Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πριν 76 χρόνια οι ΗΠΑ έκαναν την πρώτη πυρηνική δοκιμή στον κόσμο

Το «μανιτάρι «Gadget» πάνω από την Trinity δευτερόλεπτα μετά την έκρηξηΤο «μανι­τά­ρι  «Gadget» πάνω από την Trinity, δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την έκρηξη

Πριν από εβδομήντα έξι χρόνια, ο κόσμος άλλαξε με μιας και για πάντα όταν οι ΗΠΑ πυροδότησαν την πρώτη πυρηνική συσκευή στον κόσμο στην πυρηνική δοκιμή Trinity.

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην έρη­μο του νότιου Νέου Μεξι­κού και σύμ­φω­να με τα Κέντρα Ελέγ­χου Νοση­μά­των των ΗΠΑ (CDC) «Οι κάτοι­κοι του Νέου Μεξι­κού δεν είχαν προει­δο­ποι­η­θεί πριν από την έκρη­ξη Trinity, ούτε ενη­με­ρώ­θη­καν για τους κιν­δύ­νους υγεί­ας στη συνέ­χεια, ούτε εκκε­νώ­θη­καν πριν, κατά τη διάρ­κεια ή μετά τη δοκι­μή. Τα ποσο­στά έκθε­σης σε δημό­σιες περιο­χές από την πρώ­τη πυρη­νι­κή έκρη­ξη του κόσμου ήταν σε επί­πε­δα 10.000 φορές υψη­λό­τε­ρα από τα τρέ­χο­ντα επι­τρε­πό­με­να» και δεν απο­τε­λεί έκπλη­ξη το γεγο­νός ότι οι άνε­μοι της Trinity περ­νού­σαν σε μεγά­λο βαθ­μό από εξα­θλιω­μέ­νες αγρο­τι­κές οικο­γέ­νειες, κυρί­ως ισπα­νό­φω­νες και ιθα­γε­νείς.Gadget πάνω από την Trinity απομεινάρια

Αν και θεω­ρή­θη­κε μία από τις πλέ­ον βρώ­μι­κες πυρη­νι­κές δοκι­μές των ΗΠΑ, για περισ­σό­τε­ρα από εβδο­μή­ντα χρό­νια η έκθε­ση στην ακτι­νο­βο­λία από την εισπνοή και την κατά­πο­ση νερού και τρο­φί­μων μολυ­σμέ­νων από το νέφος της δοκι­μής Trinity δεν αξιο­λο­γή­θη­κε ποτέ.
Σήμε­ρα, γνω­ρί­ζου­με πλέ­ον ότι τα ποσο­στά θανά­των βρε­φών αυξή­θη­καν κατά περισ­σό­τε­ρο από 20% στις περιο­χές αυτές ξεκι­νώ­ντας τον ίδιο μήνα της δοκιμής.
Το 2010, το CDC τελι­κά παρα­δέ­χθη­κε ότι οι κίν­δυ­νοι για τα νεο­γέν­νη­τα ήταν ιδιαί­τε­ρα αυξη­μέ­νοι, καθώς «οι κάτοι­κοι ανέ­φε­ραν ότι τα ραδιε­νερ­γά κατά­λοι­πα «έπε­φταν» για μέρες μετά την έκρη­ξη, οι περισ­σό­τε­ροι είχαν αγε­λά­δες γαλα­κτο­πα­ρα­γω­γής και οι περισ­σό­τε­ροι συγκέ­ντρω­ναν βρό­χι­νο νερό από τις στέ­γες τους για να πιουν.»

Το Trinity απο­τέ­λε­σε την prova generale: λίγες μέρες μετά στις 6‑Αυγ-1945 πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη πολε­μι­κή πυρη­νι­κή επί­θε­ση της ιστο­ρί­ας, όταν το «Little Boy» (αγο­ρά­κι) δολο­φο­νεί «με μία» στη Χιρο­σί­μα 70.000 ψυχές (σχε­δόν όλοι άμα­χοι και παιδιά).

Αλλά αυτά δεν ξεδί­ψα­σε του δολο­φό­νους: στις 9‑Αυγ-1945, οι αμε­ρι­κά­νοι έρι­ξαν και δεύ­τε­ρη  στο Ναγκα­σά­κι (προ­σω­νύ­μιο «Fat Man» ‑Χοντρός),δοκιμάζοντας το νέο σχά­σι­μο υλι­κό (πλου­τώ­νιο)
Και οι δύο αυτές ρίψεις έγι­ναν με προ­σω­πι­κή από­φα­ση του τότε Προ­έ­δρου των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν.

Το πυρηνικό μανιτάρι στο Ναγκασάκι

Το πυρη­νι­κό “μανι­τά­ρι” ύψους 18 χιλιο­μέ­τρων που σχη­μα­τί­στη­κε από την έκρη­ξη στο Ναγκασάκι.

Τώρα, εβδο­μή­ντα έξι χρό­νια αργό­τε­ρα, το Πεντά­γω­νο και οι «πρό­θυ­μοι» στο Northrup Grumman, έχουν σχέ­δια για έναν νέο διη­πει­ρω­τι­κό βαλ­λι­στι­κό πύραυ­λο (ICBM) που θα μετα­φέ­ρει πυρη­νι­κές κεφαλές.
Ο απο­κα­λού­με­νο The Ground Based Strategic Deterrent (GBSD) (στρα­τη­γι­κή απο­τρο­πή από το έδα­φος), προ­ο­ρί­ζε­ται να αντι­κα­τα­στή­σει τους πυραύ­λους Minuteman III που στε­γά­ζο­νται σε σιλό στο Ουαϊ­ό­μινγκ, το Κολο­ρά­ντο, τη Νεμπρά­σκα, τη Μοντά­να και τη Βόρεια Ντακότα.
Έχει εκτι­μώ­με­νο κόστος 264 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων, αλλά αυτό είναι βέβαιο ότι θα ανέ­βει ακό­μη περισσότερο.
Επι­πρό­σθε­τα, το Πεντά­γω­νο, με τη βοή­θεια των λόμπι της εται­ρί­ας Raytheon, ζητά ένα νέο πύραυ­λο Κρουζ (πρό­γραμ­μα Long Range Standoff (LSRO).
Το εγκρι­μέ­νο από τον Τραμπ πρό­γραμ­μα LSRO υλο­ποιεί­ται ήδη από τον Μπάι­ντεν, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι στην καρ­διά του ιμπε­ρια­λι­σμού καμιά σημα­σία δεν έχει το ποιο κόμ­μα  πλειο­ψη­φεί, αφού το πάνω χέρι είναι στους κατέ­χο­ντες τα «κλει­διά της οικο­νο­μί­ας» (όπως συχνά μας θυμί­ζει το ΚΚΕ).

Όσο για τις αντι­θέ­σεις, αυτές δίνουν και παίρ­νουν αλλά με σημα­δε­μέ­νη τρά­που­λα: η ‑με συγκε­κρι­μέ­νο οικο­νο­μι­κό υπό­βα­θρο όξυν­ση της αντι­πα­ρά­θε­σης ΗΠΑ-Κίνας και η αντα­νά­κλα­ση στο πολι­τι­κό — διπλω­μα­τι­κό και στρα­τιω­τι­κό επί­πε­δο κινού­νται μέσα σε πλαίσια.
Το ίδιο και η «ενερ­γή εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή» στο πλαί­σιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ (στρα­τη­γι­κή συμ­μα­χία με τις ΗΠΑ).

«Η θέση της Ελλά­δας στο ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κό παζά­ρι και τους αντα­γω­νι­σμούς στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή καθο­ρί­ζε­ται από την επι­θε­τι­κή στά­ση της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης με περισ­σό­τε­ρες απαι­τή­σεις για ανα­βάθ­μι­ση της συμ­με­το­χής της στη λεία και τη μοι­ρα­σιά, που είναι συνέ­χεια της έντα­σης της εκμε­τάλ­λευ­σης των εργα­ζο­μέ­νων στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας. Η στά­ση αυτή εκδη­λώ­νε­ται και με δια­θέ­σεις υπο­χώ­ρη­σης σε κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα στο πλαί­σιο ενός ιμπε­ρια­λι­στι­κού συμ­βι­βα­σμού, στον οποίο βαραί­νουν ισχυ­ρό­τε­ρες δυνά­μεις».
🔺 από­σπα­σμα από την Πολι­τι­κή Από­φα­ση –μέρος 1ο, 21ου Συνε­δρί­ου του ΚΚΕ

Πηγή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο