Περιήγηση: Σφυροδρέπανος

Διεθνή
Έτσι κι αλλιώς

Σχο­λιά­ζει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος // Ο δυτι­κός “δημο­κρα­τι­κός” κόσμος γιορ­τά­ζει σήμε­ρα μια “Ημέ­ρα Δημο­κρα­τί­ας”. Γιορ­τά­ζει για το τεί­χος που έπε­σε, για…