Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεν ξεχνώ — Σεπτέμβρης 2013

Επι­μέ­λεια Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος //

Σήμε­ρα ξεκι­νά­ει η δίκη της Χρυ­σής Αυγής για τη δολο­φο­νι­κή ενέ­δρα των φασι­στοει­δών στο Πέρα­μα ενα­ντί­ον μελών του ΠΑΜΕ που έκα­ναν αφι­σο­κόλ­λη­ση, το Σεπτέμ­βρη του 13′, λίγες μόλις μέρες πριν από τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα στο Κερα­τσί­νι. Από το πρωί δεκά­δες ταξι­κά σωμα­τεία, σύλ­λο­γοι και μαζι­κοί φορείς, εκα­το­ντά­δες εργά­τες και φοι­τη­τές έχουν αντα­πο­κρι­θεί στο αντι­φα­σι­στι­κό κάλε­σμα του ΠΑΜΕ και δίνουν βρο­ντε­ρό “παρών”, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας πως οι Χρυ­σαυ­γί­τες δεν είναι παρά τα μαντρό­σκυ­λα των αφε­ντι­κών και του συστή­μα­τος της εκμετάλλευσης.

lagos_sms

Επει­δή όμως η αστι­κή δικαιο­σύ­νη είναι “τυφλή” και δε διστά­ζει να κάνει τα στρα­βά μάτια στα φασι­στι­κά εγκλή­μα­τα κι επει­δή είναι βέβαιο πως οι θρα­σύ­δει­λοι φασί­στες θα επι­χει­ρή­σουν κατά τη διάρ­κεια της δίκης να κάνουν τ’ άσπρο μαύ­ρο και να παρου­σιά­σουν τη μαύ­ρη αντί­δρα­ση ως άσπρη αθώα περι­στε­ρά, οφεί­λου­με να δια­δώ­σου­με πλα­τιά και με κάθε τρό­πο τα αυτο­νό­η­τα, που θέλουν να σκε­πά­σουν οι φασί­στες, για να ξεχα­στούν, και να απαι­τή­σου­με την παρα­δειγ­μα­τι­κή τους τιμωρία.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο