Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στίγκας για βουλευτές των «Σπαρτιατών»: «Πήγαιναν στο Δομοκό για οδηγίες από τον Κασιδιάρη» – «Θα διαγράψω και άλλους»

Συνε­χί­ζει να μαί­νε­ται ο «εμφύ­λιος» στο ακρο­δε­ξιό παρα­μά­γα­ζο του Κασι­διά­ρη «Σπαρ­τιά­τες», με τον Βασί­λη Στί­γκα να περ­νά στην αντε­πί­θε­ση καταγ­γέλ­λο­ντας με νέες του δηλώ­σεις πως βου­λευ­τές του κόμ­μα­τός του πήγαι­ναν στον Δομο­κό για να δηλώ­σουν τα σέβη τους και να πάρουν οδη­γί­ες από το πρώ­ην πρω­το­πα­λί­κα­ρο της Χρυ­σής Αυγής.

«Δεν ξέρω αν έπαιρ­ναν γραμ­μή, δεν θέλω να μιλή­σω είπα, ο νοών νοεί­τω», ανέ­φε­ρε μιλώ­ντας στο Action 24, ενώ προ­α­νήγ­γει­λε νέες δια­γρα­φές από το κόμ­μα. «Όσοι ξεπε­ρά­σουν τα εσκαμ­μέ­να και δεν συμ­μορ­φω­θούν με τις δια­τά­ξεις του κόμ­μα­τος, βεβαί­ως θα δια­γρά­ψω και άλλους. Το πανη­γύ­ρι κάποια στιγ­μή πρέ­πει να στα­μα­τή­σει».

Η εσω­κομ­μα­τι­κή δια­μά­χη μετα­ξύ του Στί­γκα και των υπό­λοι­πων 11 μελών της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του μορ­φώ­μα­τος προ­έ­κυ­ψε από την άρνη­ση του πρώ­του να υπάρ­ξει ανοι­χτή και δημό­σια στή­ρι­ξη των «Σπαρ­τια­τών» στην υπο­ψη­φιό­τη­τα Κασι­διά­ρη για τον Δήμο της Αθή­νας, ενώ όλοι οι άλλοι είχαν δια­μη­νύ­σει ότι ήθε­λαν το αντίθετο.

Οι συνε­χείς απο­κα­λύ­ψεις που έρχο­νται στο φως καθώς και τα αλλη­λο­μα­χαι­ρώ­μα­τα επι­βε­βαιώ­νουν πως όχι μόνο ο έγκλει­στος του Δομο­κού είναι ο σκιώ­δης αρχη­γός του μορ­φώ­μα­τος που κινεί τα νήμα­τα των «μπρο­στι­νών» του αλλά και ότι όλα γίνο­νται για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στο κόμ­μα και την παχυ­λή κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση, η οποία ξεπερ­νά ετη­σί­ως το 1 εκατομμύριο.

Πάντως, για να χρη­μα­το­δο­τη­θεί ένα κόμ­μα από το Υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών πρέ­πει να έχει κατέ­βει στις εθνι­κές εκλο­γές. Και επει­δή τυχόν νέα κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα που θα συστα­θεί υπό την καθο­δή­γη­ση Κασι­διά­ρη δεν θα έχει προ­κύ­ψει μετά τις εκλο­γές, αλλά από τη δια­σπα­σμέ­νη ομά­δα των «Σπαρ­τια­τών», αυτό δεν είναι εφι­κτό. Εκτός εάν οι «αντάρ­τες» κατα­φέ­ρουν να πάρουν μέσα από ένα συνέ­δριο –το οποίο επι­διώ­κουν αλλά αρνεί­ται ο κ. Στί­γκας– την ηγε­σία του κόμ­μα­τος και μόνο σε αυτή την περί­πτω­ση θα διεκ­δι­κού­σαν και την κρα­τι­κή χρηματοδότηση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο