Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόεδρος ΕΟΔΥ: Σε μερικές εβδομάδες βγάζουμε τις μάσκες

Η μετάλ­λα­ξη Δέλ­τα, που εντο­πί­στη­κε για πρώ­τη φορά στην Ινδία είναι πολύ ανθε­κτι­κό­τε­ρη στην πρώ­τη δόση του εμβο­λί­ου, όχι όμως και στη δεύ­τε­ρη, τόνι­σε ο επι­κε­φα­λής του Εθνι­κού Οργα­νι­σμού Δημό­σιας Υγεί­ας Πανα­γιώ­της Αρκου­μα­νέ­ας το Σάβ­βα­το, εκτι­μώ­ντας ότι τις επό­με­νες εβδο­μά­δες δεν θα χρειά­ζο­νται πια οι μάσκες σε ανοι­κτούς χώρους.

Ο Πρό­ε­δρος του ΕΟΔΥ είπε σε συνέ­ντευ­ξή του στον Σκάι 100,3 ότι είναι λογι­κό να «γίνε­ται παγκο­σμί­ως η κου­βέ­ντα για τη μετάλ­λα­ξη Δέλ­τα, βλέ­πο­ντας και την αύξη­ση κρου­σμά­των στη Βρετανία».

Εξή­γη­σε μάλι­στα ότι σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που υπάρ­χουν, η μετάλ­λα­ξη Δέλ­τα «περί­ο­ρί­ζει την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των εμβο­λί­ων στο 35% με μία δόση. Και με τις δύο δόσεις όμως φαί­νε­ται ότι πλη­σιά­ζει στο 90%».

«Επι­τη­ρού­με τις μετάλ­λα­ξεις, και πλέ­ον ελέγ­χου­με όλους όσοι έρχο­νται από τη Βρε­τα­νία, δηλα­δή ελέγ­χο­νται ανε­ξαι­ρέ­τως ολό­κλη­ρες οι πτή­σεις από τη Βρε­τα­νία και όχι δειγ­μα­το­λη­πτι­κά κάποιοι ταξι­διώ­τες», πρό­σθε­σε ο κ. Αρκουμανέας.

Προ­έ­βλε­ψε μάλι­στα ότι «θα είναι σύντο­μα που θα βγά­λου­με τις μάσκες σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους. Φαί­νε­ται ότι τις επό­με­νες εβδο­μά­δες θα βγά­λου­με τις μάσκες».

«Ωστό­σο το καλύ­τε­ρο που έχου­με να κάνου­με είναι να εμβο­λια­στού­με όλοι. Να ακο­λου­θή­σου­με το παρά­δειγ­μα της Κύθνου, όπου έχουν εμβο­λια­στεί οι κάτοι­κοι στο 90%», υπο­γράμ­μι­σε ο επι­κε­φα­λής του ΕΟΔΥ.

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο