θα συνε­χί­σει να αντι­πα­λεύ­ει απο­φα­σι­στι­κά την κυβερ­νη­τι­κή πρό­θε­ση για επι­βο­λή εισι­τη­ρί­ου ανό­δου στον Όλυ­μπο, ανε­ξάρ­τη­τα από την τιμή του και γενι­κό­τε­ρα την πολι­τι­κή εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης και ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης των ορει­νών όγκων και δασών.

Ο Όλυ­μπος, γενι­κό­τε­ρα οι ορει­νοί όγκοι, τα δασι­κά οικο­συ­στή­μα­τα, είναι λαϊ­κή περιου­σία, γι’ αυτό ζητά να καταρ­γη­θεί το νομι­κό πλαί­σιο που προ­ω­θεί την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση και ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των ορει­νών όγκων και δασών.

Να μην ανα­πτυ­χθεί καμία επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση στον Όλυ­μπο και στους άλλους ορει­νούς όγκους.

Να ακυ­ρω­θούν οι δασο­κτό­νοι νόμοι όλων των κυβερ­νή­σε­ων, που απο­χα­ρα­κτη­ρί­ζουν δασι­κές εκτά­σεις και νομι­μο­ποιούν κατα­πα­τη­τές. Να προ­στα­τευ­θούν οι καμέ­νες δασι­κές εκτά­σεις από κατα­πα­τη­τές και να ανα­δα­σω­θούν με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης και όχι ιδιω­τι­κών εται­ρειών, ΜΚΟ και δια­φό­ρων ιδρυμάτων.

Ολο­κλη­ρω­μέ­νη προ­στα­σία και δια­χεί­ρι­ση των δασι­κών οικο­συ­στη­µά­των και των ορει­νών όγκων με ευθύ­νη της πολι­τεί­ας και µε κρι­τή­ριο τις λαϊ­κές ανάγκες.

Να συγκρο­τη­θεί ενιαί­ος φορέ­ας προ­στα­σί­ας της δασι­κής περιου­σί­ας, ενί­σχυ­ση σε προ­σω­πι­κό, εξο­πλι­σμό και της υπο­δο­μής της Δασι­κής και Πυρο­σβε­στι­κής Υπηρεσίας.

Να μετα­τρα­πεί σε δημό­σια περιου­σία η ιδιο­κτη­σία μεγά­λων ιδιω­τι­κών και εκκλη­σια­στι­κών εκτά­σε­ων στα δάση και στα βουνά».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο