Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας στη Λέσβο για τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών στο Καρά Τεπέ (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

 Επι­χεί­ρη­ση της αστυ­νο­μί­ας βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη, από το πρωί, στη Λέσβο για τη μετα­φο­ρά των μετα­να­στών και προ­σφύ­γων στη δομή που έχει δημιουρ­γη­θεί στο Καρά Τεπέ. Στην επι­χεί­ρη­ση συμ­με­τέ­χουν και οι 70 γυναί­κες αστυ­νο­μι­κοί που είχαν μετα­βεί χθες το πρωί στο νησί, από τη Γενι­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Αττι­κή, με στρα­τιω­τι­κό αερο­σκά­φος C130.

Από το αρχη­γείο της ΕΛΑΣ διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι πρό­κει­ται για «επι­χεί­ρη­ση για την προ­στα­σία της δημό­σιας υγεί­ας και με σαφές ανθρω­πι­στι­κό περιε­χό­με­νο». Μέχρι στιγ­μής, η επι­χεί­ρη­ση διε­ξά­γε­ται απο­λύ­τως ομα­λά και οι μετα­νά­στες μετα­φέ­ρο­νται χωρίς προ­βλή­μα­τα στη νέα δομή του Καρά Τεπέ. Εκεί, υπο­βάλ­λο­νται σε τεστ για κορο­νο­ϊό από το κλι­μά­κιο του ΕΟΔΥ και αφού βγουν τα απο­τε­λέ­σμα­τα οδη­γού­νται στις σκη­νές τους.

Πηγή: ΑΠΕ

karatepe1 karatepe2 karatepe3

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο