Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στη σύσταση Αστυνομίας για τα Ζώα προχωρά η Κύπρος — Οι αρμοδιότητες

Τη σύστα­ση της Αστυ­νο­μί­ας για τα Ζώα ενέ­κρι­νε το Υπουρ­γι­κό Συμ­βού­λιο τη Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας. Σύμ­φω­να με τις δηλώ­σεις τουαρ­μό­διου υπουρ­γού πρό­κει­ται για νομο­σχέ­διο που συν­δια­μορ­φώ­θη­κε μετά από δια­βού­λευ­ση με φιλο­ζω­ι­κές Μη Κυβερ­νη­τι­κές Οργα­νώ­σεις και άλλους φορείς και εδρά­στη­κε σε βέλ­τι­στες πρα­κτι­κές άλλων κρατών.

Φιλο­δο­ξεί να αντα­πο­κρι­θεί στην απαί­τη­ση της κοι­νω­νί­ας για την προ­στα­σία των ζώων και την τιμω­ρία εκεί­νων που κακο­ποιούν τα ζώα.

Σύμ­φω­να με το νομο­σχέ­διο, τα μέλη της Αστυ­νο­μί­ας για τα Ζώα θα διε­ρευ­νούν υπο­θέ­σεις που αφορούν:

(1) περι­πτώ­σεις κατά τις οποί­ες πρό­σω­πο χορη­γεί ή προ­μη­θεύ­ει οποιο­δή­πο­τε δηλη­τή­ριο ή άλλη βλα­βε­ρή ουσία σε ζώο ή προ­κα­λεί όπως τέτοια ουσία ληφθεί από οποιοδήποτε
ζώο ή, όντας ιδιο­κτή­της ή κάτο­χος ζώου, επι­τρέ­πει τη χορή­γη­ση ή προ­μή­θεια δηλη­τη­ρί­ου ή άλλης βλα­βε­ρής ουσί­ας σε ζώο,

(2) την με οποιον­δή­πο­τε τρό­πο περια­γω­γή ζώου σε κατά­στα­ση επέ­λευ­σης φρι­κτού θανάτου,

(3) τη θανά­τω­ση ζώου για σκο­πούς ψυχα­γω­γί­ας ή άλλους ανε­πί­τρε­πτους σκο­πούς, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της χρή­σης ζώων ως στό­χων εξάσκησης,

(4) τη διορ­γά­νω­ση αγώ­νων μετα­ξύ ζώων ή με ζώα, κατά τη διάρ­κεια των οποί­ων το ζώο υφί­στα­ται κακο­με­τα­χεί­ρι­σης ή θανατώνεται,

(5) τη χρή­ση ζωντα­νών ζώων για εκπαί­δευ­ση σκύ­λων ή έλεγ­χο της επι­θε­τι­κό­τη­τάς τους, εκτός όταν οι σκύ­λοι εκπαι­δεύ­ο­νται ή δοκι­μά­ζο­νται σε τεχνη­τή φωλιά και σε συν­θή­κες που καθο­ρί­ζο­νται με κανονισμούς,

(6) τη χρή­ση ζώων για εκθέ­σεις, δια­φη­μί­σεις, παρα­γω­γή κινη­μα­το­γρα­φι­κών ται­νιών ή για παρό­μοιους σκο­πούς, όταν αυτό συνε­πά­γε­ται την πρό­κλη­ση πόνου, ταλαι­πω­ρί­ας ή τραυ­μα­τι­σμού σε αυτά,

(7) την πρόσ­δε­ση και έλκυ­ση του ζώου σε αυτο­κι­νού­με­νο όχη­μα, με τρό­πο που δυνα­τόν να του προ­κα­λέ­σει κατα­πό­νη­ση, τραυ­μα­τι­σμό ή ταλαιπωρία,

(8) το βασα­νι­σμό ζώου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο