Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολυτεχνείο: ΣΧΟΛΙΟ του ΔΣ του ΣΦΕΑ για το δημοσίευμα του DOCUMENTO

sfea3

Δελτίο Τύπου

Αθή­να: 15 Νοέμ­βρη 2020

Σχε­τι­κά με το δημο­σί­ευ­μα του “DOCUMENTO”στις  14/11/20 με τίτλο:  «Σύλ­λο­γος Φυλα­κι­σθέ­ντων Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών 1967–1974: Για λόγους υγεί­ας να μην πραγ­μα­το­ποι­η­θούν φέτος δια­δη­λώ­σεις για το Πολυ­τε­χνείο»,  Το Δ.Σ. του ΣΦΕΑ έκα­νε το πάρα κάτω Σχόλιο.

Τα μέλη της μειο­ψη­φί­ας του ΔΣ του ΣΦΕΑ με ανα­κοί­νω­σή τους στην εφη­με­ρί­δα «DOCUMENTO» φρό­ντι­σαν να συν­δρά­μουν στην απα­γό­ρευ­ση των εκδη­λώ­σε­ων για την 47η επέ­τειο από τον ξεση­κω­μό του Πολυ­τε­χνεί­ου προ­βάλ­λο­ντας τους ισχυ­ρι­σμούς της κυβέρ­νη­σης ότι «λόγοι προ­στα­σί­ας της υγεί­ας επι­βάλ­λουν να μην πραγ­μα­το­ποι­η­θούν φέτος δια­δη­λώ­σεις για την επέ­τειο του Πολυ­τε­χνεί­ου».  Μάλι­στα η παρου­σί­α­ση της ανα­κοί­νω­σής τους εμφα­νί­ζε­ται με μια λαθρο­χει­ρία από το DOCUMENTO, ως «ανα­κοί­νω­ση του ΔΣ του ΣΦΕΑ» γεγο­νός ψευ­δές, απα­ρά­δε­κτο και καταδικαστέο.

Η συγκε­κρι­μέ­νη ενέρ­γεια, σκο­πό έχει να  δημιουρ­γή­σει σύγ­χυ­ση στον χώρο των αντι­δι­κτα­το­ρι­κών αγω­νι­στών και του λαού γενι­κό­τε­ρα προ­κει­μέ­νου να υπο­νο­μεύ­σει τις προ­σπά­θειες που γίνο­νται για πραγ­μα­το­ποί­η­ση των αντι­μπε­ρια­λι­στι­κών εκδη­λώ­σε­ων με διά­φο­ρες μορ­φές και με συμ­βο­λι­κή πορεία στην Αμε­ρι­κά­νι­κη Πρε­σβεία, με τήρη­ση όλων των μέτρων προ­στα­σί­ας από τον κορονοϊό.

Άλλω­στε το ΔΣ του ΣΦΕΑ 1967–1974 όταν απο­φά­σι­ζε ομό­φω­να να τιμη­θεί η 47η επέ­τειος από τον ξεση­κω­μό του Πολυ­τε­χνεί­ου, κατα­νο­ού­σε αυτές τις συν­θή­κες και έπαιρ­νε υπό­ψη ότι δεν είναι οι ίδιες, όπως στα προη­γού­με­να χρό­νια, με δεδο­μέ­να τα μέτρα της καρα­ντί­νας για την απο­φυ­γή συνω­στι­σμού, που χρειά­ζο­νται για την προ­στα­σία της υγεί­ας μας.

Αυτό, ο ΣΦΕΑ, το έχει κάνει γνω­στό με Δελ­τία Τύπου αλλά και με σημεί­ω­μα προς τα μέλη του, που μετα­ξύ άλλων τόνι­ζε: «Συμ­με­τέ­χου­με στην συμ­βο­λι­κή πορεία προς την Αμε­ρι­κά­νι­κη Πρε­σβεία, με το πανό μας και ολι­γο­με­λή αντι­προ­σω­πεία, με τήρη­ση όλων των μέτρων προ­στα­σί­ας της υγεί­ας (απο­στά­σεις, μάσκα, απο­λυ­μα­ντι­κά)».  Και οι άνθρω­ποι του μόχθου, οι νέες και νέοι των λαϊ­κών οικο­γε­νειών, έχουν απο­δεί­ξει στην πρά­ξη ότι μπο­ρούν και τα εφαρ­μό­ζουν για­τί είναι οι πρώ­τοι που νοιά­ζο­νται για την υγεία και τη ζωή τους.

Είναι βέβαιο, πως οι υπο­γρά­φο­ντες τη δήλω­ση, έχουν κάθε δικαί­ω­μα να δημο­σιο­ποιούν της από­ψεις τους ανε­ξάρ­τη­τα από το Σύν­δε­σμο, παίρ­νο­ντας την ευθύ­νη της χρη­σι­μο­ποί­η­σής τους από κύκλους που χρό­νια τώρα υπο­νο­μεύ­ουν το Πολυτεχνείο.

sfea

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο