Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα  21 Απριλίου 

753 π.Χ Σύμ­φω­να με το μύθο, ο Ρωμύ­λος και ο Ρέμος ιδρύ­ουν τη Ρώμη.

1821 Οι Αθη­ναί­οι υψώ­νουν τη σημαία της Επα­νά­στα­σης κατά των Τούρκων.

1864 Γεν­νή­θη­κε ο Μαξ (Μαξι­μί­λιαν) Βέμπερ, γερ­μα­νός κοι­νω­νιο­λό­γος, από τους θεμε­λιω­τές της επι­στή­μης της κοινωνιολογίας

1910 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας, Μαρκ Του­έιν, («Οι περι­πέ­τειες του Τομ Σόγιερ», «Οι περι­πέ­τειες του Χάκλ­μπε­ρι Φιν»)

1912 Οι Ιτα­λοί κατα­λαμ­βά­νουν τη Ρόδο από τους Οθωμανούς.

1915 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Άντο­νι Κουίν, («Ζορ­μπάς ο Έλληνας»)

1923 Στην Ιτα­λία, ο Μπε­νί­το Μου­σο­λί­νι ανα­κη­ρύσ­σει την ημέ­ρα ίδρυ­σης της Ρώμης εθνι­κή γιορ­τή, ενώ καταρ­γεί την Πρωτομαγιά.

1941 Τα βουλ­γα­ρι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατα­λαμ­βά­νουν την Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη, έπει­τα από έγκρι­ση των Γερμανών.

1944 Οι Γαλ­λί­δες απο­κτούν δικαί­ω­μα ψήφου.

1945 Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός εισέρ­χε­ται στα περί­χω­ρα του Βερολίνου.

1947 Ο διά­δο­χος του ελλη­νι­κού θρό­νου, Παύ­λος, ορκί­ζε­ται Βασι­λεύς των Ελλή­νων, και στη συνέ­χεια απευ­θύ­νει μέσω ραδιο­φώ­νου διάγ­γελ­μα προς τον ελλη­νι­κό λαό.

1960 Η πρω­τεύ­ου­σα της Βρα­ζι­λί­ας μετα­φέ­ρε­ται από το Ρίο ντε Τζα­νέι­ρο στη νεό­τευ­κτη Μπραζίλια.

1963 Ο Γρη­γό­ρης Λαμπρά­κης ξεκι­νά­ει από το Μαρα­θώ­να την πρώ­τη Πορεία Ειρή­νης, κατά τη διάρ­κεια της οποί­ας συλ­λαμ­βά­νε­ται και κακοποιείται.

1967 Εκδη­λώ­νε­ται στην Αθή­να στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα, υπό τον συνταγ­μα­τάρ­χη Γεώρ­γιο Παπα­δό­που­λο ‑γνω­στό σαν η Χού­ντα των Συνταγ­μα­ταρ­χών- κατά ωμή παρα­βί­α­ση του τότε Συντάγ­μα­τος, με απο­τέ­λε­σμα την επι­βο­λή του δικτα­το­ρι­κού καθε­στώ­τος (1967 — 1974). Οι πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες ορί­ζουν ως πρω­θυ­πουρ­γό τον Αρε­ο­πα­γί­τη, Κων­στα­ντί­νο Κόλλια.

Ανα­κοί­νω­ση της ΚΕ του ΚΚΕ για το στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα της 21ης Απρι­λί­ου 1967

1970 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στη Μόσχα μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση για τα 100 χρό­νια από τη γέν­νη­ση του Β. Ι. Λένιν. Στη συγκέ­ντρω­ση παρευ­ρέ­θη­κε και αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, ενώ ο κομ­μου­νι­στής ποι­η­τής Κώστας Βάρ­να­λης, με αφορ­μή την επέ­τειο, έστει­λε στην εφη­με­ρί­δα «Ισβέ­στια» θερ­μό χαι­ρε­τι­σμό και αυτό­γρα­φη αφιέ­ρω­ση μαζί με το γνω­στό ποί­η­μα «Οδη­γη­τής», που είχε γρά­ψει για τον μεγά­λο ηγέ­τη του παγκό­σμιου προλεταριάτου.

1986  Καθιε­ρώ­νε­ται επι­σή­μως η Σημαία της Ευρώ­πης, με δώδε­κα χρυ­σά άστρα που σχη­μα­τί­ζουν κύκλο πάνω σε μπλε φόντο.

2003 Πέθα­νε η Αμε­ρι­κα­νί­δα τρα­γου­δί­στρια της τζαζ και της σόουλ, Νίνα Σιμόν.

Ο μύθος της Nina Simone

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο