Περιήγηση: Γρηγόρης Λαμπράκης

Επικαιρότητα
ΕΕΔΥΕ: Καταγγέλλει τον βανδαλισμό της προτομής του Γρηγόρη Λαμπράκη στον Μαραθώνα

Η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ) καταγ­γέλ­λει και κατα­δι­κά­ζει τον βαν­δα­λι­σμό με φασι­στι­κά σύμ­βο­λα της προτομής…

Ιστορία
13 Σεπτεμβρίου 1963: Συλλαμβάνεται η ηγεσίας της Χωροφυλακής στη Β. Ελλάδα για τη δολοφονία του Γρ. Λαμπράκη

Στις 13 Σεπτέμ­βρη 1963 με ομό­φω­νη από­φα­ση του εισαγ­γε­λέα Μπού­τη και του ανα­κρι­τή Σαρ­τζε­τά­κη, δια­τάσ­σε­ται η προ­φυ­λά­κι­ση του υπο­στρα­τή­γου Μήτσου,…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Του ΠΑΜΕ ήταν βουλευτής ο Γρηγόρης Λαμπράκης κύριε Τσίπρα, του ΠΑΜΕ…

Επί της ουσί­ας η αντι­πα­ρά­θε­ση κυβέρ­νη­σης και Κυριά­κου Μητσο­τά­κη για τη δολο­φο­νία του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη θυμί­ζουν την παροι­μία: «Δυό γαϊδάροι…