Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε λειτουργία το 112

Αρχι­σε πριν από λίγο η εφαρ­μο­γή της ενδιά­με­σης λύσης του ευρω­παϊ­κού αριθ­μού άμε­σης ανά­γκης 112.

112

Όπως έγι­νε γνω­στό από την Πολι­τι­κή Προ­στα­σία, λει­τουρ­γούν πλέ­ον τα δύο κέντρα του 112, καθώς ολο­κλη­ρώ­θη­κε η εκπαί­δευ­ση όσων τα στε­λε­χώ­νουν και πλέ­ον θα μπο­ρούν να στέλ­νο­νται μηνύ­μα­τα στα κινη­τά όλων των πολι­τών, σε ολό­κλη­ρη τη χώρα, 24 ώρες το 24ωρο για επτά μέρες την εβδομάδα.

Μέχρι το τέλος του χρό­νου που έχει ορι­στεί χρο­νο­διά­γραμ­μα για την τελι­κή λει­τουρ­γία του 112, στο πλαί­σιο της ενδιά­με­σης λύσης θα στέλ­νο­νται μηνύ­μα­τα και CBS και SMS.

Σύμ­φω­να με διευ­κρι­νή­σεις από την ΓΓΠΠ, με τον τρό­πο CBS μπο­ρούν να ενη­με­ρώ­νο­νται αυτο­μά­τως όλα τα κινη­τά μιας περιο­χής, για την απο­μά­κρυν­ση, π.χ., του πλη­θυ­σμού λόγω κιν­δύ­νου, αλλά επει­δή για τη λήψη των μηνυ­μά­των πρέ­πει τα κινη­τά να έχουν ειδι­κό πρό­γραμ­μα, θα στέλ­νο­νται και με SMS, ώστε να υπάρ­χει πλή­ρης κάλυψη.

Παράλ­λη­λα, στο επό­με­νο διά­στη­μα, θα ξεκι­νή­σει μια καμπά­νια ενη­μέ­ρω­σης των πολι­τών, με πρω­το­βου­λία της ΓΓΠΠ, για το πώς θα ρυθ­μί­σουν οι πολί­τες τα κινη­τά που δεν έχουν κατε­βά­σει το πρό­γραμ­μα για την ενη­μέ­ρω­ση με μηνύ­μα­τα CBS, ώστε να μπο­ρούν να λαμ­βά­νουν με τον τρό­πο αυτό τις ειδο­ποι­ή­σεις. Στην τελι­κή λύση θα μπο­ρούν να στέλ­νο­νται ειδο­ποι­ή­σεις και σε στα­θε­ρά τηλέφωνα.

Τονί­ζε­ται ότι σε κάθε περί­πτω­ση οι πολί­τες έχουν από πριν την δυνα­τό­τη­τα να τηλε­φω­νούν για βοή­θεια ή για να ανα­φέ­ρουν κατα­στά­σεις έκτα­κτης ανά­γκης στο 112.

Αυτή την στιγ­μή δεν έχει ολο­κλη­ρω­θεί ο αυτό­μα­τος γεω­ε­ντο­πι­σμός του τηλε­φώ­νου που καλεί, κάτι που θα γίνε­ται άμε­σα στην τελι­κή λει­τουρ­γία του 112, αν και τώρα είναι δυνα­τή μέσω των εται­ρειών κινη­τής τηλε­φω­νί­ας, που συνερ­γά­ζο­νται με τα συντο­νι­στι­κά κέντρα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο