Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σκληρός Απρίλης, του 2020 μ.Χ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Σκληρός Απρίλης, του 2020 μ.Χ.
ποιήματα και ιστορίες εγκλεισμού από την εποχή του κορωνοϊού

Επι­μέ­λεια: Γιώρ­γος Ηρακλέους
Εξώ­φυλ­λο: Πέτρος Φιλιππίδης

Εκδό­σεις Ατέχνως

Μπο­ρεί­τε να το παραγ­γεί­λε­τε και να το παρα­λά­βε­τε στο χώρο που θα μας υπο­δεί­ξε­τε, χωρίς επιβάρυνση
Παραγ­γε­λί­ες: [email protected]
📱 6979795057

05. Skliros Aprilis 2020 1Έτος έκδο­σης: Ιού­νιος 2020
Σελ. 104
Σχή­μα 17Χ24
Τιμή: 12 ευρώ

Κεντρι­κή διά­θε­ση: Τσι­γα­ρί­δας ΑΕ — 210.2717521

Επί­σης:

Αθή­να: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ — Ε.ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Χαρι­λά­ου Τρι­κού­πη 11 Α

Θεσ­σα­λο­νί­κη: Ακυ­βέρ­νη­τες Πολι­τεί­ες — Αλ. Σβώ­λου 28 — 2310 273207

Κεντρι­κή διά­θε­ση για την Κύπρο: Βιβλιο­πω­λείο Περι­διά­βα­ση  (Τηλ:24 645646, 99545635)

 

Λίγα λόγια για την έκδοση

Ο Απρί­λης της καρα­ντί­νας και του κορο­νοϊ­ού, είναι παρελ­θόν, ελπί­ζου­με ορι­στι­κό, ο «Σκλη­ρός Απρί­λης , του 2020 μ.Χ.» θα συνε­χί­σει να μας θυμί­ζει τα συναι­σθή­μα­τα, τις ανη­συ­χί­ες, τους προ­βλη­μα­τι­σμούς και όλα όσα ζήσα­με το δίμη­νο της καραντίνας.

Ο «Σκλη­ρός Απρί­λης , του 2020 μ.Χ.», με τις ιστο­ρί­ες και τα ποι­ή­μα­τα από την επο­χή του κορο­νοϊ­ού είναι η πρώ­τη λογο­τε­χνι­κή κατα­γρα­φή της καρα­ντί­νας.  Νέοι και παλαιό­τε­ροι δημιουρ­γοί κατέ­γρα­ψαν, έγρα­ψαν, περιέ­γρα­ψαν όσαα ζήσα­με, νιώ­σα­με και σκε­φτή­κα­με τις ημέ­ρες του εγκλεισμού.

Ο «Σκλη­ρός Απρί­λης 2020 μ.Χ.» είναι δύο ποιο­τι­κές και προ­σε­κτι­κά επι­λεγ­μέ­νες συλ­λο­γές από ποι­ή­μα­τα και διη­γή­μα­τα με θέμα τις ανθρώ­πι­νες σχέ­σεις και τα ανθρώ­πι­να πάθη κατά τη διάρ­κεια της έξαρ­σης της παν­δη­μί­ας του φονι­κού ιού Covid-19 (Άνοι­ξη του 2020). Η ζωή κάτω από τον αστε­ρι­σμό του κορω­νοϊ­ού κατα­γρά­φε­ται άλλο­τε υπαρ­ξια­κά, άλλο­τε κοι­νω­νι­κά και άλλο­τε με πολι­τι­κές και ιδε­ο­λο­γι­κές αναφορές.

Και τέσ­σε­ρα εικα­στι­κά που κοσμούν την έκδο­ση, του Κώστα Ευαγ­γε­λά­του, υπό το κρά­τος των ίδιων συναι­σθη­μά­των. Δου­λε­μέ­να τις πρώ­τες ημέ­ρες της καραντίνας.

Ανα­δει­κνύ­ο­νται ανθρώ­πι­να δρά­μα­τα και προ­βλή­μα­τα όπως η περι­θω­ριο­ποί­η­ση, οι φραγ­μοί στη μόρ­φω­ση, η ανερ­γία και η εργα­σια­κή ανα­σφά­λεια, καθώς και ο ψυχι­κός μικρό­κο­σμος και τα βιώ­μα­τα των ποι­η­τών και πεζο­γρά­φων που συμ­με­τέ­χουν στην έκδο­ση. Προ­βάλ­λε­ται, πάνω απ’ όλα, η αγω­νία και ο αγώ­νας για το μέλ­λον, όχι όμως χωρίς λύσεις.

Ποι­ή­μα­τα: Γιώρ­γος Ηρα­κλέ­ους, Σοφία Τανα­ΐ­νη, Γκέ­λη Ντη­λιά, Νίκος Σου­βα­τζής, Ανθού­λα Σωπά­ση, Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος, Σπύ­ρος Ζαχα­ρά­τος, Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης, Αντώ­νης Μπου­ντού­ρης, Γιάν­νης Γεωρ­γά­κης, Νικό­λας Μιτζά­λης,  Κων­στα­ντί­νος Μαυ­ρο­μα­τά­κης, Φωτει­νή Δημο­τζί­κη, Νικό­λας Δημ. Κακα­τσά­κης, Γεωρ­γία Καλα­μπο­κά, Κώστας Κατι­μερ­τζό­γλου, Βαγ­γε­λιώ Καρα­κα­τσά­νη, Σοφία Κλου­βά­του Μέλα, Βαρ­βά­ρα Τζά­μα, Πανω­ραία Χρι­στο­πού­λου, Χρυ­σή Φουκαράκη.

Διη­γή­μα­τα: Πανα­γιώ­της Μελάς, Νίκος Λάμπρου, Θωμάς Κασ­σε­λού­ρης, Θοδω­ρής Μπε­λί­τσος, Μαρία Κανελ­λά­κη, Μαριάν­θη Αλει­φε­ρο­πού­λου Χαλ­βα­τζή, Γιάν­νης Γερο­γιάν­νης, Ασπα­σία Πανα­γιώ­τα Μου­σου­λί­δη, Βασι­λι­κή Στα­θο­πού­λου, Χρή­στος Τού­μπου­ρος, Αλέ­κος Χατζηκώστας.

Υπε­ρή­φα­νοι για το υλι­κό που δίνου­με στον ανα­γνώ­στη, επι­ση­μαί­νου­με το εξαι­ρε­τι­κό ενδια­φέ­ρον να μελε­τά κανείς μέσα από τη λογο­τε­χνία τα πάθη των ανθρώ­πων, τις ελπί­δες τους σε συγκυ­ρί­ες με σχή­μα­τα και σημά­δια βασι­κά, ιστο­ρη­μέ­να άμε­σα από ανθρώ­πους που τα ζουν και τα βιώνουν.

 

aggules11 grammata poiisis aginota
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο