Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε πολεμικό κλίμα αρχίζει σήμερα το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ

Ανα­κω­χή ενό­ψει της σημε­ρι­νής έναρ­ξης του συνε­δρί­ου απο­φα­σί­στη­κε στη συνε­δρί­α­ση της Πολι­τι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΣΥΡΙΖΑ, το βρά­δυ της Τρί­της, ανά­με­σα στον πρό­ε­δρο του κόμ­μα­τος και την πλειο­ψη­φία των μελών της που είχαν αντι­δρά­σει έντο­να στην πρω­το­βου­λία του Στ. Κασ­σε­λά­κη να απευ­θυν­θεί με ερω­τη­μα­το­λό­γιο στα μέλη του κόμ­μα­τος για ζητή­μα­τα όπως το όνο­μα, τα σύμ­βο­λα, η δομή του κ.ά. Όμως τα κλί­μα είναι βαρύ και τα στρα­τό­πε­δα εντός ΣΥΡΙΖΑ με τον τρό­πο τους να χαράσ­σουν τις δικές τους κόκ­κι­νες γραμμές.

Σε ανα­κοί­νω­ση που εκδό­θη­κε ανα­φέ­ρε­ται ότι «μετά από μια εκτε­τα­μέ­νη, παρα­γω­γι­κή και ειλι­κρι­νή συζή­τη­ση και με πλή­ρη επί­γνω­ση της συγκυ­ρί­ας για τα μεί­ζο­να που απα­σχο­λούν και ταλαι­πω­ρούν την ελλη­νι­κή κοι­νω­νία: α) εκφρά­στη­κε η αμοι­βαία εμπι­στο­σύ­νη και στή­ρι­ξη μετα­ξύ του προ­έ­δρου και των μελών της Πολι­τι­κής Γραμ­μα­τεί­ας, β) επα­να­βε­βαιώ­θη­κε η λει­τουρ­γία της ΠΓ ως πολι­τι­κό κέντρο».

Μπο­ρεί η ρήξη προ­σώ­ρας να απο­φεύ­χθη­κε, ωστό­σο το συνέ­δριο που αρχί­ζει σήμε­ρα ‑στο φόντο της σκλη­ρής εσω­κομ­μα­τι­κής σύγκρου­σης- δεν πρό­κει­ται να κυλή­σει σε ήρε­μο κλί­μα με δεδο­μέ­νο και το ανοι­χτό πλέ­ον τελε­σί­γρα­φο στον Στ. Κασ­σε­λά­κη ότι η προ­ε­δρία του θα κρι­θεί στην κάλ­πη των ευρω­ε­κλο­γών και την απόρ­ρι­ψη του αιτή­μα­τός του για περί­ο­δο χάρι­τος μέχρι την κάλ­πη των εθνι­κών εκλο­γών του 2027.

Ενδει­κτι­κή, πάντως, της κατά­στα­σης που δια­μορ­φώ­νε­ται είναι πως ακό­μα και για την εκλο­γή του προ­ε­δρεί­ου του συνε­δρί­ου δόθη­κε μάχη χαρα­κω­μά­των και επι­κρά­τη­σαν οι ομα­δο­ποι­ή­σεις και οι τακτι­κι­σμοί. Φαι­νό­με­να που, ανα­πό­φευ­κτα, ανα­μέ­νε­ται να κυριαρ­χή­σουν και στο ίδιο το συνέδριο.

Ο Πάνος Ρήγας εξε­λέ­γη πρό­ε­δρος του συνε­δρί­ου, κατά την χθε­σι­νή συνε­δρί­α­ση της ΚΟΕΣ, ένα πρό­σω­πο το οποίο, σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα, είχε την στή­ρι­ξη τόσο της ηγε­σί­ας του κόμ­μα­τος όσο και της πλευ­ράς του Νίκου Παπ­πά. Το άλλο πρό­σω­πο που διεκ­δί­κη­σε την προ­ε­δρία του συνε­δρί­ου ήταν ο «πασο­κο­γε­νής» Νίκος Μαδεμ­λής, πρό­τα­ση που στή­ρι­ξαν τόσο ο Χρή­στος Σπίρ­τζης όσο τελι­κά και η πλευ­ρά Τεμπο­νέ­ρα, η οποία αρχι­κά ήθε­λε να προ­κύ­ψει συναι­νε­τι­κά από τα μέλη του προ­ε­δρεί­ου στο πρό­σω­πο του Χάρη Τσιόκα.

Το 4ο Συνέ­δριο του ΣΥΡΙΖΑ — ΠΣ θα διε­ξα­χθεί από σήμε­ρα Πέμ­πτη 22 Φεβρουα­ρί­ου, μέχρι την Κυρια­κή 25 Φεβρουα­ρί­ου στο Tae Kwon Do, στο Παλαιό Φάλη­ρο. Το συνέ­δριο θα αρχί­σει με ομι­λία του προ­έ­δρου, ο οποί­ος θα τοπο­θε­τη­θεί εκ νέου το μεση­μέ­ρι της Κυριακής.

Μέσα σε όλα αυτά πλη­θαί­νουν οι φωνές που εμπλέ­κουν τον Αλ. Τσί­πρα στην κατά­στα­ση που δια­μορ­φώ­νε­ται στο εσω­τε­ρι­κό του κόμ­μα­τος. Αλλοι για να του την χρε­ώ­σουν και άλλοι για να τον καλέ­σουν να παρέμ­βει προ­κει­μέ­νου να ανα­κάμ­ψει η σάπια σοσιαλδημοκρατία.

Στο μετα­ξύ, χτες, έγι­νε γνω­στό, μετά από συνά­ντη­ση που είχαν οι Αλ. Χαρί­τσης και Γ. Σακελ­λα­ρί­δης ότι ο δεύ­τε­ρος εντάσ­σε­ται στις γραμ­μές της «Νέας Αρι­στε­ράς» και ανα­λαμ­βά­νει την ευθύ­νη του πολι­τι­κού σχε­δια­σμού, ενώ δεν απο­κλεί­ε­ται να είναι υπο­ψή­φιος στις ευρω­ε­κλο­γές. Θυμί­ζου­με ότι είναι απ’ τους ελά­χι­στους ανθρώ­πους με τους οποί­ους έχει συνα­ντη­θεί ο Αλ. Τσί­πρας μετά την απο­χώ­ρη­σή του απ’ την ηγε­σία του ΣΥΡΙΖΑ.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο