Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Δημοψήφισμα στο Βόλγκογκραντ προκειμένου να ονομαστεί ξανά σε Στάλινγκραντ

Το ζήτη­μα της μετο­νο­μα­σί­ας του Βόλ­γκο­γκραντ σε Στά­λιν­γκραντ ανά­με­νε­ται να τεθεί σε δημο­ψή­φι­σμα, που θα διε­νερ­γη­θεί μέσα στο επό­με­νο εξά­μη­νο, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που μέτε­δω­σε το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS.

Η πρω­το­βου­λία φέρε­ται να ανή­κει σε βετε­ρά­νους της πόλης επ’ ευκαι­ρία της συμπλή­ρω­σης 80 χρό­νων από την ηρω­ϊ­κή Μάχη του Στά­λιν­γκραντ στις 23 Φλε­βά­ρη 2023.

Ο κυβερ­νή­της της του Βόλ­γκο­γκραντ, Αντρέι Μπο­χά­ροφ, ανα­κοί­νω­σε τη δημιουρ­γία επι­τρο­πής για μια προ­κα­ταρ­κτι­κή μελέ­τη της γνώ­μης του πλη­θυ­σμού σχε­τι­κά με την επι­στρο­φή του ονό­μα­τος «Στά­λιν­γκραντ» για την πόλη.

Στο πλαί­σιο αυτό, έπει­τα από έγκρι­ση της επι­τρο­πής, ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι η διε­νέρ­γεια δημο­ψη­φί­σμα­τος μπο­ρεί να λάβει χώρα μέσα στο επό­με­νο έτος, χωρίς ωστό­σο να δοθεί συγκε­κρι­μέ­νη ημερομηνία.

Το Βόλ­γκο­γκραντ, μια πόλη που σήμε­ρα ξεπερ­νά το 1 εκα­τομ­μύ­ριο κατοί­κους, ιδρύ­θη­κε τον 16ο αιώ­να και η πρώ­τη της ονο­μα­σία ήταν «Τσα­ρί­τσιν».

Στις 10 Απρί­λη 1925 η πόλη ονο­μά­στη­κε «Στά­λιν­γκραντ». Από τις 17 Ιου­λί­ου 1942 μέχρι τις 2 Φεβρουα­ρί­ου 1943, το Στά­λιν­γκραντ έγι­νε το επί­κε­ντρο μιας από τις πλέ­ον σημα­ντι­κές στρα­τιω­τι­κές νίκες του ηρω­ϊ­κού Κόκ­κι­νού Στρα­τού επί των Ναζί, δίνο­ντας το σύν­θη­μα για την σοβιε­τι­κή αντε­πί­θε­ση και την ολο­κλη­ρω­τι­κή ήττα της Γερμανίας.

Το 1961, στο πλαί­σιο της επο­νο­μα­ζό­με­νης «απο­στα­λι­νο­ποί­η­σης» της ηγε­σί­ας του Νικί­τα Χρου­στσόφ, η πόλη μετο­νο­μά­στη­κε ξανά σε Βόλγκογκραντ.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι από το ξεκί­νη­μα της εισβο­λής στην Ουκρα­νία τον περα­σμέ­νο Φλε­βά­ρη, η ιστο­ρία και τα σύμ­βο­λα της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης και του Κόκ­κι­νου Στρα­τού έχουν γίνει αντι­κεί­με­νο συστη­μα­τι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης από το ρωσι­κό αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα και την κυβέρ­νη­ση Πού­τιν με σκο­πό την χει­ρα­γώ­γη­ση πλα­τιών λαϊ­κών μαζών.

Αξιο­ποιώ­ντας τα φιλο­σο­βιε­τι­κά αισθή­μα­τα μεγά­λου τμή­μα­τος του λαού, η ρωσι­κή αστι­κή τάξη επι­διώ­κει να οικειο­ποι­η­θεί πτυ­χές της κλη­ρο­νο­μιάς της ΕΣΣΔ προ­κει­μέ­νου να συσπει­ρώ­σει εργα­τι­κές-λαϊ­κές δυνά­μεις γύρω από τους σκο­πούς και τις επι­διώ­ξεις της, στο πλαί­σιο της συνε­χι­ζό­με­νης ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης με τις ευρω­α­τλα­ντι­κές δυνά­μεις (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ) με επί­κε­ντρο την Ουκρανία.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο