Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρεσιτάλ υποκρισίας από τον Μπάιντεν την ώρα που το Ισραηλ δολοφονεί καθημερινά δεκάδες αμάχους και εμποδίζει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας

.Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν δήλω­σε χθες Σάβ­βα­το ότι θεω­ρεί πως ο ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου «περισ­σό­τε­ρο βλά­πτει παρά βοη­θά­ει το Ισρα­ήλ», σχο­λιά­ζο­ντας την προ­σέγ­γι­σή του στον πόλε­μο κατά της Χαμάς στη Λωρί­δα της Γάζας.

Μια δήλω­ση για να αμβλύ­νει την εντει­νό­με­νη λαϊ­κή κατα­κραυ­γή για τους δεκά­δες χιλιά­δες νεκρούς Παλαι­στί­νιους στη Γάζα και τους θανά­τους παι­διών από πεί­να που προ­κα­λεί ο εγκλη­μα­τι­κός πόλε­μος του Ισρα­ήλ. Ρίχνει την ευθύ­νη στον Νετα­νιά­χου όμως την ίδια στιγ­μή δικαιο­λο­γεί τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση του Ισρα­ήλ σε βάρος του παλαι­στι­νια­κού λαού και να ξεκα­θα­ρί­ζει ότι δεν πρό­κει­ται να δια­κό­ψει τις παρα­δό­σεις όπλων στο κρά­τος δολοφόνο.

Σε συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε στο δίκτυο MSNBC, ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος ανα­γνώ­ρι­σε το δικαί­ω­μα του Ισρα­ήλ να συνε­χί­σει τις επι­χει­ρή­σεις του ενα­ντί­ον της Χαμάς μετά την άνευ προη­γου­μέ­νου επί­θε­ση που δέχθη­κε στις 7 Οκτω­βρί­ου. Υπο­γράμ­μι­σε ωστό­σο ότι ο Νετα­νιά­χου «πρέ­πει να δώσει μεγα­λύ­τε­ρη προ­σο­χή στις αθώ­ες ζωές που χάνο­νται». Ο Μπάι­ντεν είπε μετα­ξύ άλλων ότι ο απο­λο­γι­σμός των νεκρών από τις ισραη­λι­νές στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις στη Λωρί­δα της Γάζας «είναι αντί­θε­τος με όσα πρε­σβεύ­ει το Ισρα­ήλ». «Και νομί­ζω ότι είναι μεγά­λο λάθος», συμπλήρωσε.

Ερω­τη­θείς εάν απο­τε­λεί «κόκ­κι­νη γραμ­μή» για τον ίδιο μια ισραη­λι­νή επί­θε­ση ευρεί­ας κλί­μα­κας στη Ράφα, ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ απά­ντη­σε κατα­φα­τι­κά. Ωστό­σο, φρό­ντι­σε να διευ­κρι­νί­σει ότι δεν σκο­πεύ­ει να δια­κό­ψει τις παρα­δό­σεις οπλι­κών συστη­μά­των στο Ισρα­ήλ. «Δεν υπάρ­χει κόκ­κι­νη γραμ­μή εξαι­τί­ας της οποί­ας θα δια­κό­ψω τις παρα­δό­σεις όπλων ώστε να μην έχουν τον Σιδη­ρούν Θόλο να τους προ­στα­τεύ­ει», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, ανα­φε­ρό­με­νος στην αντι­πυ­ραυ­λι­κή ασπί­δα του Ισραήλ.

Επι­βε­βαιώ­νε­ται ακό­μη μια φορά, ότι με τις πλά­τες των ΗΠΑ και της ΕΕ το Ισρα­ήλ συνε­χί­ζει το μακε­λειό σε βάρος των Παλαι­στι­νί­ων της Γάζας, προ­ω­θώ­ντας τα σχέ­δια μακρο­πρό­θε­σμης κατο­χής της περιο­χής μέσω της δημιουρ­γί­ας «απο­στρα­τιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νων» ζωνών και υπο­νό­μευ­σης της ουσια­στι­κής ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας (που θα γινό­ταν με πραγ­μα­τι­κή άρση του απο­κλει­σμού), μέσω «προ­σω­ρι­νού λιμα­νιού» από τις ΗΠΑ και θαλάσ­σιου «δια­δρό­μου» σε συντο­νι­σμό με τις Βρυξέλλες.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο