Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωτώντας πας στην Πόλη

Γρά­φει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος //

Τι πρό­κει­ται να δού­με σήμε­ρα στο ντι­μπέιτ των πολι­τι­κών αρχη­γών; Ας πάρου­με μια πρώ­τη γεύ­ση με κάποιες τυχαί­ες, υπο­θε­τι­κές ερωτήσεις.

Πρώ­τος γύρος

Κύριε Τσί­πρα, εκτός από τον Αυρια­νι­σμό πιστεύ­ε­τε πως υπάρ­χει κάτι άλλο που να σας συν­δέ­ει με το ΠΑΣΟΚ των χρό­νων της Αλλαγής;

Κύριε Μεϊ­μα­ρά­κη, τελι­κά «στή­θος ή μπούτι»;

Κύριε Λαφα­ζά­νη, εφό­σον είστε πιστοί εκφρα­στές και συνε­χι­στές του προ­γράμ­μα­τος του Σύρι­ζα, ισχύ­ει η δήλω­ση του στε­λέ­χους σας, Κώστα Λαπα­βί­τσα, πως το πρό­γραμ­μα του Σύρι­ζα (κατά συνέ­πεια και το δικό σας) δεν είναι παρά ένας μετριο­πα­θής κεϊνσιανισμός;

Κύριε Θεο­δω­ρά­κη, πώς νιώ­θε­τε που η αστι­κή τάξη φαί­νε­ται να επι­λέ­γει τελι­κά το Λεβέ­ντη αντί για το δικό σου καμέ­νο χαρτί;

Κύριε Κου­τσού­μπα, δε θα απο­γοη­τευ­τεί­τε αν δε σας ρωτή­σου­με κάτι για τη Λαϊ­κή Ενό­τη­τα και για­τί δε συνερ­γά­ζε­στε μετα­ξύ σας;

Κυρίε Καμ­μέ­νο, έχε­τε κάποια πρό­τα­ση συνερ­γα­σί­ας από τα Τζά­μπο, σε περί­πτω­ση που δεν εκλε­γεί­τε στη νέα Βουλή;

Κυρία Γεν­νη­μα­τά, από τα μεγά­λα κόμ­μα­τα ποιο υποστηρίζετε;

Δεύ­τε­ρος γύρος

Κύριε Τσί­πρα, για­τί βάλα­τε στα ψηφο­δέλ­τιά σας τη Ραλ­λία Χρη­στί­δου κι όχι τη μεγά­λη Άντζυ Σαμί­ου, που έχει δώσει  τόσο αγώ­να στο Τουί­τερ για την πρώ­τη φορά Αριστερά;

Βαγ­γέ­λα σέξι, αν σκί­σεις τον Αλέ­ξη, πώς θα συνερ­γα­στείς μετά μαζί του;

Κύριε Λαφα­ζά­νη, πώς κατα­φέ­ρα­τε να συγκε­ντρώ­σε­τε στους συν­δυα­σμούς σας, τόσο ανι­διο­τε­λή στε­λέ­χη, που δε νοιά­ζο­νται για την έδρα και την προ­σω­πι­κή τους καριέρα;

Κύριε Θεο­δω­ρά­κη, τα διό­δια σε κεντρι­κούς δρό­μους της Αθή­νας δεν είναι μια πρω­το­πο­ρια­κή ιδέα, που μόνο το Ποτά­μι θα μπο­ρού­σε να υλοποιήσει;

Κύριε Κου­τσού­μπα, για το Λαφα­ζά­νη σας ρωτή­σα­με; Δε σας ρωτήσαμε…

Κύριε Καμ­μέ­νο, μας ψεκά­ζουν, μας σκου­πί­ζουν ή μας τελειώνουν;

Κυρία Γεν­νη­μα­τά, φιλο­δο­ξεί­τε να πεθά­νει το Πασόκ στα δικά σας χέρια; Και τέλος πάντων, για­τί το καθυστερείτε;

Τρί­τος γύρος

Κύριε Τσί­πρα, είχα­τε πει πως δεν είστε πρω­θυ­πουρ­γός παντός και­ρού και δε θα μπο­ρού­σα­τε να υπη­ρε­τή­σε­τε ένα σχέ­διο με το οποίο δε συμ­φω­νεί­τε. Από τη στιγ­μή που φέρα­τε το τρί­το μνη­μό­νιο, υπο­θέ­του­με πως συμ­φω­νεί­τε να το υπη­ρε­τεί­τε ως πολι­τι­κό σχέδιο;

Βαγ­γέ­λα σέξι, εσύ θα σκί­σεις μνη­μό­νια ή μόνο τον Αλέξη;

Κύριε Λαφα­ζά­νη, τι θα κάνε­τε, αν μπει ξαφ­νι­κά στο ταξί η Ζωή Κων­στα­ντο­πού­λου και το πάει όπου θέλει αυτή;

Κύριε Θεο­δω­ρά­κη, τι πιστεύ­ε­τε πως σας κάνει πιο φασί­στες και πιο αντι­πα­θη­τι­κούς κι από τους Χρυσαυγίτες;

Κύριε Κου­τσού­μπα, δεν είναι μια καλή ευκαι­ρία να σας ρωτή­σω και για το κολέ­γιο όπου πήγε η κόρη της Αλέ­κας Παπα­ρή­γα; Εσείς αλή­θεια έχε­τε παι­διά; Με τι ασχο­λού­νται και πού σπούδασαν;

Κύριε Καμ­μέ­νο, συμ­φω­νεί­τε πως το πολύ το χάλι-γκά­λι κάνει το παι­δί Χαϊκάλη;

Κυρία Γεν­νη­μα­τά, πιστεύ­ε­τε ότι τα σημε­ρι­νά πρω­το­κλα­σά­τα στε­λέ­χη σας μπο­ρεί να τα ανα­γνω­ρί­σει ο θυρω­ρός της πολυ­κα­τοι­κί­ας τους;

Συνο­λι­κά προ­βλέ­πο­νται έξι γύροι, αλλά κατά βάθος όλοι το ξέρουν πως ο τρί­τος γύρος είναι ο τελι­κός. Η συνέ­χεια επί της οθόνης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο