Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΥ: Αδύνατον να προβλεφθεί πού θα εξαπλωθεί ο κοροναϊός

Ο απο­λο­γι­σμός των νεκρών από τον νέο κορο­ναϊό έφτα­σε σήμε­ρα τους 1.523 στην Κίνα, ενώ ο πρώ­τος θάνα­τος στην Ευρώ­πη σημειώ­θη­κε στη Γαλλία.

Ενας 80χρονος Κινέ­ζος του­ρί­στας, ο οποί­ος νοση­λευό­ταν στη Γαλ­λία από τις 25 Ιανουα­ρί­ου έχο­ντας προ­σβλη­θεί από τον ιό, κατέ­λη­ξε από λοί­μω­ξη του ανα­πνευ­στι­κού στο νοσο­κο­μείο Bichat, στα βόρεια του Παρισιού.

«Θα πρέ­πει να είναι ετοι­μο­πό­λε­μο το σύστη­μα Υγεί­ας για να αντι­με­τω­πί­σει μια πιθα­νή παν­δη­μι­κή διά­δο­ση του ιού και ως εκ τού­του την εξά­πλω­ση του ιού ανά τη Γαλ­λία», δήλω­σε νωρί­τε­ρα η Γαλ­λί­δα υπουρ­γός Υγεί­ας Ανιές Μπουζέν.

Από την πλευ­ρά του, ο Ρόπιν Τόμ­σον, ένας ειδι­κός της μαθη­μα­τι­κής επι­δη­μιο­λο­γί­ας στο πανε­πι­στή­μιο της Οξφόρ­δης, τόνι­σε ότι με σχε­δόν 50 κρού­σμα­τα στην Ευρώ­πη, ένας θάνα­τος δεν απο­τε­λεί έκπλη­ξη. «Το πιο σημα­ντι­κό πράγ­μα που θα πρέ­πει να επι­ση­μά­νου­με, ωστό­σο, είναι ότι δεν έχει μέχρι στιγ­μής υπάρ­ξει μετά­δο­ση από άνθρω­πο σε άνθρω­πο στην Ευρώ­πη», τόνισε.

Η Γαλ­λία έχει κατα­γρά­ψει 11 κρού­σμα­τα του ιού. Στην Κίνα έχουν κατα­γρα­φεί περισ­σό­τε­ρα από 66.492 κρού­σμα­τα, ενώ έξω από την ηπει­ρω­τι­κή Κίνα έχουν σημειω­θεί περί­που 500 κρού­σμα­τα σε 24 χώρες. Μέχρι τον θάνα­το στη Γαλ­λία, μόνο τρεις θάνα­τοι από τον κορω­νο­ϊό είχαν σημειω­θεί εκτός της ηπει­ρω­τι­κής Κίνας: στις Φιλιπ­πί­νες, στο Χονγκ Κονγκ και στην Ιαπωνία.

«Αδύνατη οποιαδήποτε πρόβλεψη»

Το ξέσπα­σμα του covid-19 παρα­μέ­νει ένα επεί­γον περι­στα­τι­κό για την Κίνα και είναι αδύ­να­τον να προ­βλέ­ψου­με πού θα εξα­πλω­θεί η επι­δη­μία, τόνι­σε, από την πλευ­ρά του, το Σάβ­βα­το ο γενι­κός διευ­θυ­ντής του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντα­νόμ Γκεμπρέσους.

Ο Τέντρος δήλω­σε στην Διά­σκε­ψη του Μονά­χου για την Ασφά­λεια ότι παίρ­νει κου­ρά­γιο από τις ενέρ­γειες της Κίνας για τον περιο­ρι­σμό της εξά­πλω­σης του ιού, αλλά ότι εξα­κο­λου­θεί να ανη­συ­χεί για την αύξη­ση των κρουσμάτων.

Η Κίνα θα συστή­σει ένα εθνι­κό σύστη­μα προ­μη­θειών και αγο­ρών για επεί­γου­σες κατα­στά­σεις καθώς και ένα πλή­ρες σύστη­μα αντι­με­τώ­πι­σης έκτα­κτων επι­δη­μιών, όπως μετέ­δω­σε το κρα­τι­κό δίκτυο CCTV επι­κα­λού­με­νο δηλώ­σεις του κινέ­ζου προ­έ­δρου Σι Τζινπίνγκ.

Ο Κινέ­ζος πρό­ε­δρος είπε ότι η Κίνα θα πρέ­πει να κατα­βά­λει κάθε δυνα­τή προ­σπά­θεια για να δια­τη­ρή­σει τον οικο­νο­μι­κό και κοι­νω­νι­κό έλεγ­χο στη μάχη της κατα­πο­λέ­μη­σης του κορω­νοϊ­ού και να απο­φύ­γει να προ­κα­λέ­σει πανι­κό που μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε δευ­τε­ρο­γε­νείς «κατα­στρο­φές».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο