Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου

1662 Ο 16χρονος άγγλος αστρο­νό­μος, Τζον Φλάμ­στηντ, παρα­τη­ρεί από το σπί­τι του έκλει­ψη ηλί­ου, που απο­τε­λεί την πρώ­τη γνω­στή αστρο­νο­μι­κή παρατήρηση.

1736 Πέθα­νε ο γερ­μα­νολ­λαν­δός φυσι­κός, Ντά­νιελ Φαρε­νάιτ, που δημιούρ­γη­σε την ομώ­νυ­μη κλί­μα­κα για τη μέτρη­ση της θερμοκρασίας

1774 Ο Αντουάν Λοράν Λαβουα­ζιέ παρα­τη­ρεί ότι παρά­γε­ται μεταλ­λι­κός υδράρ­γυ­ρος αν θερ­μαν­θεί το οξεί­διο του υδραργύρου.

1795 Το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο κατα­κτά το Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής.

1810 Το Μεξι­κό απο­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία του από τους Ισπα­νούς. Η 16η Σεπτεμ­βρί­ου ανα­δει­κνύ­ε­ται ημέ­ρα εθνι­κής εορ­τής για τους Μεξικανούς.

1824 Πέθα­νε ο Γάλ­λος βασι­λιάς Λου­δο­βί­κος ΙΗ’

1893 Γεν­νιέ­ται ο Ούγ­γρος για­τρός Άλμπερτ φον Σεντ Γκιέρ­γκι ντε Ναγκι­ρά­πολτ, ο οποί­ος ανα­κά­λυ­ψε τη βιτα­μί­νη C (Νόμπελ Ιατρι­κής, 1937).

1904 Ηλε­κτρο­κι­νεί­ται ο αστι­κός σιδη­ρό­δρο­μος Αθή­νας — Πειραιά.

1908. O κατα­σκευα­στής αμα­ξών Γουί­λιαμ Ντι­ράντ ιδρύ­ει την «General Motors Corporation», που θα κυριαρ­χή­σει στο χώρο του αυτοκινήτου.

1918 Υπο­γρά­φε­ται συν­θή­κη ανα­κω­χής ανά­με­σα στην Αντάντ και τη Βουλ­γα­ρία στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Οι Βούλ­γα­ροι υπο­χρε­ώ­νο­νται να εκκε­νώ­σουν την ελλη­νι­κή Μακεδονία.

1920 Οι για­τροί του Έλλη­να βασι­λιά Αλέ­ξαν­δρου ανα­κοι­νώ­νουν ότι δεν εμπνέ­ει καμία ανη­συ­χία το τραύ­μα του, που προ­κλή­θη­κε από δάγκω­μα πιθή­κου, δυο μέρες νωρίτερα.

1922 Ο βασι­λιάς της Ελλά­δας, Κων­στα­ντί­νος, ανα­χω­ρεί εξό­ρι­στος για το Παλέρ­μο της Ιταλίας.

1924 Γεν­νή­θη­κε η αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός Λωρίν Μπακόλ

1925  Γεν­νή­θη­κε ο αμε­ρι­κα­νός θρύ­λος του μπλουζ, Riley B. King, γνω­στό­τε­ρος ως B.B.King (Blues Boy King)

1927 Η μεγά­λη ηθο­ποιός Μαρί­κα Κοτο­πού­λη παρου­σιά­ζει για πρώ­τη φορά στη δημο­τι­κή την τρα­γω­δία του Ευρι­πί­δη «Εκά­βη» και προ­κα­λεί την αντί­δρα­ση των έφε­δρων αξιω­μα­τι­κών που απει­λούν με ταραχές.

1931 Επι­στρέ­φει στην Ελλά­δα από το ταξί­δι του στην Ευρώ­πη ο πρω­θυ­πουρ­γός, Ελευ­θέ­ριος Βενιζέλος.

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Βρε­τα­νία και ΕΣΣΔ κατα­λαμ­βά­νουν το Ιράν και ανα­γκά­ζουν σε παραί­τη­ση το Σάχη, Ρεζά Σαχ Παχλε­βί, ο οποί­ος εγκα­τα­λεί­πει τη χώρα. Ο γιος του, Μοχά­μετ Ρεζά Παχλε­βί, ανέρ­χε­ται στην εξουσία.

1941 Δια­τα­γή του Αρχη­γεί­ου της Βέρ­μαχτ (OKW) ανα­φέ­ρει ότι για κάθε φόνο γερ­μα­νού στρα­τιώ­τη στα κατε­χό­με­να εδά­φη, να εκτε­λού­νται 50 ή 100 ντό­πιοι, κατά προ­τί­μη­ση κομμουνιστές.

1963 Δημιουρ­γεί­ται η Μαλαι­σία από την ένω­ση της Μαλαί­ας, της Σιγκα­πού­ρης, του Σάρα­βακ και της Βόρειας Βόρ­νεο. Πριν το σχη­μα­τι­σμό της ομο­σπον­δί­ας, οι περιο­χές αυτές βρί­σκο­νταν υπό βρε­τα­νι­κή διοίκηση.

1975 Η Παπούα Νέα Γουι­νέα απο­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία της από τη διοί­κη­ση της Αυστραλίας.

1978 Σει­σμός 7 Ρίχτερ πλήτ­τει το ανα­το­λι­κό Ιράν. Εξα­φα­νί­ζει την πόλη Ταμπάς και ισο­πε­δώ­νει πόλεις και χωριά στην περιο­χή της Αλμυ­ράς Ερή­μου της Περ­σί­ας. Οι νεκροί ξεπερ­νούν τις 18.000 νεκρούς.

1977 Πέθα­νε η διά­ση­μη Ελλη­νί­δα σοπρά­νο, Μαρία Κάλλας

Μαρία Κάλ­λας, 40 χρό­νια από το θάνα­τό της…

1978 Στην Ελλά­δα, νομι­μο­ποιού­νται με νομο­σχέ­διο οι αμβλώ­σεις μέχρι τον 5ο μήνα, υπό προϋποθέσεις.

1980 Πέθα­νε ο Ελβε­τός ψυχο­λό­γος και φιλό­σο­φος, Ζαν Πιαζέ.

1986 Τρα­γω­δία σημειώ­νε­ται σε ορυ­χείο χρυ­σού της Νότιας Αφρι­κής, όταν, κατά τη διάρ­κεια της εξό­ρυ­ξης, εκλύ­ο­νται δηλη­τη­ριώ­δη αέρια στις στο­ές, προ­κα­λώ­ντας το θάνα­το 177 εργα­τών. Τα συν­δι­κά­τα, καταγ­γέλ­λο­ντας τα ελλι­πέ­στα­τα μέτρα ασφα­λεί­ας στα ορυ­χεία χρυ­σού, πραγ­μα­το­ποιούν μια από τις μαζι­κό­τε­ρες δια­μαρ­τυ­ρί­ες στη Νότια Αφρι­κή (1/10/1986).

2007  Στην Ελλά­δα, διε­ξά­γο­νται βου­λευ­τι­κές εκλο­γές. Πρώ­το ανα­δει­κνύ­ε­ται το κόμ­μα της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, με πρό­ε­δρο τον Κων­στα­ντί­νο Καρα­μαν­λή, με ποσο­στό 41,83% και 152 έδρες στη Βου­λή. Ακο­λου­θεί το ΠΑ.ΣΟ.Κ., με πρό­ε­δρο τον Γιώρ­γο Παπαν­δρέ­ου με ποσο­στό 38,10% και 102 έδρες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο