Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόρισμα

Στα τέλη του 2021, παρα­δό­θη­καν στο προ­ε­δρείο της Βου­λής τα πορί­σμα­τα από τη δια­κομ­μα­τι­κή Επι­τρο­πή της Βου­λής για την «ανά­πτυ­ξη της Θρά­κης». Παρό­τι δια­φο­ρε­τι­κά, τα πορί­σμα­τα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ θα μπο­ρού­σε να είναι γραμ­μέ­να «απ’ το ίδιο χέρι». Εξ ου και ο Αλ. Τσί­πρας, στην προ­ε­κλο­γι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση με τη ΝΔ για τη μειο­νό­τη­τα, παρέ­πεμ­ψε χτες στις «απο­φά­σεις που από κοι­νού λάβα­με» ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ: «Παχιά λόγια» για ευη­με­ρία και στα­θε­ρό­τη­τα, πίσω από τα οποία με ευκο­λία διέ­κρι­νε κανείς την κοι­νή στρα­τη­γι­κή, τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ, τα σχέ­δια της αστι­κής τάξης για μετα­τρο­πή της Θρά­κης σε στρα­τιω­τι­κό, ενερ­γεια­κό και δια­με­τα­κο­μι­στι­κό κόμ­βο, για τα συμ­φέ­ρο­ντα των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και των ΝΑΤΟ — ΕΕ. Δύο χρό­νια μετά, πολ­λά από αυτά τα σχέ­δια έχουν υλο­ποι­η­θεί και άλλα «τρέ­χουν» με την «ηχη­ρή» συναί­νε­ση όλων των αστι­κών κομ­μά­των. Ποιο είναι το απο­τέ­λε­σμα για τον λαό της περιο­χής; Παρα­μέ­νει «πρω­τα­θλη­τής» στην ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, εμπλέ­κε­ται ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο σε επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς, ενώ η περιο­χή εξε­λίσ­σε­ται σε πεδίο σύγκρου­σης ισχυ­ρών οικο­νο­μι­κών και γεω­πο­λι­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων, που με ευθύ­νη των ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ παί­ζουν παι­χνί­δια στην πλά­τη και της μου­σουλ­μα­νι­κής μειο­νό­τη­τας. Μονα­δι­κή «παρα­φω­νία» σ’ αυτόν τον αντι­λαϊ­κό δρό­μο που χαράσ­σουν όλοι για τη Θρά­κη, ήταν και είναι το ΚΚΕ, που στο δικό του πόρι­σμα σημεί­ω­νε τότε: «Οσα επί­θε­τα και αν βάλουν προ­πα­γαν­δι­στι­κά τα αστι­κά κόμ­μα­τα μπρο­στά από τη λέξη ανά­πτυ­ξη, π.χ. “δίκαιη”, “βιώ­σι­μη”, κ.λπ., όσο αυτή θα έχει το βασι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι είναι καπι­τα­λι­στι­κή, δεν θα μπο­ρέ­σει να είναι ποτέ υπέρ των εργα­ζο­μέ­νων, των λαϊ­κών στρω­μά­των». Οι εξε­λί­ξεις προ­σφέ­ρο­νται για να βγά­λει ο λαός της περιο­χής το δικό του «πόρι­σμα», ενι­σχύ­ο­ντας απο­φα­σι­στι­κά το ΚΚΕ στις 25 Ιούνη.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο