Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΟΥΔΑΝ: Εμπόριο, υποσιτισμός, αναλφαβητσιμός, στρατολογήσεις και κακοποιήσεις των παιδιών εξαφανίζουν τον λαό της χώρας

Η Άμνα Ισάκ, εκτο­πι­σμέ­νη στο Νταρ­φούρ, δεν ταΐ­ζει πια τα παι­διά της «παρά μία φορά την ημέ­ρα ή και καθό­λου». Έπει­τα από έναν χρό­νο πολέ­μου στο Σου­δάν «μια ολό­κλη­ρη γενιά κιν­δυ­νεύ­ει να κατα­στρα­φεί», προει­δο­ποιεί ο ΟΗΕ καθώς εκα­τομ­μύ­ρια παι­διά είναι εκτο­πι­σμέ­να, πει­να­σμέ­να, ανα­γκα­σμέ­να να πολε­μή­σουν ή να παντρευτούν.

Στον καταυ­λι­σμό εκτο­πι­σμέ­νων του Οτάς, που δημιουρ­γή­θη­κε πριν δύο δεκα­ε­τί­ες στο Νότιο Νταρ­φούρ, το συσ­σί­τιο του χυλού από καλα­μπό­κι έχει πάψει να υπάρ­χει. «Είμα­στε όλοι άρρω­στοι και τα παι­διά μας επί­σης, δεν έχου­με τίπο­τα να φάμε και το νερό που βρί­σκου­με είναι μολυ­σμέ­νο», διη­γεί­ται η Ισάκ.

Εδώ, μετά τον φοβε­ρό πόλε­μο στο Νταρ­φούρ τη δεκα­ε­τία του 2000, γεν­νή­θη­κε και μεγά­λω­σε μία ολό­κλη­ρη γενιά. Αλλά όταν ξεκί­νη­σε και πάλι ο πόλε­μος, αυτή τη φορά από το Χαρ­τούμ στις 15 Απρι­λί­ου 2013, οι διπλω­μά­τες και οι εργα­ζό­με­νοι σε ανθρω­πι­στι­κές υπη­ρε­σί­ες εγκα­τέ­λει­ψαν μαζι­κά τη χώρα και έπα­ψαν να βοη­θούν τους πιο ευάλωτους.

Οι λεη­λα­σί­ες, οι μάχες, οι αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές και οι δρό­μοι που έχουν απο­κο­πεί λόγω της παρου­σί­ας ενό­πλων έχουν απο­μο­νώ­σει τις επαρ­χί­ες του Σου­δάν. Σήμε­ρα ο ΟΗΕ εκτι­μά ότι δεν υπάρ­χει πρό­σβα­ση στο 90% των Σου­δα­νών που βρί­σκο­νταν ένα βήμα πριν τον λιμό.

«Πωλούν» παι­διά

Μετα­ξύ αυτών, προει­δο­ποιεί ο ΟΗΕ, «222.000 παι­διά ενδέ­χε­ται να πεθά­νουν από την πεί­να τις επό­με­νες εβδο­μά­δες ή μήνες» και «περισ­σό­τε­ρα από 700.000 παι­διά φέτος».

Ήδη, σύμ­φω­να με τους Για­τρούς χωρίς Σύνο­ρα (MSF), του­λά­χι­στον ένα παι­δί πεθαί­νει κάθε δύο ώρες στον καταυ­λι­σμό εκτο­πι­σμέ­νων Ζαμ­ζάμ στο Βόρειο Νταρ­φούρ, ενώ στον καταυ­λι­σμό Κάλ­μα στο Νότιο Νταρ­φούρ «από τον Μάρ­τιο 15 παι­διά μετα­φέ­ρο­νται καθη­με­ρι­νά στη μονά­δα εντα­τι­κής θερα­πεί­ας, με περισ­σό­τε­ρα από δύο παι­διά να πεθαί­νουν κάθε 12 ώρες», σύμ­φω­να με τη μη κυβερ­νη­τι­κή οργά­νω­ση Alight.

Στο Χαρ­τούμ, ανα­φέ­ρει το επι­στη­μο­νι­κό περιο­δι­κό The Lancet, στο μικρό παι­δια­τρι­κό νοσο­κο­μείο αλ Μπού­λουκ κάνουν εισα­γω­γή «κάθε εβδο­μά­δα 25 παι­διά που υπο­φέ­ρουν από οξύ υπο­σι­τι­σμό και κάθε εβδο­μά­δα δύο ή τρία από αυτά πεθαίνουν».

Συνο­λι­κά σχε­δόν τρία εκα­τομ­μύ­ρια παι­διά υπο­φέ­ρουν από υπο­σι­τι­σμό και 19 εκα­τομ­μύ­ρια δεν πηγαί­νουν σχο­λείο, θέτο­ντας σε κίν­δυ­νο το μέλ­λον του Σου­δάν, όπου το 42% του πλη­θυ­σμού είναι ηλι­κί­ας κάτω των 14 ετών.

Ο Άνταμ Ρίγκαλ, εκπρό­σω­πος ανθρω­πι­στι­κής οργά­νω­σης για τους πρό­σφυ­γες και τους εκτο­πι­σμέ­νους του Νταρ­φούρ, έχει δει να πεθαί­νουν «δεκά­δες παιδιά».

«Εξαι­τί­ας του πεί­σμα­τος» του στρα­τη­γού Άμπ­ντελ Φάταχ αλ Μπουρ­χάν, επι­κε­φα­λής του στρα­τού, και του στρα­τη­γού Μοχά­μεντ Χαμντάν Ντα­γκλό, επι­κε­φα­λής των παρα­στρα­τιω­τι­κών Δυνά­με­ων Ταχεί­ας Υπο­στή­ρι­ξης (ΔΤΥ), που αντι­πα­ρα­τί­θε­νται για την εξου­σία εδώ και έναν χρό­νο, «δεν φτά­νει πια (στο Σου­δάν) ανθρω­πι­στι­κή και επι­σι­τι­στι­κή βοή­θεια», δηλώνει.

Εξάλ­λου το εργο­στά­σιο όπου παρα­σκευά­ζο­νταν συμπλη­ρώ­μα­τα δια­τρο­φής για τα παι­διά κατα­στρά­φη­κε από βομ­βαρ­δι­σμό, ενώ τα εργο­στά­σια παρα­γω­γής εμβο­λί­ων για τα νεο­γέν­νη­τα έχουν λεη­λα­τη­θεί. Παντού στο Σου­δάν, από το Νταρ­φούρ στα δυτι­κά ως τις ανα­το­λι­κές περιο­χές στις ακτές της Ερυ­θράς Θάλασ­σας που έχουν γλι­τώ­σει από τις συγκρού­σεις μέχρι στιγ­μής, η χολέ­ρα, η ιλα­ρά και η ελο­νο­σία εξαπλώνονται.

Στους υγειο­νο­μι­κούς κιν­δύ­νους προ­στί­θε­ται η φρί­κη του πολέ­μου. Ολο­έ­να και συχνό­τε­ρα σου­δα­νι­κές οργα­νώ­σεις κρού­ουν τον κώδω­να του κιν­δύ­νου: προ­κει­μέ­νου να μπο­ρέ­σουν να ταΐ­σουν τα παι­διά τους, κάποιοι γονείς «πωλούν» ένα από αυτά.

Μια τοπι­κή ΜΚΟ ανα­φέ­ρει ότι ένας πατέ­ρας πού­λη­σε τη 15χρονη κόρη του για ένα σακί δημητριακά.

Βια­σμοί και παι­διά στρατιώτες

Ο ΟΗΕ από την πλευ­ρά του κάνει λόγο για «γάμους παι­διών» ή για «σεξουα­λι­κή και έμφυ­λη βία, όπως βια­σμοί, ανε­πι­θύ­μη­τες εγκυμοσύνες».

Τα κορί­τσια όπως και οι γυναί­κες είναι θύμα­τα, σύμ­φω­να με τον ΟΗΕ «απα­γω­γών, ανα­γκα­στι­κών γάμων, σεξουα­λι­κής βίας λόγω των συγκρού­σε­ων στο Νταρ­φούρ και την πολι­τεία αλ Τζα­ζί­ρα» νότια του Χαρ­τούμ όπου έχει κατα­φύ­γει μεγά­λο μέρος των εκτοπισμένων.

Οι ειδι­κοί του Συμ­βου­λί­ου Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των του ΟΗΕ ανα­φέ­ρουν ότι έχουν συλ­λέ­ξει «πλη­ρο­φο­ρί­ες για γυναί­κες και μικρά κορί­τσια που που­λή­θη­καν σε αγο­ρές ως σκλά­βες στις περιο­χές που ελέγ­χουν οι ΔΤΥ και άλλες ένο­πλες ομά­δες, κυρί­ως στο Βόρειο Νταρφούρ».

Κίν­δυ­νοι υπάρ­χουν και για τα αγό­ρια καθώς ο στρα­τός, οι παρα­στρα­τιω­τι­κοί αλλά και εθνο­τι­κές πολι­το­φυ­λα­κές «στρα­το­λο­γούν και χρη­σι­μο­ποιούν παι­διά στο Νταρ­φούρ, το Κορ­ντο­φάν, το Χαρ­τούμ και το ανα­το­λι­κό τμή­μα της χώρας», όπως καταγ­γέλ­λουν οι ειδικοί.

Από τις πρώ­τες ημέ­ρες του πολέ­μου αναρ­τή­θη­καν βίντεο στο δια­δί­κτυο από στρα­τιώ­τες και παρα­στρα­τιω­τι­κούς που δεί­χνουν εφή­βους στοι­βαγ­μέ­νους σε φορ­τη­γά­κια με αυτό­μα­τα του­φέ­κια στο χέρι.

Πρό­κει­ται για την «κατα­στρο­φή μιας γενιάς», τονί­ζουν οι ειδι­κοί του ΟΗΕ. Και αυτό σε μια χώρα όπου ήδη πριν τον πόλε­μο τα μισά παι­διά παρου­σί­α­ζαν καθυ­στέ­ρη­ση στην ανά­πτυ­ξή τους και όπου το 70% των μαθη­τών ηλι­κί­ας 10 ετών δεν ήταν σε θέση να δια­βά­ζουν ή να κατα­νο­ούν μια απλή φράση.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο